Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2021 HN hỗ trợ chi phí hỏa táng người tử vong dương tính Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

____________

Số: 17/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội

_______________

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết s 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một s nội dung khác với quy định ca luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết s68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một s chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết s 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đ thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 ca Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Quyết định s 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết s 03/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 ca Hội đng nhân dân Thành phố v việc Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành ph Hà Nội;

Căn cứ Kết luận ca Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo s 457-TB/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 về việc xây dụng một s cơ chế đặc thù hỗ trợ đi tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của y ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình s 169/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của y ban nhân dân thành ph Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và kết quả biểu quyết ca Thường trực Hội đồng nhân dân thành ph Hà Nội tại hội nghị ngày 13 tháng 8 năm 2021.

QUYT NGHỊ:

 

Điều 1. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hoả táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ s hỏa táng của Hà Nội như sau:

a) Chi phí hỏa táng thi hài: 3.000.000 đồng/trường hp; trường hp là thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hp.

b) Chi phí vận chuyển: Thanh toán theo s km thực tế.

c) Chi phí khác: Áo quan hỏa táng: 1.250.000 đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng ti đa không quá 365 ngày).

Điều 2. Phương thức và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Phương thức: Chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao y ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đi tượng; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND Thành phố tại các kỳ hợp.

2. Đ nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện.

3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành t ngày ký và được Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tại kỳ hợp thứ 2 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI./.

Nơi nhận:

- y ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng CP, Văn phòng QH;

- Ban Công tác ĐB thuộc UBTVQH;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động Thương binh và xã hội;

- Thưng trực Thành ủy;

- TT HDND, UBND, UB MTTQ TP;

- VPTU, các Ban Đng Thành ủy;

- Đại biu HĐND Thành phố;

- Các Ban HĐND TP;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

- Các s, ban, ngành, đoàn th Thành phố;

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi