Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------
Số: 32/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2014/QĐ-TTG NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN
------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện;
Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127a/TTr-SNN ngày 30/10/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
- Các Ban đảng, Đoàn thể CT-XH;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Các PVP UBND tỉnh,
các Phòng: KTTH, KTN, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành
 
QUY ĐỊNH
NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
Chương I
 
Quy định này quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện; áp dụng trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg).
Chương II
 
Hộ tái định cư và hộ bị ảnh hưởng nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng (trừ rừng đặc dụng) có xây dựng lán trại với mục đích bảo vệ rừng trên đất nhận khoán, được bên giao khoán đồng ý bằng văn bản và có đăng ký với UBND cấp xã sở tại, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường thiệt hại bằng 80% giá trị lán trại xây mới. Chi phí xây mới lán trại do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tính toán cho từng trường hợp cụ thể.
Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ một lần bằng tiền để tự vận chuyển, không làm đường tạm. Mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/hộ.
Hộ tái định cư được giao đất sản xuất nông nghiệp là đất xấu phải cải tạo và đất khai hoang trong 3 năm kể từ khi nhận đất được hỗ trợ chi phí mua phân bón để cải tạo đất với số tiền là 5.600.000 đồng/ha/năm.
Hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất để xây dựng khu, điểm tái định cư được hỗ trợ một lần theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi. Mức hỗ trợ là 2.000 đồng/m2 đất thu hồi.
Hộ tái định cư được hỗ trợ một lần tham quan điểm tái định cư theo hình thức Nhà nước tổ chức cho đại diện hộ gia đình đi tham quan. Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng trên cơ sở định mức quy định và yêu cầu chi phí thực tế để tổ chức tham quan điểm tái định cư.
Các hộ bàn giao mặt bằng sớm hơn tiến độ yêu cầu của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thưởng một lần với số tiền là 5.000.000 đồng/hộ.
Đối với đồng bào các dân tộc không có tập quán di chuyển mồ mả được hỗ trợ một lần kinh phí làm lễ tâm linh theo truyền thống. Mức hỗ trợ là 4.500.000 đồng/mộ.
Hộ tái định cư tập trung nông thôn được giao đất ở tại điểm tái định cư tối thiểu 200m2/hộ, tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở tại nông thôn hiện hành do UBND tỉnh quy định.
Hộ đến điểm tái định cư nông thôn được bồi thường thiệt hại về đất sản xuất bằng việc giao đất sản xuất. Diện tích đất sản xuất giao hộ đến điểm tái định cư không quá hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước quy định tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh.
Hỗ trợ 02 (hai) lần tiền mua giống gia cầm và thủy sản hoặc một lần tiền mua giống gia súc, mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng. Phương án hỗ trợ cụ thể do Hội đồng bồi thường và tái định cư lập theo quy định.
Đối với hộ nghèo, được hỗ trợ lãi suất vốn vay bằng 50% lãi suất vốn vay cho hộ nghèo hiện hành để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Mức vay được hỗ trợ tối đa là 50.000.000 đồng/hộ. Thời gian hỗ trợ lãi suất là 03 năm.
Các hộ được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ một lần với số tiền là 10.000.000 đồng/01 ha để mua cây giống, phân bón và một phần chi phí nhân công trồng rừng.
Chương III
 
Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp: thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg.
a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quyết định này có trách nhiệm chấp hành theo đúng các quy định trong Quyết định này và các quy định hiện hành có liên quan khác.
b)Ngoài những nội dung tại quy định này, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn được áp dụng theo các quy định hiện hành khác có liên quan./.

thuộc tính Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vy Văn Thành
Ngày ban hành:11/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi