Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------
Số: 3644/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT TRONG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 2739/TTr-STC-QLCS-GC ngày 26/10/2011 về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ", bao gồm:
Phần I: Thuyết minh, quy định áp dụng bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong giải phóng mặt bằng và các bước triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Phần II: Đơn giá bồi thường cây, hoa màu trên đất.
Phần III: Các phụ lục.
Điều 2. Đơn giá ban hành tại Điều 1 dùng để áp dụng cho việc lập dự toán và thanh quyết toán chi phí cây, hoa màu trên đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Các công trình có vốn đầu tư nước ngoài có thể xây dựng đơn giá bồi thường riêng nhưng mức tối thiểu phải bằng Đơn giá quy định kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1048/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và được áp dụng từ ngày 01/10/2011.
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
Các dự án, hạng mục mà dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cây, hoa màu trên đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có thông báo trả tiền trước ngày 01/10/2011 thì thực hiện theo dự toán đã phê duyệt;
Các dự án, hạng mục mà dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cây, hoa màu trên đất đến ngày 01/10/2011 chưa phê duyệt; phê duyệt phần dự toán bổ sung sau ngày 01/10/2011; phê duyệt trước ngày 01/10/2011 nhưng chưa có thông báo trả tiền hoặc đã có thông báo trả tiền nhưng việc trả tiền chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra thì được áp dụng đơn giá bồi thường ban hành kèm theo quyết định này.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành.
Giao Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá căn cứ vào quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung quy định tại Quyết định này, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện; theo dõi trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc vượt quá thẩm quyền yêu cầu tổng hợp báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.
Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 5 QĐ (để thực hiện) ;
- Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (Để B/C);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ TN&MT (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Công báo;
- Lưu: VT, KTTC.
QĐCD 11-014
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi
 
ĐƠN GIÁ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3644/2011/QĐ-UBND Ngày 04 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Phần I
 
1.1. Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh;
1.2. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;
1.3. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
1.4. Sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh;
1.5. Sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn;
1.6. Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
1.7. Sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo;
1.8. Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
1.9. Sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế:
- Đất khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất.
- Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao.
- Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau trong khu vực riêng biệt nhằm khuyến khích đặc biệt cho các hoạt động đầu tư và xuất khẩu.
1.10. Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch thuộc nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
1.11. Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
1.12. Sử dụng đất để thực hiện dự án có một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
* Tất cả các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 1 trên đều phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Không áp dụng đơn giá này cho các trường hợp: Cộng đồng dân cư­ xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ; Nhà nước thu hồi đất không thuộc phạm vi quy định tại mục 1 trên.
- Luật Đất đai năm 2003;
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
- Giá gạo tẻ thường tháng 10 năm 2011 (13.000 đồng/1kg);
- Mức lương tối thiểu 1.400 000 đồng/ người tháng.
1.1. Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng người có đất bị thu hồi.
1.2. Phương án bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà; giá cho thuê nhà tại khu tái định cư; số tiền người bị thu hồi đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; số tiền sử dụng đất, tiền mua nhà tái định cư...
Đơn giá bồi thường cây, hoa màu chỉ áp dụng cho cây trồng phân tán tận dụng trên đất ở. Nếu là cây, hoa màu trồng đại trà, tập trung thì xác định theo mức bồi thường như sau:
2.1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm được tính bằng giá trị sản lượng của một vụ thu hoạch, giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất (năng suất tính bồi thường do ngành nông nghiệp xác nhận)
2.2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm (bao gồm: cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 74/ 2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất)) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:
a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản, thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá thị trường tại địa phương.
b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, cây lấy nhựa…v.v) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây tại thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
d) Cây lâu năm đã đến hạn thanh lý, thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.
e) Đơn giá cây Sưa bồi thường GPMB loại cây này như sau:
Đối với cây Sưa do các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn ra trồng và quản lý thì tính chi phí đầu tư và công di chuyển theo điểm 3 điều 24 Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.
Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ được tính bằng tiền theo mức trung bình với từng loại cây như Bảng 6, Bảng 7.
2.3. Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho các tổ chức, hộ gia đình trồng, quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.
Cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng lọai ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
2.4. Đối với số lượng cây trồng cao hơn mật độ quy định (nếu có) thì chủ sở hữu tài sản được hỗ trợ vượt tối đa 20% mật độ quy định, mức giá bằng 50% đơn giá của cùng loại cây. Số cây vượt trên 20% mật độ quy định thì không được bồi thường, hỗ trợ.
2.5. Đối với các loại cây cối, hoa màu chưa có trong Quyết định này, khi tính bồi thường, hỗ trợ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện, thị xã, thành phố xác định theo giá trị loại cây cối, hoa màu có giá trị tương đương để tính bồi thường, hỗ trợ.
2.6. Đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) được bồi thường theo quy định sau:
a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; chủ sử dụng đất thu hồi sản phẩm trên đất trước khi bàn giao đất cho chủ mới.
b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do hội đồng GPMB cấp huyện lập dự toán cho phù hợp với thực tế.
3.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
Căn cứ Quyết định chuyển quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư (là: cá nhân hoặc đơn vị được giao quyền sử dụng đất) phải báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; những dự án do Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng thì Tổ chức phát triển quỹ đất thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (sau đây gọi chung là Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm giải quyết tất cả những công việc có liên quan về công tác bồi thường GPMB theo tiến độ và nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành.
3.1.1. Thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
a) Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gồm:
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện;
- Tổ chức phát triển quỹ đất.
b) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm:
- Đại diện Phòng Tài chính -Kế hoạch;
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ đầu tư;
- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi;
- Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;
- Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.
c) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tổ chức phát triển quỹ đất tỉnh do lãnh đạo Tổ chức phát triển quỹ đất tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo UBND cấp huyện làm Phó Chủ tịch, các thành viên gồm:
- Đại diện Phòng Tài chính -Kế hoạch cấp huyện;
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi;
- Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;
- Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.
d) Thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng:
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất được thuê doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng.
3.1.2. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giúp ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
- Căn cứ tổng mặt bằng chiếm đất được cấp có thẩm quyền quyết định. Hội đồng xác định ranh giới, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và đối tượng được bồi thường, đồng thời căn cứ các văn bản quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường để:
- Lập kế hoạch di chuyển đến nơi ở mới và các biện pháp tổ chức thực hiện.
- Tổ chức họp các hộ phải di rời thông báo chủ trương đồng thời động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người di chuyển nhanh để giải phóng mặt bằng.
- Lập biên bản kiểm kê cho từng hộ về chủng loại, số lượng, chất lượng, quy cách và tình trạng tài sản phải bồi thường. Khi kiểm kê cần bám sát các tiêu chí đã nêu trong đơn giá để áp dụng đơn giá được thuận lợi.
- Căn cứ các biên bản kiểm kê cho từng hộ được bồi thường, tính giá bồi thường cho từng hộ, tổng hợp tính dự toán để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua cơ quan chức năng thẩm định.
- Biên bản kiểm kê, phiếu áp giá phải rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết bằng nhiều thứ chữ (nhiều người viết, viết nhiều thứ mực khác nhau....) các nội dung đã kiểm kê, áp giá. Nếu có sửa chữa, điều chỉnh thì đóng dấu hội đồng bồi thường vào vị trí sửa chữa, điều chỉnh, ghi chú rõ tên người viết sửa chữa, hiệu chỉnh.
- Thống kê những trường hợp cố tình xây dựng không đúng với quy hoạch sau khi có quy hoạch xây dựng được duyệt, kiến nghị phương án xử lí cụ thể cho từng hộ bằng văn bản (không hỗ trợ hoặc mức hỗ trợ...), có nêu rõ lý do việc áp dụng phương pháp xử lý đó.
- Những kiến nghị của hội đồng với các cấp có thẩm quyền và những cơ quan chức năng giải quyết những việc vượt quá quyền hạn của hội đồng.
- Lập dự toán bồi thường công trình văn hoá phải di chuyển do địa phương (tỉnh, huyện, xã) quản lý.
- Xác định giá đất để di chuyển mộ đến để lập dự toán di chuyển mộ.
- Lập dự toán thiệt hại thực tế về vật nuôi do phải thu hồi sớm hoặc chi phí di chuyển và thiệt hại vật nuôi trong quá trình di chuyển.
- Lập dự toán thực tế về chi phí di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt cho tổ chức đủ điều kiện bồi thường đất phải di chuyển cơ sở.
- Chịu trách nhiệm cùng chủ đầu tư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thanh toán tiền bồi thường cho các hộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết toán với nhà nước khoản kinh phí bồi thường này.
- Những trường hợp khác biệt so với quy định, đề xuất hướng xử lí, giải quyết cụ thể.
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng:
*) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các thành viên Hội đồng lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
*) Đại diện những người bị thu hồi đất có trách nhiệm: Phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ;
*) Các thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng phù hợp với trách nhiệm của ngành.
3.2. Trình tự, nội dung lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định sau đây:
3.2.1. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:
a) Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;
b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;
c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;
d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ;
đ) Việc bố trí tái định cư;
e) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;
g) Việc di dời mồ mả.
3.2.2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;
b) Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;
c) Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.
3.2.3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định;
b) Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định.
3.2.4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất theo quy định sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
3.2.5. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định sau:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;
b) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm trên khoản này;
c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
3.2.6. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.
3.2.7. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận bàn giao phần diện tích mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển khai dự án.
3.2.8. Trường hợp chủ đầu tư và những người bị thu hồi đất đã thỏa thuận bằng văn bản thống nhất về phương án bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất hoặc khu đất thu hồi không phải giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.
3.3. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
3.3.1. Dự toán chi phí cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau:
a) Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quyết định thu hồi đất và các chính sách, chế độ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng thực hiện quyết định thu hồi đất và khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế, xã hội, về thực trạng đất đai, tài sản thuộc phạm vi dự án.
b) Chi cho công tác kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại bao gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo đạc diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị bị thiệt hại về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác v.v...
c) Chi cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bao gồm: lập phương án bồi thường từ khâu ban đầu tính toán các chỉ tiêu bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư v.v...
d) Chi cho việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định cư (nếu có).
e) Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường và tổ chức thực hiện chi trả bồi thường; chi cho công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếu có).
h) Thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cơ quan thẩm định (nếu có).
i) Chi in ấn và văn phòng phẩm.
k) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Kinh phí lập và thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án; mức cụ thể do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương và tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm của từng loại dự án; việc chi tiêu, thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án thực hiện trên các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực tế, không khống chế mức trích 2%.
Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án theo quy định của pháp luật.
3.3.2. Mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định như công tác phí, hội nghị, hội họp, đo đạc, kiểm kê xác định đất đai, tài sản thiệt hại, chi làm thêm giờ v.v... thì thực hiện theo quy định hiện hành;
b) Đối với các khoản chi Nhà nước chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá như: điều tra, khảo sát thực tế, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường v.v .., thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;
c) Đối với tiền lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực hiện theo quy định và chế độ tiền lương, phụ cấp trong các đơn vị sự nghiệp có thu hiện hành.
d) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.
e) Trong trường hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thuê và lập văn phòng làm việc thì được chi tiền thuê văn phòng, trang thiết bị ...theo đơn giá trung bình thực tế tại địa phương.
Căn cứ vào dự toán được duyệt và thực tế yêu cầu nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải triển khai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tạm ứng bằng tiền mặt để chi cho từng nội dung cụ thể theo thực tế phát sinh. Khi chi tiêu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải lập đầy đủ chứng từ theo quy định.
Sau khi kết thúc công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chậm nhất 30 ngày Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải có báo cáo quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư với cơ quan tài chính. Báo cáo quyết toán phải phản ánh đúng những nội dung quy định trên.
Kinh phí đảm bảo cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tính thống nhất cho các dự án trên địa bàn toàn Tỉnh.
3.4. Những nội dung cần lưu ý khi kiểm kê lập dự toán bồi thường GPMB:
- Các cây và hoa màu phân tán (cây, hoa màu trồng trên đất ở)thì áp dụng theo đơn giá bồi thường tại phần II tập đơn giá này. Những trường hợp còn lại Hội đồng bồi thường GPMB cơ sở căn cứ điều kiện cụ thể đề xuất phương án hỗ trợ trình duyệt (theo phân cấp).
3.5. Hồ sơ bồi thường GPMB trình duyệt gồm:
3.5.1. Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng của Chủ đầu tư (như mẫu kèm theo).
3.5.2. Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư dự án, công trình (bản sao).
3.5.3. Quyết định của người có thẩm quyền thu hồi đất của người đang sử dụng đất giao cho người sử dụng đất mới;
3.5.4. Quyết định thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án (Huyện, thị xã, Thành phố....).
3.5.5. Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện cho từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
3.5.6. Văn bản xác định cấp, hạng đất của chi cục thuế địa phương (huyện, thị xã, thành phố).
3.5.7. Văn bản quy định phân loại đường, vị trí, hạng đất dân cư của UBND cấp huyện.
3.5.8. Văn bản xác định năng suất, giá thời điểm bồi thường các loại cây trồng, con nuôi đại trà trên đất bị thu hồi.
3.5.9. Văn bản xác định giá trị (%) tài sản còn lại cần bồi thường của các hạng mục kiến trúc thuộc sở hữu của tập thể (địa phương, cơ quan, doanh nghiệp....).
3.5.10. Hồ sơ biên bản kiểm kê, áp giá, hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy xác nhận hộ khẩu (các hộ di chuyển) của công an địa phương từng hộ. Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường trình duyệt của dự án (như mẫu kèm theo).
3.5.11. Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật kèm theo tổng mặt bằng xây dựng hoặc mặt bằng tuyến công trình đối với những công trình, hạng mục được bồi thường bằng công trình, hạng mục mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.
3.5.12. Các hồ sơ văn bản khác có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng (riêng có) của từng dự án.
3.6. Nhiệm vụ của chủ đầu tư:
- Có trách nhiệm xác định, bàn giao mốc, chỉ giới giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Tham gia là thành viên Hội đồng bồi thường GPMB cấp huyện, giúp Chủ tịch Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm đầy đủ kinh phí để chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Kiểm tra dự toán bồi thường mà hội đồng bồi thường đã thiết lập, ký (đóng dấu) vào bảng tổng hợp dự toán đền bù trước khi trình cơ quan thẩm định.
- Sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định, chủ đầu tư giúp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Cùng Hội đồng GPMB thanh toán tiền đền bù cho các hộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết toán với nhà nước khoản kinh phí bồi thường này trong tổng quyết toán của dự án.
3.7. Trách nhiệm của UBND các cấp:
3.7.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.
Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án (ngoài các dự án do UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án phát sinh trên địa bàn (trừ các dự án giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện).
c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao.
e) Quyết định xử lý những trường hợp diện tích đất ở còn lại của người sử dụng đất sau khi Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND Tỉnh.
h) Phân chia tiền bồi thường cho những người đồng quyền sử dụng đất mà giấy tờ về đất không xác định được diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của từng tổ chức, hộ gia đình.
3.7.2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;
b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi;
c) Phối hợp và tạo điều kiện cho hội đồng bồi thường GPMB trong việc chi trả tiền bồi thường, bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng thuận lợi.
3.8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp Tỉnh.
3.8.1. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá cây, hoa màu để tính bồi thường, các mức hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi Tỉnh, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (bổ sung, điều chỉnh những đơn giá này khi có yêu cầu);
b) Trực tiếp thẩm định phần bồi thường cây, hoa màu, mức hỗ trợ cho các đối tượng (hỗ trợ đời sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chi phí đầu tư vào đất…, trừ những loại hỗ trợ thuộc trách nhiệm thẩm định của sở Xây dựng, sở Tài nguyên Môi trường), chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đối với những phương án bi thường, h tr, tái định cư do UBND Tnh phê duyệt. Chủ trì tổng hợp, báo cáo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thẩm định đối với những vấn đề ngoài phạm vi giải quyết.
c) Kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa phương.
5.8.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Cân đối vốn GPMB, xây dựng các khu tái định cư cho các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư.
5.8.3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng;
b) Xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt (bổ sung, điều chỉnh những đơn giá này khi có yêu cầu);
c) Trực tiếp thẩm định, tổng hợp giá trị bồi thường về tài sản xây dựng gắn với đất bị thu hồi (kể cả khoản hỗ trợ về tài sản là vật kiến trúc), trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường tài sản là vật kiến trúc đối với những phương án bi thường, h tr, tái định cư do UBND Tnh phê duyt.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
5.8.4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn việc xác định diện tích đất, loại đất, hạng đất và điều kiện được bồi thường, đất không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Xác định diện tích đất ở của dự án để khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo đất ở.
b) Trực tiếp thẩm định, tổng hợp giá trị bồi thường về đất bị thu hồi (bồi thường về đất, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất công ích của UBND cấp xã, hỗ trợ về đất nông nghiệp quy định tại Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP), trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường về đất đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh phê duyệt.
c) Xác định hạn mức đất ở cho từng địa phương trong tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
5.8.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định các nội dung sau (với những dự án có yêu cầu):
- Năng suất các loại cây trồng hàng năm.
- Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất; của vườn cây lâu năm.
- Giá trị thiệt hại về vật nuôi khi phải thu hồi sớm do bị thu hồi đất.
Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các Ngành, các địa phương và các đơn vị phản ánh bằng văn bản về sở Tài chính tập hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.
Phần II
 
Đơn giá bồi thường cây, hoa màu chỉ áp dụng cho cây trồng phân tán tận dụng trên đất ở. Nếu là cây, hoa màu trồng đại trà, tập trung thì xác định theo mức bồi thường như sau:
a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản, thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá thị trường tại địa phương.
b) Cây lâu năm là lọai thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng lọai cây trồng nhân (x) với giá bán một cây tương ứng cùng lọai, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấu dầu, cây lấy nhựa…v.v) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây tại thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
d) Cây lâu năm đã đến hạn thanh lý, thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.
e) Đơn giá cây Sưa bồi thường GPMB loại cây này như sau:
Đối với cây Sưa do các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn ra trồng và quản lý thì tính chi phí đầu tư và công di chuyển theo điểm 3 điều 24 Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.
Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ được tính bằng tiền theo mức trung bình với từng lọai cây như Bảng 6, Bảng 7 dưới đây.
Cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng lọai ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
6. Đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) được bồi thường theo quy định sau:
a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; chủ sử dụng đất thu hồi sản phẩm trên đất trước khi bàn giao đất cho chủ mới.
b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do hội đồng GPMB cấp huyện lập dự toán cho phù hợp với thực tế.

thuộc tính Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND

Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3644/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành:04/11/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi