Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND Ninh Bình chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2021/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:
1. Hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2
a) Đối tượng được hỗ trợ: Các đối tượng được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Bình chỉ định xét nghiệm (không bao gồm các đối tượng đã được Ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).
b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
c) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.
2. Hỗ trợ tiền ăn đối với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Ninh Bình tại cơ sở do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung (không áp dụng đối với trường hợp tự lựa chọn cách ly tại nơi khác)
a) Mức hỗ trợ: 80.000 đồng/người/ngày đối với bệnh nhân và 01 người đi kèm chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, suy tim, nhồi máu cơ tim, các bệnh lý về tổn thương có liệt chủ thể, mất khả năng nhìn, xơ gan giai đoạn cuối, bệnh nhân mới phẫu thuật từ trung phẫu trở lên (trong vòng 01 tháng kể từ ngày phẫu thuật); trẻ em từ 6 tuổi trở xuống phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và 01 người đi kèm chăm sóc; trẻ em từ 6 tuổi trở xuống theo bố (hoặc mẹ) vào sinh hoạt, ăn, nghỉ tại nơi cách ly y tế tập trung.
b) Mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày cho các đối tượng khác, trừ đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.
c) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho các cơ sở cách ly y tế tập trung để thanh toán chi phí tiền ăn cho đối tượng được hưởng (chỉ áp dụng cho đối tượng tự nguyện sử dụng suất ăn do cơ sở cách ly y tế tập trung cung cấp và cho những ngày thực tế ăn).
3. Hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19
a) Đối tượng được hỗ trợ: Người làm nhiệm vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (không được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).
b) Mức hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày.
c) Phương thức hỗ trợ: Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch thực hiện chi trả cho đối tượng được hưởng và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ tại chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
4. Hỗ trợ thêm đối với nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ (ngoài chế độ hỗ trợ đã được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)
a) Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 (RT-PCR) tại cơ sở y tế; người trực tiếp làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị, điều dưỡng, chăm sóc phục vụ bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện và khu vực cách ly điều trị.
b) Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
c) Phương thức hỗ trợ: Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chi trả cho đối tượng được hưởng và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.
Bổ sung
Bổ sung
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
Ngân sách cấp tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thổ của tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quảng

thuộc tính Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Hồng Quảng
Ngày ban hành:25/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi