Quyết định 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2198/QĐ-UBND

Quyết định 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2198/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:07/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------
Số: 2198/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2014
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 399/STTTT-BC ngày 01 tháng 4 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Thông tin Đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các cơ quan Báo, Đài TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐN-Tr) H
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
Thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Công văn hướng dẫn số 158/TTĐN ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2014 của Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố năm 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện chiến lược thông tin đối ngoại.
b) Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân Thành phố về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, qua đó chủ động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với hoạt động thông tin đối ngoại.
2. Yêu cầu:
a) Các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.
b) Triển khai một cách chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, đảm bảo việc nghiêm túc chấp hành chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định pháp luật hiện hành; Gắn chặt giữa thông tin trong nước (đối nội) và thông tin ra nước ngoài (đối ngoại) nhằm làm cho bạn bè, nhân dân thế giới và nước ngoài hiểu về Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh một cách tích cực.
II. NỘI DUNG
Năm 2014, hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:
1. Thông tin về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Thành phố đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin, chính xác, kịp thời và phù hợp về tình hình thế giới đến đồng bào, nhân dân Thành phố.
2. Thông tin, tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của Thành phố, những tiềm năng, lợi thế của Thành phố nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Thành phố ra nước ngoài.
4. Phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, trái với những chính sách, tiềm năng và giá trị văn hóa truyền thống của Thành phố.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về công tác phân giới, cắm mốc.
III. PHÂN CÔNG
1. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại;
c) Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác phân giới, ranh, mốc;
d) Thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thông tấn trong nước cũng như quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm, viết bài, đưa tin về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố;
đ) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, nhà xuất bản, nhà sách phát hành tuyên truyền giới thiệu về những hình ảnh, văn hóa, cuộc sống năng động vươn lên của người dân Thành phố.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch của Thành phố ra nước ngoài;
b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Thành phố thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở Thành phố và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương;
c) Tham gia các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá về Thành phố;
d) Xây dựng các ấn phẩm, tư liệu quảng bá văn hóa, thương hiệu của Thành phố bằng các thứ tiếng với các hình thức bản mềm các bài báo và cuốn sách; ảnh tư liệu, ảnh quảng bá; phim tài liệu, video clip.
đ) Tuyên truyền cổ động trực quan giới thiệu về Thành phố và con người Thành phố.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC):
a) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại trong nước và nước ngoài, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các ngành kinh tế của Thành phố ra thị trường nước ngoài;
b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế của Thành phố thông qua các hội chợ, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương;
c) Xây dựng các ấn phẩm quảng bá thương hiệu của Thành phố bằng các thứ tiếng với các hình thức bản mềm các bài báo và cuốn sách; ảnh tư liệu, ảnh quảng bá; phim tài liệu, video clip.
4. Sở Ngoại vụ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố:
a) Tham gia quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Thành phố thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc, triển lãm, hội thảo, hội nghị quốc tế ở Thành phố và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương;
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Thành phố; thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước.
5. Sở Nội vụ:
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố khảo sát cụ thể về bộ máy và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố phương án bố trí nhân sự ở các đơn vị giúp hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố đạt hiệu quả cao hơn.
6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được quy định tại Quyết định, số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2014 báo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).
2. Hàng năm và năm 2014 lập dự trù kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kinh phí chung của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất theo yêu cầu và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nhằm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố) tiếp tục chỉ đạo./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Quyết định 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Chính sách

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi