Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tiền Giang thu hút bác sĩ về các cơ sở y tế công lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TIỀN GIANG

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 13/2017/QĐ-UBND

   Tiền Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017/

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các H, TP, TX;

- VPUB: CVP, các PVP, các Phòng NC;

- Công báo tỉnh;

- Lưu VT, KGVX (Việt)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thanh Đức

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND  ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

_________
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/ 5 /2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020; đối tượng áp dụng được thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND.

Điều 2. Thẩm quyền thu hút và hỗ trợ đào tạo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định thu hút bác sĩ có trình độ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; quyết định hỗ trợ sinh viên đại học, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang, trúng tuyển hoặc đang theo học y với chuyên ngành phù hợp cần thu hút, tự nguyện cam kết về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh sau khi tốt nghiệp theo quy định.

Điều 3. Quản lý công tác thu hút, hỗ trợ

1. Khảo sát, xây dựng kế hoạch thu hút, hỗ trợ đào tạo:

a) Giám đốc Sở Y tế chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ; danh mục các chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học cần thu hút, hỗ trợ; số lượng, dự trù kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo; đơn vị dự kiến bố trí hàng năm gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Thời gian gửi kế hoạch thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/7 hàng năm.

2. Báo cáo kết quả thu hút, hỗ trợ đào tạo:

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ về Sở Nội vụ định kỳ hàng năm vào ngày 25/12. Nội dung báo cáo gồm: 

a) Danh sách đối tượng thu hút, vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị được phân công, bố trí và đánh giá, nhận xét tổng quát về quá trình công tác trong năm.

b) Danh sách các đối tượng đang được hỗ trợ đào tạo và số tiền được hỗ trợ.

c) Danh sách các đối tượng được hỗ trợ đào tạo về nhận công tác tại các cơ sở y tế công lập, có nhận xét tổng quát về quá trình công tác trong năm.

Điều 4. Quản lý kinh phí thu hút, hỗ trợ

1. Cơ quan cấp kinh phí:

Kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý cấp cho các đối tượng được thu hút, hỗ trợ đào tạo tại Điều 2 của Quy định này. 

2. Dự toán kinh phí:

a) Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

b) Sở Nội vụ tổng hợp kế hoạch thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ hàng năm theo đề nghị của Sở Y tế, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Hồ sơ thực hiện thu hút, hỗ trợ

Hồ sơ thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Điều 6. Thanh toán và quyết toán kinh phí thu hút, hỗ trợ

1. Đối với trường hợp thu hút: Khi quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực, thì đối tượng thu hút được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND và đồng thời là thời điểm để xác định mức lương cơ sở để tính kinh phí hỗ trợ.

2. Đối với trường hợp hỗ trợ đào tạo: Khi quyết định hỗ trợ đào tạo của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thì đối tượng được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND và đồng thời là thời điểm xác định mức lương cơ sở để tính kinh phí hỗ trợ.

3. Định kỳ hàng quý, Sở Nội vụ có trách nhiệm quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 7. Thu hồi kinh phí thu hút, hỗ trợ

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

2. Việc thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ và cách tính chi phí, giảm chi phí đền bù thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

1. Sở Y tế:

a) Phân công, bố trí bác sĩ đã tốt nghiệp phù hợp với trình độ, năng lực.

b) Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp thu hút, thực hiện tiếp nhận đối tượng thu hút, phân công, bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, trên cơ sở tôn trọng, trọng dụng người có tài năng.

c) Khi có quyết định hỗ trợ đào tạo bác sĩ của cấp có thẩm quyền, Sở Y tế thực hiện quản lý và báo cáo quá trình học tập của đối tượng được hỗ trợ cho UBND tỉnh.

d) Xây dựng kế hoạch thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ hàng năm, dài hạn gửi Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định.

đ) Định kỳ vào ngày 25/12 hàng năm, tổng hợp báo cáo công tác thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ cho Sở Nội vụ để tổng hợp.

e) Thu hồi kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ theo quy định hiện hành và chỉ thực hiện thủ tục cho viên chức xin thôi việc, khi viên chức chuyển công tác phải bồi hoàn kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo theo quy định.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch phân bổ, cấp kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ hàng năm theo kế hoạch được duyệt.

c) Hướng dẫn các cơ quan việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thu hút và hỗ trợ đào tạo bác sĩ từ ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Thẩm định dự toán kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ hàng năm.

3. Sở Nội vụ:

a) Tham mưu UBND tỉnh quản lý kinh phí thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ, thanh quyết toán kinh phí đúng đối tượng, đáp ứng mục tiêu thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ của tỉnh; thăm hỏi, động viên đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

b) Báo cáo UBND tỉnh về kinh phí thực hiện Quỹ Đào tạo tỉnh theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quy định này đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Thanh Đức

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực