Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa sửa đổi cấp phép thi công tại đất dành cho đường bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
_______

Số: 13/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đi, bsung, bãi bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào h thng đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên đa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của ubnd tỉnh Khánh Hòa

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cLuật tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đưng bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vkết cu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định vqun lý và bo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ;

n cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn mt số điu của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 ca Chính phquy định vquản và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1222/Ttr-SGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa:
1. Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:
“1. Công trình thiết yếu bao gồm:
a) Công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng;
b) Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm các công trình viễn thông, điện lực, công trình chiếu sáng đường bộ, cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất.”
“a) Đối với hệ thống đường tỉnh: Sở Giao thông vận tải chấp thuận đối với các dự án công trình thiết yếu xây dựng mới, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp;”
2. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1 Điều 7 như sau:
“ b) Đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu, đường nối trực tiếp từ công trình đơn lẻ”;
c) Đường chuyên dùng, gồm: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp”.
3. Sửa đổi khoản 2, khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“2. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải thông qua điểm đấu nối thuộc Quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.”
“3. Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào đường tỉnh:
a) Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào đường tỉnh của đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường dẫn ra vào công trình đơn lẻ và đường gom:
- Trong khu vực đã có các loại quy hoạch xây dựng (bao gồm cả quy hoạch đô thị) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Khoảng cách giữa các điểm đấu nối theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt: Khoảng cách giữa các điểm đấu nối liền kề được xác định theo chủ trương đầu tư các công trình đường nhánh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
b) Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc đường tỉnh:
- Trong khu vực nội thành, nội thị các đô thị: Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kê theo quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;
- Ngoài khu vực nội thành, nội thị các đô thị: Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề (dọc theo mỗi bên) không nhỏ hơn 5000m (năm nghìn mét).”
“4. Đối với cửa hàng xăng dầu nằm ở lân cận hoặc trùng với điểm đấu nối của đường nhánh khác, phải điều chỉnh để tại vị trí đó chỉ tồn tại một điểm đấu nối theo hướng ưu tiên điểm đấu nối của công trình có trước hoặc sử dụng chung.”
4. Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 như sau:
“2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận phù hợp Điều 7 Quy định này.”;
5. Sửa đổi Khoản 5 Điều 10 như sau:
“ 5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường”;
6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 như sau:
“ 1- Đối với dự án, công trình xây dựng do điều kiện địa hình trong khu vực khó khăn hoặc không có đường vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị...cho phép mở điểm đấu nối tạm thời để làm đường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị. Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm thời không quá 12 tháng trường hợp đặc biệt có thể gia hạn 01 (một) lần nhưng tổng thời gian mở điểm đấu nối tạm không quá 24 tháng. Sau thời hạn này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu; trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng, phải làm đường gom nối từ dự án đến nút giao điểm đấu nối gần nhất có trong quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt”.
Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa:
1. Bãi bỏ Điều 5
2. Bãi bỏ Điều 8
3. Bãi bỏ điểm b khoản 1điểm b khoản 5 Điều 15 “Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Vụ pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND; UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH; Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT+HN, P.XD-NĐ, P.NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

thuộc tính Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đầu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành:27/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi