Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
Số: 21/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Ninh Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 228/TTr-SNV ngày 7 tháng 6 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đối với các cơ quan sau:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
4. Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương (sau đây gọi chung là các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc).
5. Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.
Điều 2. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
1. Cơ chế một cửa được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một trong các cơ quan quy định tại Điều 1 Quyết định này.
2. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp, lao động, người có công và xã hội và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.
Điều 3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện theo quy trình được quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
b) Ban hành Quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cụ thể tại mỗi cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; Phê duyệt đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn có liên quan đến cá nhân, tổ chức.
c) Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.
d) Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc cho đội ngũ công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
e) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, các mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phiếu hẹn, sổ theo dõi và các mẫu giấy tờ khác phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.
f) Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
g) Định kỳ 6 tháng và hằng năm kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; quyết định mức thu đối với khoản thu về phí, lệ phí có trong danh mục thuộc thẩm quyền được phép ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
b) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc trang bị đồng phục cho công chức làm việc tại bộ phận trên.
c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (xây dựng đề án, quy chế phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, tham quan học tập, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…)
3. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Xây dựng có trách nhiệm xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định) và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, cụ thể:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực đất đai.
b) Sở Kế hoạch và đầu tư: Lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
c) Sở Xây dựng: Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng.
d) Sở Tư pháp: Lĩnh vực tư pháp.
e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, phê duyệt mẫu thống nhất đồng phục đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình tổ chức tuyên truyền thường xuyên việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
6. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:
a) Đảm bảo diện tích làm việc, trang thiết bị, bố trí và phân công công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý.
c) Công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.
d) Thông tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
e) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn quản lý.
7. Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, VP7.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Bình
 
 

thuộc tính Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hữu Bình
Ngày ban hành:14/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Hành chính

tải Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi