Kế hoạch 5702/KH-BGTVT thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 5702/KH-BGTVT

Kế hoạch 5702/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5702/KH-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:17/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 5702/KH-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

______________

 

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành giao thông vận tải đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ đổi mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

Để đạt được các mục đích, yêu cầu đã đề ra, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện; tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của văn hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam; khắc phục tình trạng coi nhẹ việc xây dựng và phát triển văn hóa trong toàn ngành.

- Các cơ quan, đơn vị trực trực thuộc Bộ phải xác định xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách về văn hóa, con người.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

- Tiếp tục rà soát để cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến phát triển văn hóa, con người; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; quy định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo, trong đó có thể nghiên cứu lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác tuyên truyền về văn hóa giao thông, văn hóa con người phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Chủ động đấu tranh phòng chống tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong lĩnh vực văn hóa; ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập sản phẩm văn hóa độc từ bên ngoài đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

3. Tăng cường xây dựng văn hóa chính trị, môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với từng đơn vị

- Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong toàn ngành trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền văn hóa công vụ vì nhân dân phục vụ.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường, đời sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị lành mạnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên; có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững.

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh; ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống; thực hiện các giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp đạo đức, loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt tại các cơ quan, đơn vị và chủ thể là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

- Tăng cường rà soát, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông) để tổng hợp báo cáo.

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

- Tăng cường rà soát, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu của đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan của địa phương lồng ghép tuyên truyền việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam với các chương trình khác đảm bảo việc thực hiện thiết thực, hiệu quả.

3. Vụ An toàn giao thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, ATGT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Lê Anh Tuấn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi