Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Đắk Nông sửa Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

Số: 22/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đắk Nông, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2019/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 193/TTr-SNN ngày 26 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 như sau:

“Đối với các giống cây ươm, cây mới trồng được tạo lập trái quy định của pháp luật thì không được bồi thường, hỗ trợ.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 như sau:

“Đối với cây cảnh, hoa trồng, cây dược liệu có thể di chuyển được đến địa điểm khác, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập dự toán hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại, trình cấp thẩm quyền phê duyệt”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 như sau:

1. Phương pháp tính bồi thường đối với cây trồng lâu năm

Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:

a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá thị trường tại địa phương.

b) Cây lâm nghiệp:

- Nhóm lấy gỗ như: Cây trắc, huỳnh đàn đỏ, Bò ma, Trâm, Sao, Hương, Tếch, Thông,… trồng phân tán thì thực hiện bồi thường theo suất đầu tư (gồm chi phí giống, vật tư, công chăm sóc) trong trường hợp đường kính D<7cm (vị trí tính từ cổ rễ lên 1,3 m); thực hiện hỗ trợ chi phí khai thác, khấu hao,… trong trường hợp cây đã cho sản phẩm gỗ theo quy định đường kính D ≥ 7cm (cụ thể theo bảng giá tại mục a Phụ lục 6).

- Nhóm cho sản phẩm ngoài gỗ: Thực hiện bồi thường theo suất đầu tư từ khi trồng đến khi thu hoạch (bảng giá cụ thể tại mục b phụ lục 6).

c) Cây lâu năm là loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây. Giá bán vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một (01) cây tương ứng (quy định tại Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng) ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

d) Đối với các loại cây nằm trong hành lang bảo vệ an toàn của công trình thủy lợi khi giải tỏa để thi công công trình thì tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tính toán mức hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, bổ sung vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

đ) Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc được tính theo phương pháp lấy định mức Kinh tế - Kỹ thuật cây trồng (theo đúng quy định được cấp có thẩm quyền ban hành) nhân (x) với đơn giá vật tư (lấy báo giá theo quy định tài chính).”

4. Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trường hợp trong vườn cây trồng có nhiều chủng loại cây, nhiều tầng và có mật độ cây trồng không đúng theo Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng, được tính hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Đơn giá các loại cây trồng ghi trong bảng giá là đơn giá chuẩn, áp dụng để bồi thường cho các loại cây trồng được đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, có mức độ sinh trưởng và phát triển trung bình. Khi tính giá trị bồi thường, căn cứ vào mức đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên các nền thổ nhưỡng và mức độ sinh trưởng và phát triển của cây trồng để đánh giá, xếp loại theo hệ số phát triển cây trồng như sau:

- Mức độ phát triển tốt (A): hệ số 1,2

- Mức độ phát triển trung bình (B): hệ số 1,0

- Mức độ phát triển xấu (C): hệ số 0,8

Đối với các loại cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục bảng giá, thì mức giá bồi thường được tính bằng 1,2 lần mức giá bồi thường của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục bảng giá.

b) Đối với trường hợp vườn cây trồng thấp hơn mật độ chuẩn thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng cây thực tế khi kiểm đếm.

c) Đối với các loại cây trồng có nhiều loại mật độ tùy theo trình độ thâm canh, giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng thực tế, nhưng không vượt quá mật độ tối đa cho phép theo quy trình kỹ thuật của loại cây trồng đó.

Trường hợp cây trồng vượt quá mật độ chuẩn, mật độ tối đa (cây trồng vẫn sinh trưởng phát triển bình thường) thì áp dụng hệ số để áp giá bồi thường đối với số lượng cây trồng vượt mật độ như sau:

- Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 01 lần đến 1,2 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,7.

- Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 1,2 lần đến 1,5 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,5.

- Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 1,5 lần đến 2 lần mật độ chuẩn, mật độ tối đa bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,3.

- Giá trị bồi thường các cây trồng vượt quá 2 lần mật độ chuẩn, thì không được bồi thường, hỗ trợ.

(Trường hợp cây trồng tại đơn giá này không quy định mật độ thì áp dụng theo quy trình kỹ thuật hoặc định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành)

d) Đối với trường hợp trên một đơn vị diện tích gieo trồng nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng, sản xuất kinh doanh khác nhau: Khi kiểm tra hiện trạng phải xác định rõ cây trồng chính, cây trồng xen, mật độ thực tế của từng loại cây trồng để đánh giá chuẩn xác về chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên cơ sở số lượng, chất lượng và đơn giá của từng loại cây theo đo đếm, kiểm tra hiện trạng thực tế), nhưng tối đa không vượt quá 1,6 lần giá trị bồi thường tính theo cây trồng chính khi trồng trên diện tích đó.

đ) Đối với một số loại cây trồng theo Tiêu chuẩn ngành cho phép tái sinh chồi sau khai thác (như cây bời lời): Thực hiện kiểm kê số lượng cây tái sinh theo thực tế nhưng không quá 3 chồi tái sinh/gốc. Nếu trường hợp vượt quá 03 chồi tái sinh trên/gốc, áp dụng hệ số để áp giá bồi thường như sau:

- Từ 4-6 chồi/gốc: Giá trị bồi thường các chồi vượt bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng chồi vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,5.

- Từ 7 chồi trở lên: Giá trị bồi thường các chồi vượt bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng chồi vượt mật độ nhân (x) hệ số 0,3.”

5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Mục 7, Mục 9, Mục 12, Phụ lục 2 Bảng giá bồi thường cây ăn quả.

- Bổ sung, thay thế Phụ lục 3. Bảng giá cây công nghiệp khác.

- Sửa đổi, bổ sung mục 4. Sâm các loại tại Phụ lục 5.

- Sửa đổi, thay thế nội dung Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường cây Lâm nghiệp; điều chỉnh tiêu đề Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường cây Lâm nghiệp (của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND) thành: Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây Lâm nghiệp phân tán;

- Bổ sung Phụ lục 8. Bảng giá cây hàng năm, cây lương thực.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

 

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

3. Khoản 4, Khoản 6, Điều 3 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, TC;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN(N).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/3/2019 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 7, Mục 9, Mục 12, Phụ lục 2. Bảng giá bồi thường cây ăn quả như sau:

Stt

Loại cây

Tui cây

ĐVT

Đơn giá (đồng)

7

Mãng cầu, Na, Vú sữa, Sa kê

(Mật độ trồng xen 200 cây/ha, mật độ trồng thuần tối đa 625 cây)

Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

cây

103.000

Chăm sóc năm 1

cây

179.200

Chăm sóc năm 2

cây

291.000

Kinh doanh năm 1

cây

684.900

Kinh doanh năm 2

cây

784.900

Kinh doanh năm 3 trở lên

cây

884.900

9

Cây Cam, Quýt, Bưởi, Lựu, Đào

 

 

a)

Trồng bằng cây thực sinh (Mật độ Cam, Quýt, Lựu, Đào 1110 cây/ha; Bưởi 500 cây/ha) trồng thuần hoặc trồng phân tán.

Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

cây

55.500

Chăm sóc năm 1

cây

98.600

Kinh doanh năm 1

cây

141.800

Kinh doanh năm 2

cây

191.800

Kinh doanh năm 3 trở lên

cây

241.800

b)

Trồng bằng cây ghép (Mật độ Cam, Quýt, Lựu, Đào 1110 cây/ha; Bưởi 500 cây/ha)

Trồng và chăm sóc dưới 12 tháng

cây

66.500

Chăm sóc năm 1

cây

109.800

Kinh doanh năm 1

cây

153.200

Kinh doanh năm 2

cây

203.200

Kinh doanh năm 3 trở lên

cây

253.200

12

Chùm ruột, Cóc, Ổi, Khế, Dọc, Quéo, Muỗng, Nhót, Gioi, Bồ quân, Dâu da, Thìu lịu, Sung, Tai chua, Dâu ăn quả, Thị, Phật thủ, Sơ ri, Hồng giòn (Mật độ 1.330 cây/ha)

Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng

cây

27.300

Chăm sóc năm 1

cây

46.800

Chăm sóc năm 2

cây

66.400

Kinh doanh năm 1

cây

136.000

Kinh doanh năm 2

cây

156.000

Kinh doanh năm 3 trở lên

cây

186.000

4. Bổ sung, sửa đổi Phụ lục 3. Bảng giá cây công nghiệp khác như sau:

STT

Loại cây

ĐVT

Đơn giá (đồng)

1

Cây Thuốc lá, Thuốc lào, Thạch đen

m2

6.000

2

Cây Mía

 

 

 

- Mới trồng đến dưới 3 tháng

m2

15.500

 

- Trồng trên 3 tháng

m2

28.000

 

- Đã thu hoạch (gốc ủ chờ khai thác vụ sau)

m2

11.000

3

Cây Dứa.

 

 

a)

Cây Dứa trồng thâm canh (mật độ không quá 40.000 cây/ha)

 

 

 

- Mới trồng đến trước khi có quả

Cây

6.000

 

- Đang có quả

Cây

8.000

 

- Đã hái quả (kiểm đếm theo cây chính đã cho quả, không tính cây con)

Cây

2.500

b)

Cây Dứa trồng thuần, trồng xen để bụi (không quá 18.000 bụi/ha)

 

- Mới trồng đến trước có quả (Bụi mới trồng phát sinh từ 1 gốc cây)

Bụi

8.000

 

- Đang có quả

Bụi

12.000

 

- Đã hái quả và chuẩn bị tái sinh

Bụi

5.000

c)

Cây Dứa trồng tính theo m2

 

 

 

- Mới trồng đến trước có quả (Số lượng tối thiểu để tính phải có từ 4 cây/m2 khi tính m2 đầu tiên)

m2

10.500

 

- Đang có quả

m2

21.000

 

- Đã hái quả (kiểm đếm theo cây chính đã cho quả, không tính cây con)

m2

9.500

4

Cây Bồ kết

 

 

 

- Mới trồng, đường kính <3cm

Cây

42.000

 

- Đường kính gốc từ 3cm đến 8 cm

Cây

189.000

 

- Đường kính gốc > 8cm đến 20 cm

Cây

630.000

 

- Đường kính gốc > 20 cm

Cây

735.000

5

Cây Hoa Hoè

 

 

 

- Mới trồng, đường kính gốc <3cm

Cây

16.000

 

- Đường kính gốc từ 3cm đến 8 cm

Cây

105.000

 

- Đường kính gốc > 8cm đến 20 cm

Cây

315.000

 

- Đường kính gốc > 20 cm

Cây

367.500

6

Bông vải

m2

5.000

7

Cói, Đay, Lác

m2

2.000

8

Mây

Bụi

4.000

9

Hoa thiên lý, chanh dây (gùi), đu đủ dây (dưa tây), Gấc: Mật độ: 1.000-1.100 gốc/ha)

Gốc

 

 

Trồng mới

 

60.000

 

Đang ra hoa, có trái non

 

120.000

10

Măng Tây (mật độ 20.000 cây/ha)

 

 

 

Giai đoạn kiến thiết cơ bản dưới 6 tháng tuổi

đồng/ha

305.400.000

 

Giai đoạn từ 6 tháng tuổi đến dưới 01 năm tuổi

đồng/ha

434.900.000

 

Giai đoạn từ 01 năm tuổi trở đi

đồng/ha

490.400.000

5. Sửa đổi, bổ sung mục 4. Sâm các loại, phụ lục 5. Bảng giá bồi thường cây dược liệu:

TT

LOÀI CÂY TRỒNG

ĐƠN VỊ TÍNH

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

I

Đối với các loại sâm không thể di dời

Đơn giá bồi thường

4

Nhân sâm, sâm đất

đồng/cây

9.600

5

Dây Sương sâm

đồng/cây

10.400

6

Đẳng sâm (sâm dây)

đồng/cây

9.400

7

Đương quy

đồng/cây

7.400

II

Đối với các loại sâm có thể di dời, trồng lại (Sâm Ngọc Linh, Sâm rừng,...)

Thực hiện hỗ trợ theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định này

6. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 6 như sau:

Phụ lục 6. Bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây Lâm nghiệp phân tán: Cây lâm nghiệp trồng xen với cây nông nghiệp, cây trồng làm trụ… không đủ tiêu chí là rừng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của khung giá rừng, …. được tính theo bảng giá sau:

a

NHÓM LẤY GỖ

Đơn vị tính

Mức giá (đồng)

1

Gỗ nhóm I

 

D<7cm (Bồi thường chi phí giống, vật tư, công chăm sóc)

7cm≤D≤20cm (Hỗ trợ chi phí khai thác sớm và công chăm sóc)

D>20cm (hỗ trợ chi phí chặt hạ, vận chuyển, khấu hao trong quá trình khai thác, chi phí nhiên liệu, bốc xếp)

 

Cẩm lai, lát

Cây

76.500

176.370

580.800

 

Cẩm liên (cà gần)

Cây

76.000

175.870

 

Dáng hương (giáng hương)

Cây

89.000

188.870

 

Du sam

Cây

89.500

189.370

 

Gỗ đỏ (Cà te/Hồ bì)

Cây

71.500

171.370

 

Gụ

Cây

70.000

169.870

 

Gụ mật (Gõ mật)

Cây

69.000

168.870

 

Hoàng đàn

Cây

102.000

201.870

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

Cây

405.000

504.870

 

Huỳnh đường

Cây

72.000

171.870

 

Hương

Cây

72.000

171.870

 

Hương tía

Cây

80.000

179.870

 

Lát

Cây

75.000

174.870

 

Mun

Cây

81.000

180.870

 

Muồng đen

Cây

69.000

168.870

 

Pơ mu

Cây

74.000

173.870

 

Sơn huyết

Cây

73.000

172.870

 

Trai

Cây

74.000

173.870

 

Trắc

Cây

72.000

171.870

 

Các loại khác

Cây

70.000

169.870

2

Gỗ nhóm II

 

 

99.870

 

 

Cẩm xe

Cây

71.000

170.870

530.800

 

Đinh (đinh hương)

Cây

73.500

173.370

 

Lim xanh

Cây

72.500

172.370

 

Nghiến, Kiền kiền, Da đá, Sến mật, Sến mủ, Xoay

Cây

71.000

170.870

 

Sao xanh, Sến, Táu mật, Trai ly

Cây

73.000

172.870

 

Các loại khác

Cây

68.400

168.270

3

Gỗ nhóm III

 

 

99.870

 

 

Bằng lăng, Cà ổi, Chò chai, Chua khét, Trường chua, Dạ hương, Giổi, Huỳnh, Săng Lẻ, Trường mật

Cây

70.500

170.370

480.800

 

Cà chắc (cà chí), Chò chỉ, Dầu gió, Re mit, Re hương, Sao đen, Sao cát, Vên vên

Cây

68.000

167.870

 

Các loại khác

Cây

66.000

165.870

4

Gỗ nhóm IV

 

 

99.870

 

 

Re (De), Gội tía, Thông lông gà, Vàng tâm

Cây

70.000

169.870

430.800

 

Chặc khế, Dầu các loại, Sến bo bo, Lim sừng, Thông ba lá

Cây

66.000

165.870

 

Bô bô, Cóc đá, Mỡ, Thông, Bời lời, Bời lời vàng

Cây

64.000

163.870

 

Các loại khác

Cây

60.000

159.870

5

Gỗ nhóm V

 

 

99.870

 

 

Chò xanh, Lim vang (lim xẹt)

Cây

69.500

169.370

380.800

 

Các loại khác

Cây

60.000

159.870

6

Gỗ nhóm VI

 

 

99.870

 

 

Sấu

Cây

75.000

174.870

330.800

 

Chò nâu, Chò, Keo lá tràm, Quế

Cây

69.000

168.870

 

Các loại khác

Cây

60.000

159.870

7

Gỗ nhóm VII

 

 

99.870

 

 

Gáo vàng, Lồng mức, Mò cua (Mù cua/Sữa), Trám trắng, Vang trứng, Xoăn

Cây

67.000

166.870

280.800

 

Các loại khác

Cây

59.000

158.870

8

Gỗ nhóm VIII

 

 

99.870

 

 

Bộp (đa xanh)

Cây

69.500

169.370

240.800

 

Bồ đề

Cây

60.000

159.870

 

Các loại khác

Cây

59.000

158.870

b

NHÓM CHO SẢN PHẨM NGOÀI GỖ

Đơn vị tính

Mức giá (đồng)

1

Tre, Tầm vong, Lồ ô

 

 

 

- Loại trên 30 cây/bụi

Bụi

300.000

 

- Loại từ 20-30 cây/bụi

Bụi

240.000

 

- Loại từ 10-20 cây/bụi

Bụi

150.000

 

- Loại dưới 10 cây/bụi

Bụi

90.000

2

Trúc, Trải, Nứa

 

 

 

- Loại trên 100 cây/bụi

Bụi

240.000

 

- Loại từ 50-100 cây/bụi

Bụi

170.000

 

- Loại từ 20-50 cây/bụi

Bụi

115.000

 

- Loại dưới 20 cây/bụi

Bụi

45.000

3

Các loại tre lấy măng (Điền trúc, lục trúc, bát độ): Mật độ: 270 bụi/ha

 

Năm thứ 1

đồng/bụi

54.000

 

Năm thứ 2

đồng/bụi

70.000

 

Năm thứ 3

đồng/bụi

116.000

 

Năm thứ 4

đồng/bụi

175.000

 

Cây đang thu hoạch

đồng/bụi

320.000

4

Sa chi (mật độ 1.800 – 5.400 cây/ha)

 

Mới trồng, cây con

đồng/cây

51.000

 

Cây đang ra hoa và có trái

đồng/cây

120.000

7. Phụ lục 8. Bảng giá cây hàng năm, cây lương thực

- Loại A: Cây, hoa màu mới trồng.

- Loại B: Cây, hoa màu đã có củ, quả, thân, lá... nhưng chưa được thu hoạch.

TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Đơn giá

(đồng)

I

Nhóm cây lương thực, cây rau, cây thực phẩm

1

Lúa

đồng/m2

Trồng trên đất 1 vụ/năm

4.500

Trồng trên đất từ 2 vụ/năm

5.000

2

Lạc/Đậu phụng/Đậu xanh/Đậu nành/Đậu đỏ

đồng/m2

Trồng không ph nilon

6.000

Trồng ph nilon

7.000

3

Ngô/Bắp

đồng/m2

 

6.000

4

Khoai tây

đồng/m2

 

16.000

5

Khoai lang

đồng/m2

 

6.000

6

Cây hành, tỏi, dọc mùng, các loại rau thơm (húng, mùi tàu, mùi ta, thì là, tía tô, kinh giới, dăm, ngổ, xương xông, lá lốt, lá mơ, ngải cứu, sả,…)

đồng/m2

 

11.500

 

Ớt

đồng/m2

 

9.500

7

Rau muống, rau rút

đồng/m2

Trồng dưới nước

7.000

Trồng trên cạn

9.500

8

Rau ngót, rau đay, rau diếp, xà lách, rau dền, cải các loại, mồng tơi...

đồng/m2

 

13.000

9

Xu hào, xúp lơ, cà rốt, củ cải, bắp cải, cà chua

đồng/m2

 

14.000

10

Nhóm cây cà các loại (cà pháo, cà bát, cà tím...)

đồng/m2

 

12.000

11

 

Nhóm cây đậu làm rau (đậu Hà Lan, cô ve, xương rồng, đậu đũa, đậu ván...)

đồng/m2

 

14.500

12

Nhóm cây lấy hạt (vừng, kê, đậu...). Không bồi thường với cây trưởng thành đã đến kỳ thu hoạch

đồng/m2

 

8.000

13

Xu xu, hoa lý, bầu, bí đỏ, bí xanh, mướp, mướp đắng...

đồng/m2

A

6.500

B

16.000

14

Sắn ăn củ, củ từ, củ lỗ, sắn dây, củ đậu, củ mài, dong, khoai sọ, khoai môn, khoai sáp, riềng, nghệ, gừng

đồng/m2

A

9.500

B

13.000

15

Các loại dưa (dưa hấu, dưa lê, dưa bở, dưa gang, dưa chuột...,vv)

đồng/m2

A

6.500

B

12 000

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Thanh Tùng
Ngày ban hành:27/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi