Quyết định 440/2016/QĐ-UBND Hải Phòng về vốn đầu tư công đối với các quận, huyện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 440/2016/QĐ-UBND

Quyết định 440/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hải PhòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:440/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:18/03/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------
Số: 440/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------------------
Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V VIC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CP, QUN LÝ VN ĐU TƯ CÔNG
 ĐI VI CÁC QUẬN, HUYỆN THUC THÀNH PH HI PHÒNG
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 05/HĐND-CTHĐND ngày 12/01/2016 về Quy chế tạm thời phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện và phân bổ vốn đầu tư công năm 2016 (đợt 1);
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 164/KHĐT-TH ngày 01/02/2016, Công văn số 305/KHĐT-TH ngày 07/3/2016 về việc bổ sung, hoàn thiện Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện, của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-STP ngày 01/3/2016 và Báo cáo thẩm định số 09/BCTĐ-STP ngày 16/3/2016,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho kế hoạch đầu tư công của các quận, huyện năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- BKHĐT, Bộ TP;
- TTTU, TT
HĐND, Đoàn ĐBQH HP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- S TP;
- Cng TTĐT TP, Công báo TP;
- CPVP;
- Các CV;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành
 
 
 
QUY CHẾ
PHÂN CP, QUN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
 ĐỐI VỚI CÁC QUN, HUYN THUC THÀNH PH HI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định một số nội dung về phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dng
1. Các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư, trừ các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt là dự án trọng điểm của thành phố hàng năm.
2. Các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư theo thẩm quyền, trong đó bao gồm cả các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp, quản lý vốn đầu tư công
1. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, chấm dứt cơ chế xin - cho, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đảm bảo minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư công.
2. Phân cấp triệt để cho các địa phương trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu của địa phương cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung của thành phố.
3. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
4. Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành vquản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các quy định nêu tại Quy chế này.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Phân cấp quản lý vốn đầu tư công
1. Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, quản đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016 đã được thông qua và điều kiện cụ thể của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao, điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư công cho từng địa phương theo tng nguồn vốn.
2. Căn ctng mức vốn đu công được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân qun, huyn quyết đnh giao, điu chỉnh chi tiết vốn đầu tư công cho các dự án đầu tư công thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này. Đi với các dự án đầu tư công đã giao cho các Sở, Ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư: Dự án trin khai tại địa phương nào sẽ do địa phương đó chịu trách nhiệm xem xét bố trí vốn đầu tư công.
3. Chtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện không phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.
Điều 5. Quản lý vốn đầu tư công
1. Việc giao, điu chỉnh chi tiết vốn đầu tư công của địa phương không vượt quá mức vốn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho từng địa phương.
2. Chỉ giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại Điều 16 Điều 56 Luật Đầu tư công; Điều 27 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ v kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 02/12/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phthường kỳ tháng 11/2015; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn s 10638/BKHĐT-TH ngày 30/11/2015 về phân bổ vốn năm 2016 cho các dự án khởi công mới, cụ thể như sau:
a) Các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực và được giao vốn thực hiện từ kế hoạch đầu tư công năm 2015 trở về trước.
b) Các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày Luật Đu tư công có hiệu lực, đến hết kế hoạch năm 2015 chưa được cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư để thực hiện dự án nhưng đã thực hiện việc lập, thẩm định và được quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 31/3/2016 theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Riêng đối với các trường hợp phải phê duyệt lại quyết định đầu tư (có chủ trương đầu tư khác với quyết định đầu tư đã được phê duyệt trước đây) đã hoàn thành việc phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/3/2016 theo đúng trình tự và thủ tục quy định.
c) Các dự án sau thời điểm Luật Đầu tư công có hiệu lực đã thực hiện việc lập, thm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án đến ngày 31/3/2016 theo đúng trình tự và thủ tục quy định.
3. Việc giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công năm 2016 phải thực hiện theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định tại Điều 54, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 106 Luật Đầu tư công; Điều 6, Điều 13, Điều 29 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016, Chỉ thị s20/CT-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vviệc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và một số quy định khác, cụ thể như sau:
a) Nguyên tắc giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công.
- Bố trí tối thiểu 30% tổng vốn đã được giao để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, trong trường hợp nợ đọng xây dựng cơ bản thấp hơn 30% tng vốn đã được giao phải bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015.
- Đối với vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách thành phố: Bố trí tối thiểu 50% vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư.
- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực thiết yếu, giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri, gồm: Y tế, giáo dục, giao thông vận tải.
- Thời gian btrí vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá thời gian bố trí vốn tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, trong đó đối với dự án nhóm B có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng: không quá 8 năm, dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ đồng: không quá 05 năm, dự án nhóm C: không quá 03 năm.
Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan bất khả kháng, không bố trí đủ vốn theo thời gian quy định nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án nhóm B, C thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này theo thẩm quyền và sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.
- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án do cấp mình quản lý để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định dự án đầu tư công theo quy định.
b) Thứ tự ưu tiên trong giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công.
- Trong từng ngành, lĩnh vc việc bố trí vốn cho các dự án thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016.
+ Bố trí vốn đối ứng cho các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định hiện hành.
+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.
+ Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này.
+ Dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 (đảm bảo bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư).
- Trong từng dự án, việc bố trí và giải ngân kế hoạch vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư.
+ Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Các địa phương không được yêu cầu nhà thầu tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi chưa được bố tvốn, đảm bảo không phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản so với số liệu nợ đọng đã được Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định đến thời điểm 31/12/2014.
+ Bố trí kế hoạch vốn cho khối lượng mới theo tiến độ đã được phê duyệt.
4. Sau khi đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành, nếu các địa phương không phân bổ hết số vốn đã được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố thu hồi số vốn còn dư để bố trí cho các nhu cầu khác của thành phố.
Điều 6. Xử lý đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư
Các địa phương rà soát, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư công năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30/11/2015 về phân bổ vốn năm 2016 cho các dự án khởi công mới. Tuyệt đối không bố trí vốn đầu tư công năm 2016 cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư.
Điều 7. Xlý đối với các dự án đủ thủ tục đầu tư nhưng không được bố trí vốn năm 2016
Các địa phương rà soát, đánh giá khả năng hoàn thiện, mức độ hiệu quả của từng dự án thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không được bố trí vốn năm 2016, từ đó thực hiện các giải pháp xử lý như sau:
a) Rà soát, xem xét phương án điều chỉnh giảm quy mô đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Đối với những dự án có khả năng khai thác từng phn thì hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép; các hạng mục còn lại phải kiên quyết đình hoãn.
b) Đối với những dự án dở dang khác, xem xét khả năng chuyển đổi hình thức đu tư, dng vic đầu tư từ ngân sách nhà nước, đy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để tiếp tục thực hiện dự án hoặc chấm dứt thực hiện dự án.
Điều 8. Chế độ báo cáo, kiểm tra tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của các quận, huyện năm 2016
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
a) Quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư công của địa phương mình và gửi Quyết định kèm danh mục phân bổ chi tiết vốn để báo cáo Ủy ban nhân dân thành ph, gi v S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quyết định.
b) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công định kỳ và đột xut theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư công của các quận, huyện theo kế hoạch thường xuyên hoặc đột xuất kp thi báo cáo Ủy ban nhân dân thành ph chân chính, xử lý các sai phạm (nếu có).
3. Kho bạc Nhà nước thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi theo quy định hiện hành, có quyền và trách nhiệm từ chối thanh toán cho các trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
Chuyển giao các dự án đầu tư công do các Sở, Ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành thành phố làm chủ đầu tư (trừ các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt là dự án trọng điểm của thành phố hàng năm) cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm xem xét, bố trí vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các dự án này.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về:
a) Giao, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công của địa phương mình theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Quy chế này và phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của địa phương, trong đó đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của địa phương.
b) Quyết định đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền.
c) Tổ chức thực hiện dự án theo tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Hướng dn, kim tra các địa phương thực hiện phân bổ, quản lý vốn đầu tư công năm 2016; hướng dẫn quy trình, thủ tục bàn giao các dự án đầu tư đang thực hiện dở dang, các dự án đang đề xuất chủ trương đầu tư từ các Sở, Ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành thành phố về Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm chủ đầu tư.
3. Giao Sơ Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố ban hành văn bản hướng dn vquy trình, thủ tục, hồ sơ thanh toán, quyết toán vn đầu tư công của các quận, huyện, đảm bảo thực hiện được ngay khi Quy chế được ban hành.
4. Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các địa phương tăng thu ngân sách để bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn vượt thu ngân sách theo quy định.
Giao STài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu cho các địa phương thực hiện vượt dự toán thu ngân sách được giao, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Quy chế; chủ trì, phối hợp với STài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc bổ sung vốn đầu tư công cho từng quận, huyện theo các quy định hiện hành./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi