Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND Trà Vinh sửa Nghị quyết 93/2019 về người hoạt động không chuyên trách

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

Số: 19/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4686/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:
“Điều 1. Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm
1. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
a) Mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I bố trí tối đa 14 người.
b) Mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại II bố trí tối đa 12 người.
c) Mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại III bố trí tối đa 10 người.
2. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
(Đính kèm Phụ lục)
Trường hợp đặc biệt do đặc thù chức danh không thể bố trí đúng như quy định tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.
2. Việc sắp xếp chức danh, số lượng theo quy định tại Nghị quyết này được thực hiện hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/3/2021.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.

 

CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I

TT

Chức danh

Số lượng

1

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Dân vận Đảng ủy

01

2

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

02

3

Quản lý Trạm truyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy

01

4

Tổ chức Đảng - Chính quyền

01

5

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

01

6

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

01

7

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Quản lý nhà Văn hóa và Thể dục thể thao

01

8

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

01

9

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

01

10

Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân

01

11

Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ

01

12

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

01

13

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ - Hội Khuyến học

01

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II

TT

Loại II

Số lượng

Loại II thuộc xã ven biển; xã đảo

Số lượng

1

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Dân vận Đảng ủy

01

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Dân vận Đảng ủy

01

2

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

01

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

02

3

Quản lý Trạm truyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy

01

Quản lý Trạm truyền thanh -Tuyên giáo Đảng ủy

01

4

Tổ chức Đảng - Chính quyền

01

Tổ chức Đảng - Chính quyền

01

5

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

01

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

01

6

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

01

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

01

7

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Quản lý nhà Văn hóa và Thể dục thể thao

01

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Quản lý nhà Văn hóa và Thể dục thể thao

01

8

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học

01

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội khuyến học

01

9

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

01

Chủ tịch Hội người cao tuổi - Hội Chữ Thập đỏ

01

10

Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân

01

Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân

01

11

Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Hội Chữ thập đỏ

01

Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ

01

12

Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ

01

//////////////////////////////////////

 

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III

TT

Loại III

Số lượng

Loại III thuộc xã ven biển; xã đảo

Số lượng

1

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Dân vận Đảng ủy

01

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Dân vận Đảng ủy

01

2

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

01

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

02

3

Quản lý Trạm truyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy - Văn phòng Đảng ủy

01

Quản lý Trạm truyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy - Văn phòng Đảng ủy

01

4

Tổ chức Đảng - Chính quyền - Văn phòng Ủy ban nhân dân

01

Tổ chức Đảng - Chính quyền - Văn phòng Ủy ban nhân dân - Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ

01

5

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

01

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

01

6

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

01

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

01

7

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý nhà Văn hóa và Thể dục thể thao

01

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý nhà Văn hóa và Thể dục thể thao

01

8

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học

01

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học

01

9

Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Hội Chữ thập đỏ

01

Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Hội Chữ Thập đỏ

01

10

Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ

01

/////////////////////////////////////////////

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 19/2020/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực