Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND Điện Biên quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: 02/2022/NQ-HĐND

________________________

Điện Biên, ngày 02 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

 Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

 Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 815/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị Quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2022./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Hoa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

QUY ĐỊNH

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

____________

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Chương trình); là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước cho các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, tổ chức có liên quan lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh, và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện).

Điều 2. Nguyên tắc phân bổ vốn

1. Tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Phân bổ vốn phải bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các đơn vị được phân bổ vốn thực hiện đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế và năng lực quản lý để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đảm bảo hiệu quả đầu tư của Chương trình.

3. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện nội dung Chương trình, tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo; ưu tiên cho các địa bàn còn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu; phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước đầu tư các công trình giao thông cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối (hệ thống cầu, đường giao thông), công trình điện lưới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các huyện nghèo có nhiều xã biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn.

4. Phân bổ kế hoạch vốn hằng năm cho đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện Chương trình theo kết quả giải ngân của năm trước năm kế hoạch; ưu tiên phân bổ cho cấp huyện, các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình đảm bảo tiến độ giải ngân.

5. Việc phân bổ vốn phải đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của Chương trình; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện; bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, dễ áp dụng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương

1. Tiêu chí, định mức và phương pháp tính toán, xác định nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện Chương trình được quy định chi tiết tại 10 Phụ lục kèm theo Nghị quyết.

2. Phương pháp phân bổ vốn, tổng số vốn phân bổ bao gồm:

a) Vốn tính điểm áp dụng công thức:

Tổng số vốn phân bổ cho cấp huyện và đơn vị cấp tỉnh thứ k (Tk), được tổng hợp từ vốn phân bổ của các dự án, tiểu dự án thành phần thứ i (Vk,i) của cấp huyện đó và đơn vị cấp tỉnh được tính theo công thức:

Tk =

Trong đó:

- i là dự án, tiểu dự án thứ i.

- k là cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh thứ k.

Phương pháp tính toán, xác định vốn phân bổ của cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh (k) theo tiêu chí của từng dự án, tiểu dự án thành phần (i):

 Vk,i = Qi.Xk,i

Trong đó:

- Vk,i: vốn phân bổ của dự án, tiểu dự án thứ i cho cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh thứ k.

- Xk,i: số điểm dự án, tiểu dự án thứ i của cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh thứ k.

- Qi: vốn định mức cho 01 điểm phân bổ của dự án, tiểu dự án thứ i

- Gi: vốn ngân sách trung ương để phân bổ cho dự án, tiểu dự án thứ i.

b) Vốn theo nhu cầu thực tế cho các đơn vị cấp tỉnh và của cấp huyện, được phân bổ theo nội dung theo đề xuất của đơn vị cấp tỉnh và của cấp huyện cần đầu tư để hoàn thành mục tiêu phân bổ cho dự án, tiểu dự án thứ i.

Điều 4. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình

1. Vốn đầu tư phát triển

a) Mức vốn đầu tư phát triển đối ứng của tỉnh bằng 5% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho tỉnh.

 b) Nguồn vốn đầu tư phát triển đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn thu sử dụng đất theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện chương trình.

2. Vốn sự nghiệp

a) Ngân sách địa phương thực hiện đối ứng tối thiếu 5% nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Cấp huyện đã được phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương nhưng không thực hiện bố trí vốn đối ứng theo quy định; căn cứ vào số giảm trừ của ngân sách trung ương khi phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình năm sau cho địa phương, sẽ giảm trừ kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương cho cấp huyện tương ứng với số vốn đối ứng mà cấp huyện chưa bố trí./.

PHỤ LỤC I

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Phân bổ vốn đầu tư:

1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

1.2. Phân bổ cho cấp huyện: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1 hộ được hỗ trợ đất ở

0,4

a

0,4 x a

2

Cứ 1 hộ được hỗ trợ nhà ở

0,4

b

0,4 x b

3

Cứ 1 hộ được hỗ trợ đất sản xuất

0,225

c

0,225 x c

4

Cứ 1 công trình nước sinh hoạt tập trung

30

d

30 x d

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của cấp huyện, được Ban Dân tộc tỉnh rà soát, tổng hợp.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

2.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

2.2. Phân bổ cho cấp huyện: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề

0,1

a

0,1 x a

2

Cứ 1 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

0,03

b

0,03 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của cấp huyện, được Ban Dân tộc tỉnh rà soát, tổng hợp.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Phân bổ vốn đầu tư:

1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

1.2. Phân bổ cho cấp huyện: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

1

Mỗi dự án có quy mô vốn đầu tư đến 01 tỷ đồng được tính 10 điểm

10

2

Dự án có quy mô vốn đầu tư trên 01 tỷ đồng, cứ tăng thêm vốn đầu tư 100 triệu đồng được tính thêm

01

3

Mỗi dự án tại xã biên giới được tính thêm

5

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số liệu căn cứ thực tế tại cấp huyện, do Ban Dân tộc tỉnh rà soát, tổng hợp.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp: Không.

PHỤ LỤC III

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

1.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

- Phân bổ cho cấp huyện: áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

0,004

a

0,004 x a

2

Mỗi ha rừng được hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình

0,004

b

0,004 x b

3

Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung

0,016

c

0,016 x c

4

Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất (bao gồm trồng cây mắc ca), khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ (bao gồm trồng cây dược liệu quý dưới tán rừng)

0,1

d

0,1 x d

5

Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

0,3

đ

0,3 x đ

6

Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ

0,12

e

0,12 x e

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a, b, c, d, đ, e) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các cấp huyện, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp.

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.1. Phân bổ vốn đầu tư:

2.1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

2.1.2. Phân bổ cho cấp huyện: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi huyện, thị xã, thành phố thực hiện dự án trồng dược liệu quý

290

a

290 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

2.2.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: phân bổ cho Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 10% tổng vốn sự nghiệp phân bổ của tiểu dự án để thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đề án được phê duyệt.

2.2.2. Phân bổ cho cấp huyện: áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi huyện, thị xã, thành phố thực hiện dự án trồng dược liệu quý

310

a

310 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

- Phân bổ vốn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư:

+ Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

28

a

28 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã)

5

b

5 x b

Tổng cộng điểm

Ak,i

+ Nhóm tiêu chí ưu tiên đối với xã ĐBKK hơn:

Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới

2

a

2 x a

Tổng cộng điểm

Bk,i

Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,15

a

0,15 x a

Tổng cộng điểm

Ck,i

 * Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg) và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-­2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT) và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Tổng sổ điểm Xk,i của cấp huyện thứ k được xác định trên cơ sở cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i

* Số lượng (a, b) căn cứ số liệu, nhu cầu cần hỗ trợ thực tế tại cấp huyện, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

PHỤ LỤC IV

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 4 ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

1.1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Sở Y tế (trạm y tế xã) không quá 1% tổng vốn giao để thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đề án được phê duyệt.

1.1.2. Phân bổ cho cấp huyện: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

- Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã ĐBKK, thôn ĐBKK:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

100

a

100 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

15

b

15 x b

3

Cứ 1 km cứng hoá đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa

16

c

16 x c

4

Cứ xây mới 1 trạm y tế xã

40

d

40 x d

5

Cứ cải tạo sửa chữa 1 trạm y tế xã

8

e

8 x e

6

Cứ xây mới 1 chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

44

f

44 x f

7

Cứ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 1 chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

8

g

8 x g

8

Mỗi công trình cầu giao thông kết nối các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn

500

k

500 x k

9

Mỗi công trình hạ tầng lưới điện cho các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn

1.000

l

1000 x l

Tổng cộng điểm

Ak,i

- Nhóm tiêu chí ưu tiên:

+ Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới

10

a

10 x a

Tổng cộng điểm

Bk,i

+ Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,3

a

0,3 x a

Tổng cộng điểm

Ck,i

* Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Số liệu chợ; trạm y tế; Số km cứng hoá đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa, công trình cầu giao thông kết nối, hạ tầng lưới điện cho các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo số liệu thực tế của cấp huyện.

Tổng số điểm Xk,i trên địa bàn mỗi cấp huyện được xác định trên cơ sở cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i.

* Số lượng (a, b, c,…) căn cứ theo số liệu thực tế tại cấp huyện, được các sở, ban, ngành rà soát, tổng hợp, đề xuất theo tiêu chí:

- Sở Giao thông vận tải: Tiêu chí số km cứng hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa.

- Sở Y tế: Tiêu chí xây mới trạm y tế xã; cải tạo sửa chữa trạm y tế xã; hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới và cải tạo.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK.

- Sở Công Thương: Tiêu chí xây mới chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

1.2.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

1.2.2. Phân bổ cho cấp huyện: áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

- Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã ĐBKK, thôn ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

9

a

9 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

1,8

b

1,8 x b

3

Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới và cải tạo

2,5

c

2,5 x c

Tổng cộng điểm

Ak,i

- Nhóm tiêu chí ưu tiên:

+ Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Xã ĐBKK đồng thời là xã biên giới

1

a

1 x a

Tổng cộng điểm

Bk,i

+ Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,03

a

0,03 x a

Tổng cộng điểm

Ck,i

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế xây mới và cải tạo căn cứ số liệu báo cáo tình hình thực tế của cấp huyện.

Tổng số điểm Xk,i trên địa bàn mỗi cấp huyện được xác định trên cơ sở cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i.

PHỤ LỤC V

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 5 PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh ở bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

- Phân bổ cho Sở Giáo dục - Đào tạo và cấp huyện.

- Phương án phân bổ vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp huyện áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi phòng công vụ giáo viên bổ sung, nâng cấp

1,446

a

1,446 x a

2

Mỗi phòng ở cho học sinh bán trú, nội trú bổ sung, nâng cấp

1,446

b

1,446 x b

3

Mỗi phòng quản lý cho học sinh bán trú, nội trú bổ sung, nâng cấp

1,446

c

1,446 x c

4

Mỗi nhà ăn + nhà bếp bổ sung, nâng cấp

5,784

d

5,784 x d

5

Mỗi nhà kho chứa lương thực bổ sung, nâng cấp

4,5

đ

4,5 x đ

6

Mỗi công trình vệ sinh, nước sạch bổ sung, nâng cấp

4,5

e

4,5 x e

7

Mỗi nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc bổ sung, nâng cấp

4,5

g

4,5 x g

8

Mỗi phòng học thông thường và phòng học bộ môn bổ sung, nâng cấp

3,759

h

3,759 x h

9

Mỗi công trình phụ trợ khác (sân chơi, bãi tập, vườn ươm cây...) bổ sung, nâng cấp

2

k

2 x k

10

Mỗi trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm để hoạt động

450

l

450 x l

 

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d, đ, e, g, h, k, l) căn cứ nhu cầu thực tế được Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp huyện rà soát, tổng hợp.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Đơn vị được phân bổ:

1.2.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.

1.2.2. Phân bổ cho cấp huyện: Không.

2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn cho Ban Dân tộc tỉnh tối thiểu 25% tổng số kinh phí thực hiện cấp tỉnh của tiểu dự án.

- Phân bổ cho cấp huyện: Phân bổ vốn tối thiểu 25% tổng số kinh phí để triển khai thực hiện cấp huyện của tiểu dự án áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0,204

a

0,204 x a

 

Tổng cộng

Xk,i

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Nội dung 2: Đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 50% tổng số kinh phí.

3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

3.1 Phân bổ vốn đầu tư: Không.

3.2 Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ không quá 25% cho cấp tỉnh, trong đó: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không quá 5%; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh không quá 20%.

- Phân bổ cho cấp huyện: Phân bổ tối thiểu 75% tổng vốn được giao để triển khai thực hiện; Phương án phân bổ cho các đơn vị áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi học viên được đào tạo nghề

0,035

a

0,035 x a

 

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại cấp huyện, được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp.

4. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp

4.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

4.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Ban Dân tộc tỉnh.

- Phân bổ cho cấp huyện: Không.

PHỤ LỤC VI

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 6 BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Phân bổ vốn đầu tư:

1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn không quá 50% cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng vốn được giao.

1.2. Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 50% tổng vốn được giao, áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cho mỗi một điểm đến du lịch tiêu biểu

7

a

7 x a

2

Hỗ trợ đầu tư bảo tồn mỗi một làng, bản truyền thống tiêu biểu của các DTTS

60

b

60 x b

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi

2

c

2 x c

4

Hỗ trợ xây dựng mỗi một mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch

60

d

60 x d

5

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho mỗi di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS

60

e

60 x e

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a, b, …) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại cấp huyện, được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn không quá 50% cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng vốn được giao.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 50% tổng vốn được giao, áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống cho mỗi dân tộc có khó khăn đặc thù

50

a

50 x a

2

Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho mỗi tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi

10

b

5 x b

3

Tổ chức bảo tồn các loại hình văn hoá phi vật thể (mỗi lễ hội; mỗi mô hình văn hoá truyền thống; mỗi dự án nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn; mỗi làng văn hóa truyền thống; mỗi chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hoá truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số…)

3,5

c

3,5 x c

4

Hỗ trợ mỗi nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận

0,6

d

0,6 x d

5

Tổ chức mỗi lớp tập huấn, truyền dạy, câu lạc bộ (mỗi lớp tập huấn; mỗi câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá dân gian…)

2

e

2 x e

6

Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ truyền thống

0,5

g

0,5 x g

7

Xây dựng nội dung, xuất bản mỗi ấn phẩm xuất bản sách, đĩa, đĩa phim tư liệu về văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số

20

h

20 x h

8

Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

10

i

10 x i

9

Tổ chức mỗi hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số

3

k

3 x k

10

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0,3

l

0,3 x l

11

Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi nhà văn hoá tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0,3

m

0,3 x m

12

Hỗ trợ chống xuống cấp cho mỗi di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số

5

n

5 x n

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a,b, c, d…) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại cấp huyện, được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

PHỤ LỤC VII

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 7 CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THỂ TRẠNG, TẦM VÓC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ; PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Phân bổ vốn đầu tư.

1.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Sở Y tế 100% vốn được phân bổ của dự án.

2.2 Phân bổ cho cấp huyện: Không.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

2.1. Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Sở Y tế 100% vốn được phân bổ của dự án.

2.2 Phân bổ cho cấp huyện: Không.

PHỤ LỤC VIII

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 8

THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

2.1. Phân bổ vốn cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên không quá 35% tổng vốn sự nghiệp của dự án được giao.

 2.2. Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 65% tổng vốn sự nghiệp của dự án được giao, áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

10

a

10 x a

2

 Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III

(Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

2

b

2 x b

3

 Mỗi xã ĐBKK là xã biên giới được tính thêm

1

c

1 x c

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng (a, b, c) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của cấp huyện.

* Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

* Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục VIII.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

PHỤ LỤC IX

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 9 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN VÀ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Tiểu Dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù:

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho Ban Dân tộc tỉnh không quá 17% tổng vốn đầu tư của tiểu dự án theo nhu cầu thực tế đầu tư Nhà văn hóa.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 83% tổng vốn đầu tư còn lại của tiểu dự án theo nhu cầu thực tế cần đầu tư.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không.

- Phân bổ cho cấp huyện: Riêng vốn sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng không quá 10% vốn tiểu dự án phân bổ trên địa bàn mỗi cấp huyện, áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi hộ DTTS còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù thuộc địa bàn đầu tư

0,15

a

0,15 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sống thành cộng đồng thuộc diện đầu tư

19

b

19 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

* Số lượng hộ DTTS còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù thuộc địa bàn đầu tư (a) căn cứ số liệu tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg; thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sống thành cộng đồng được xác định theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg.

2. Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn cho Ban Dân tộc tỉnh không quá 10% tổng vốn sự nghiệp của tiểu dự án.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 90% vốn sự nghiệp áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi tỷ lệ tảo hôn + Tỷ lệ hôn nhân cận huyết

5

a

5 x a

2

Mỗi xã khu vực I

1

b

1 x b

3

Mỗi xã khu vực II

1,5

c

1,5 x c

4

Mỗi xã khu vực III

3

d

3 x d

5

Mỗi mô hình được thực hiện

2

đ

2 x đ

 

Tổng số

Xk,i

* Tỷ lệ tảo hôn, tỷ lệ hôn nhân cận huyết (a) của tỉnh/thành phố căn cứ số liệu điều tra thống kê thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019.

* Xã khu vực I, II, III (b, c, d) của tỉnh/thành phố được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

* Số mô hình thực hiện (đ) là 20% của tổng số xã khu vực III, II của tỉnh/ thành phố được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ban Dân tộc tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục IX.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

PHỤ LỤC X

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 02/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

1.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Không quá 67% tổng vốn sự nghiệp cho Ban dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 33% tổng vốn sự nghiệp áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

27

a

27 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.1. Phân bổ vốn đầu tư:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ vốn 100% cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện có xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Phân bổ cho cấp huyện: Không.

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ không quá 67% tổng vốn sự nghiệp cho Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 33% tổng vốn sự nghiệp áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

30

a

30 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 4 thôn/xã)

0,5

b

0,5 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

3.1 Phân bổ vốn đầu tư: Không.

3.2 Phân bổ vốn sự nghiệp:

- Phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh: Phân bổ cho các thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh không quá 55% tổng số vốn sự nghiệp được giao.

- Phân bổ cho cấp huyện: Tối thiểu 45% tổng số vốn sự nghiệp được giao, áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã khu vực III

5

a

5 x a

2

Mỗi xã khu vực II

2

b

2 x b

3

Mỗi xã khu vực I

1

c

1 x c

 

Tổng cộng

Xk,i

* Số liệu xã khu vực I, II, III (a, b, c) được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ban Dân tộc tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục X.

Thời điểm xác định số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch.

thuộc tính Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2022/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành:02/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Chính sách

Vui lòng đợi