Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Hà Nội chi xây dựng dự án đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội

------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình số 372/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Dự án giảm nghèo) với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với Dự án giảm nghèo.

b) Đối tượng áp dụng

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 14 xã thuộc khu vực II, khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, là đối tượng tham gia Dự án giảm nghèo, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách Thành phố đối với nội dung của dự án (mỗi dự án có từ 25-35 hộ dân).

2. Nội dung, mức chi quản lý, hỗ trợ hoạt động chuyên môn các Dự án giảm nghèo

(1) Chi hỗ trợ các hoạt động chuyên môn Dự án giảm nghèo

- Hỗ trợ tập huấn: Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố.

- Hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y: Hỗ trợ 100% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho các hộ nghèo; 70% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho các hộ cận nghèo và mới thoát nghèo.

- Mức hỗ trợ tối đa từ Ngân sách cho một dự án là 500 triệu đồng (đã bao gồm chi phí quản lý dự án), mỗi thôn tối đa 01 dự án cho từ 25-35 hộ dân.

(2) Chi quản lý dự án: Mức chi quản lý dự án chiếm 02% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không quá 50 triệu đồng/dự án.

(3) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị, tổ chức được giao chủ trì thực hiện Dự án giảm nghèo.

* Ngoài các nội dung nêu trên, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Tổ chức thực hiện quy định tại Nghị quyết này.

2. Phê duyệt Dự án giảm nghèo đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng dự án; cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư, hỗ trợ; lập dự toán theo khả năng cân đối ngân sách của Thành phố để thực hiện chính sách.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Triển khai hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tài chính; tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực HĐND Thành phố các Ban của HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia tuyên truyền và giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Trường hợp các văn bản trích dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua 04/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu UBTV Quốc hội;

- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính; NN&PTNT;

- Thường trực Thành ủy Hà Nội;

- Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;

- Các Ban HĐND Thành phố;

- Các Ban đảng Thành ủy, VP Thành ủy;

- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;

- Đại biểu HĐND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- TT HĐND, UBND các QHTX;

- Cổng GTĐT Thành phố;

- TT Tin học - Công báo Thành phố;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 12/2019/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực