Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 17/2015/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                Hà Nội, ngày 02 tháng 12  năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

----------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xem xét Tờ trình số 70/TTr – UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; báo cáo giải trình số 228/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về “thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016” đến hết năm 2020.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về “thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016” như sau:
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 1:
“a. Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản theo quy hoạch đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Cơ sở sơ chế rau, củ, quả có công suất tối thiểu 03 tấn/ngày;
- Cơ sở chế biến chè có công suất tối thiểu 05 tấn búp tươi/ngày;
- Cơ sở sơ chế trứng gia cầm các loại có quy mô tối thiểu 25.000 quả/ngày;
- Kho lạnh bảo quản giống, rau, củ, hoa, quả, thịt, cá, trứng có thể tích tối thiểu 50 m3”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm bđiểm c, khoản 5, Điều 1:
“b. Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% phí quản lý (vay vốn Quỹ khuyến nông Thành phố), 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Hà Nội tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn, thời hạn vay tối đa là 3 năm (36 tháng), mức vay được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản phẩm”.
“c. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua hợp đồng vay vốn của Quỹ khuyến nông, vay vốn của các Ngân hàng thương mại được UBND cấp xã xác nhận và UBND cấp huyện phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố”.
3. Sửa đổi Điểm c, Khoản 6, Điều 1:
“c. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách các cấp hỗ trợ theo kế hoạch, dự toán hàng năm thông qua ngân sách xã để tổ chức thực hiện. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố là 80% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp huyện là 20%”.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2020.
2. Giao UBND Thành phố:
- Quy định cụ thể điều kiện đảm bảo thu hồi vốn vay đối với đối tượng vay tại Quỹ Khuyến nông Thành phố trong thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư cơ giới hóa; Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách với HĐND Thành phố.
- Tổ chức thực hiện chính sách và thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; thực hiện phương thức hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính.
- Hướng dẫn, giám sát số lượng, chủng loại máy, thiết bị được hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực (trong đó bổ sung vốn cho Quỹ Khuyến nông Thành phố) để thực hiện chính sách đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02/12/2015./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;

- Đại biểu HĐND Thành phố;

- Các ban Thành ủy;

- VP: TU, HĐND, UBND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

- Công báo thành phố Hà Nội;

- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT

- Lưu VT, Ban KTNS.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

thuộc tính Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/2015/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:02/12/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------
Số: 17/2015/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
                Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 
 
NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016
----------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14
(Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015)
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xem xét Tờ trình số 70/TTr – UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; báo cáo giải trình số 228/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 Điều 1. Kéo dài thời gianthực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về “thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016” đến hết năm 2020.
Điều 2.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về “thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016” như sau:
1. Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 1:
a.Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản theo quy hoạch đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Cơ sở sơ chế rau, củ, quả có công suất tối thiểu 03 tấn/ngày;
- Cơ sở chế biến chè có công suất tối thiểu 05 tấn búp tươi/ngày;
- Cơ sở sơ chế trứng gia cầm các loại có quy mô tối thiểu 25.000 quả/ngày;
- Kho lạnh bảo quản giống, rau, củ, hoa, quả, thịt, cá, trứng có thể tích tối thiểu 50 m3”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 5, Điều 1:
b. Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% phí quản lý (vay vốn Quỹ khuyến nông Thành phố), 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Hà Nội tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn, thời hạn vay tối đa là 3 năm (36 tháng), mức vay được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản phẩm”.
c. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua hợp đồng vay vốn của Quỹ khuyến nông, vay vốn của các Ngân hàng thương mại được UBND cấp xã xác nhận và UBND cấp huyện phê duyệt.Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố”.
3. Sửa đổi điểm c, khoản 6, Điều 1:
c. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách các cấp hỗ trợ theo kế hoạch, dự toán hàng năm thông qua ngân sách xã để tổ chức thực hiện. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố là 80% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp huyện là 20%”.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2020.
2. Giao UBND Thành phố:
- Quy định cụ thể điều kiện đảm bảo thu hồi vốn vay đối với đối tượng vay tại Quỹ Khuyến nông Thành phố trong thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư cơ giới hóa; Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách với HĐND Thành phố.
- Tổ chức thực hiện chính sách và thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; thực hiện phương thức hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính.
- Hướng dẫn, giám sát số lượng, chủng loại máy, thiết bị được hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực (trong đó bổ sung vốn cho Quỹ Khuyến nông Thành phố) để thực hiện chính sách đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02/12/2015./. 
 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Thành ủy;
- VP: TU, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT
- Lưu VT, Ban KTNS.
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi