Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Cà Mau Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
Số: 03/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Cà Mau, ngày 03 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đi, bsung một s điu của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị định s31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một sđiều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 12/TTr-LĐTBXH ngày 09/01/2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2017 và thay thế Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động-TB&XH;
- Cục Người có công - Bộ Lao động - TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT H04/02, Tu02.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng
 
QUY CHẾ
QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ
1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hóa, lịch sử; được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn, phong tục, tập quán của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của nhân dân, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
2. Các công trình ghi công liệt sĩ bao gồm
a) Nghĩa trang liệt sĩ là nơi an táng và ghi công các liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ;
b) Đài tưởng niệm liệt sĩ là công trình ghi công liệt sĩ được đặt ở trung tâm chính trị - văn hóa của huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn nơi không có nghĩa trang liệt sĩ hoặc nơi được gắn liền với chiến tích lịch sử tiêu biểu đặc biệt của địa phương;
c) Nhà bia ghi danh liệt sĩ (có danh sách liệt sĩ) là công trình ghi công liệt sĩ ở cấp xã, phường, thị trấn.
Điều 3. Cấu trúc các công trình ghi công liệt sĩ
Cấu trúc các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo tối thiểu phải có các hạng mục: Nhà bia ghi danh liệt sĩ/Tượng đài; cổng tường rào, điện chiếu sáng, sân đường nội bộ, hệ thống cây xanh. Công trình ghi công liệt sĩ được tổ chức theo đơn vị hành chính các cấp.
 
Chương II
QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
 
Điều 4. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ
1. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang 10 anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và các Đài tưởng niệm khác theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý).
2. Các công trình ghi công liệt sĩ các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý trên địa bàn huyện.
3. Công trình ghi công liệt sĩ các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Công chức Văn hóa - Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã.
4. Việc quản lý nghĩa trang liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
Điều 5. Trách nhiệm quản lý công trình ghi công liệt sĩ
1. Đối với nghĩa trang liệt sĩ
a) Xây dựng nội quy, quy chế quản lý, thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ;
b) Tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;
d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ; xác nhận và đề nghị thanh toán chế độ thăm viếng mộ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ;
đ) Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ theo quy chế viếng nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, huyện và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến viếng;
e) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà theo quy định;
g) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ các phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
h) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán; lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển;
i) Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ngành làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
2. Đối với các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ
a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình tưởng niệm liệt sĩ, ghi danh liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;
b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng;
c) Phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo quy chế của huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;
d) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ công trình tưởng niệm liệt sĩ, ghi danh liệt sĩ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
3. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ của cấp huyện và cấp xã (gọi tắt là nhân viên quản trang)
Nhân viên quản trang các công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; người làm công tác quản trang các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Nhiệm vụ của nhân viên quản trang thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan
Các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định và theo sự hướng dẫn của Ban quản lý hoặc nhân viên quản trang tại các công trình ghi công liệt sĩ.
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, thường xuyên chăm sóc tu bổ, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ tổ chức trọng thể các lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân vào các dịp lễ, Tết và các ngày truyền thống lịch sử của đất nước và địa phương.
2. Hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo, chủ trì lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt để các địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động, huy động mọi nguồn lực để tu bổ, chăm sóc và thực hiện việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ.
Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện tôn tạo, trùng tu, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ theo kế hoạch của các địa phương.
2. Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, khai thác và sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua việc khai thác, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ.
Điều 9. Trách nhiệm của y ban nhân dân các huyện, thành phố
1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương; đồng thời ban hành quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.
2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước và trực tiếp thực hiện việc nâng cấp, tu sửa các công trình cấp huyện, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ cấp xã, phường, thị trấn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng nội quy, quy chế quản lý, hợp đồng tuyển dụng người làm công tác quản trang, nhân viên quản lý, bảo vệ ở các công trình thuộc các công trình trên địa bàn cấp huyện.
3. Bố trí hoặc củng cố, kiện toàn bộ phận và nhân viên quản lý, bảo vệ ở các công trình ghi công liệt sĩ; dành một phần ngân sách địa phương để thực hiện nội dung công việc, nhiệm vụ cho công tác quản lý.
4. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo để các công trình ghi công liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, đưa vào dự toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện.
Điều 10. Kinh phí đảm bảo xây dựng, tu bổ sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) cùng với kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương để chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương.
1. Ngân sách Trung ương
a) Chi hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;
b) Chi hỗ trợ hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
2. Ngân sách địa phương
a) Ngân sách tỉnh: Chi đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp nghĩa trang, các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và chi phí quản lý, chăm sóc, bảo vệ, tổ chức lễ viếng cấp tỉnh, chăm sóc cây cảnh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ;
b) Ngân sách cấp huyện: Chi công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc và tổ chức lễ viếng tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện;
c) Ngân sách cấp xã: Chi tổ chức lễ viếng, quản lý, bảo vệ, giữ gìn chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của địa phương.
Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các công trình ghi công liệt sĩ hoặc biết nhưng không ngăn chặn, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý hoặc có những đóng góp tiêu biểu vào đầu tư, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12. Trách nhim thi hành
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 

thuộc tính Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành:03/03/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi