Quyết định 120/QĐ-UBND Sơn La 2022 Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:120/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Minh
Ngày ban hành:19/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH S
ƠN LA

_____________

Số: 120/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2022

QUYT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị
tỉnh Sơn La đến n
ăm 2025, định hướng đến năm 2030

______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dn lập, thm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát trin đô thị;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 501/TTr-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

3. Giá trị dự toán tạm tính: 1.799.000.000 đồng.

3. Đ cương dự toán (có phụ lục kèm theo).

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai xây dựng chương trình phát triển đô thị theo quy định, trình phê duyệt Quý IV năm 2022; chủ động rà soát, tính đúng, tính đủ các chi phí đảm bảo theo quy định hiện hành (chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu).

2. Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền việc cân đối, bố trí kinh phí để triển khai lập chương trình phát triển đô thị theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình lập chương trình phát triển đô thị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ch tịch UBND tnh (b/c);

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Trung tâm thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi