Kế hoạch 242/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 242/KH-UBND

Kế hoạch 242/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:242/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:13/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;mso-border-insideh:cell-none;mso-border-insidev: cell-none"> <tbody> <tr> <td style="width:2.25in;border:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="216"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N<br /> TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI</b><br /> <b><span lang="VI">-------</span></b></span></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Số: 242/KH-UBND</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:4.25in;border:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="408"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI">CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br /> ---------------</span></b></span></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 12 năm 2017</i></span></span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><a name="loai_1"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="loai_1"><b><span lang="VI">KẾ HOẠCH H&Agrave;NH ĐỘNG</span></b></a></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><a name="loai_1_name"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="loai_1_name"><b><span lang="VI">CỦA TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI THỰC HIỆN CHƯƠNG TR&Igrave;NH NGHỊ SỰ 2030 V&Igrave; SỰ PH&Aacute;T TRIỂN BỀN VỮNG</span></b></a></span></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><a name="muc_1"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="muc_1"><b><span lang="VI">I. MỤC Đ&Iacute;CH, Y&Ecirc;U CẦU</span></b></a></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI">1. M</span></b><b>ụ</b><b><span lang="VI">c đ&iacute;ch</span></b></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">Cụ thể h&oacute;a v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;c cơ quan, đơn vị chủ tr&igrave;, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p chủ yếu chỉ đạo điề</span>u <span lang="VI">h&agrave;nh, tổ chức thực hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội thực hiện thắng lợi Kế hoạch h&agrave;nh động quốc gia thực hiện Chương tr&igrave;nh Nghị sự 2</span>0<span lang="VI">3</span>0 <span lang="VI">V&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI">2. Y&ecirc;u cầu</span></b></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Qu&aacute;n triệt quan điểm, mục ti&ecirc;u, định hướng của Chương tr&igrave;nh Nghị sự 2030 V&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững; gắn nhiệm vụ triển khai Kế hoạch h&agrave;nh động với qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện kế hoạch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội Thủ đ&ocirc;.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Nghi&ecirc;n cứu, đề xuất v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Tăng cường kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, đ&aacute;nh gi&aacute; việc thực hiện Kế hoạch h&agrave;nh động, b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện định kỳ v&agrave; theo y&ecirc;u cầu của UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><a name="muc_2"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="muc_2"><b><span lang="VI">II. C&Aacute;C MỤC TI&Ecirc;U PH&Aacute;T TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI</span></b></a></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI">1. Mục ti&ecirc;u tổng qu&aacute;t</span></b></span></span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">Ph&aacute;t triển kinh tế Thủ đ&ocirc; đảm bảo c&aacute;c c&acirc;n đối vĩ m&ocirc;, h&agrave;i h&ograve;a với ph&aacute;t triển văn h&oacute;a - x&atilde; hội, khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n hợp l&yacute; v&agrave; hiệu quả, bảo vệ m&ocirc;i trường bền vững; c</span>ơ <span lang="VI">cấu chuyển dịch theo đ&uacute;ng định hướng: dịch vụ - c&ocirc;ng nghiệp - n&ocirc;ng nghiệp; c&oacute; nhiều sản phẩm với h&agrave;m lượng c&ocirc;ng nghệ, gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; sức cạnh tranh cao; x&acirc;y dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng đồng bộ, hiện đại, m&ocirc;i trường bền vững; văn h&oacute;a - x&atilde; hội, gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, y tế, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tiếp tục ph&aacute;t triển; an sinh x&atilde; hội được bảo đảm, đời sống nh&acirc;n d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được cải thiện v&agrave; n&acirc;ng cao; quốc ph&ograve;ng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, n&acirc;ng cao vị thế v&agrave; uy t&iacute;n của Thủ đ&ocirc;.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI">2. C&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững đến năm 2030 của th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></b></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 1: Chấm dứt mọi h&igrave;nh thức ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 2: Bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng v&agrave; th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp bền vững.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh v&agrave; tăng cường ph&uacute;c lợi cho mọi người ở mọi lứa tu</span>ổ<span lang="VI">i.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;</span>u <span lang="VI">4: Đảm bảo nền gi&aacute;o dục c&oacute; chất lượng, c&ocirc;ng bằng, to&agrave;n diện v&agrave; th&uacute;c đẩy c&aacute;c c</span>ơ <span lang="VI">hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.</span></span></span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 5: Đạt được b&igrave;nh đẳng giới; tăng quyền v&agrave; tạo c</span>ơ <span lang="VI">hội cho phụ nữ v&agrave; trẻ em g&aacute;i.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 6: Đảm bảo đầy đủ v&agrave; quản l&yacute; bền vững t&agrave;i nguy&ecirc;n nước v&agrave; hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền v</span>ữ<span lang="VI">ng, đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; c&oacute; khả năng chi trả cho tất cả mọi người.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, to&agrave;n diện, li&ecirc;n tục; tạo việc l&agrave;m đầy đủ, năng suất v&agrave; l&agrave;m việc tốt cho tất cả mọi người.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 9: X&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng c&oacute; khả năng chống chịu cao, th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a bao tr&ugrave;m v&agrave; bền vững, tăng cường đ</span>ổ<span lang="VI">i mới.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 10: Giảm bất b</span>&igrave;<span lang="VI">nh đẳng trong x&atilde; hội.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 11: Ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, n&ocirc;ng th&ocirc;n bền vững, c&oacute; khả năng chống chịu; đảm bảo m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc an to&agrave;n; ph&acirc;n bổ hợp l&yacute; d&acirc;n cư v&agrave; lao động theo v&ugrave;ng.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 12: Đảm bảo sản xuất v&agrave; ti&ecirc;u d&ugrave;ng bền vững.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 13: Ứng ph&oacute; kịp thời, hiệu quả với bi</span>ế<span lang="VI">n đổi kh&iacute; hậu v&agrave; thi&ecirc;n tai.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 14: Bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng bền vững, b</span>ả<span lang="VI">o tồn đa dạng sinh học, ph&aacute;t triển dịch vụ hệ sinh th&aacute;i, chống sa mạc h&oacute;a, ngăn chặn suy tho&aacute;i v&agrave; phục hồi t&agrave;i nguy&ecirc;n đất.</span></span></span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 15: Th&uacute;c đẩy x&atilde; hội h&ograve;a b&igrave;nh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, b&igrave;nh đẳng, văn minh v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận c&ocirc;ng l&yacute; cho tất cả mọi người; x&acirc;y dựng c&aacute;c thể chế hiệu quả, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh v&agrave; c&oacute; sự tham gia ở c&aacute;c cấp.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Mục ti&ecirc;u 16: Tăng cường phương thức thực hiện v&agrave; th&uacute;c đẩy đ</span>ố<span lang="VI">i t&aacute;c to&agrave;n cầu v&igrave; sự ph&aacute;t tri</span>ể<span lang="VI">n bền vững.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><a name="muc_3"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="muc_3"><b><span lang="VI">III. C&Aacute;C NHIỆM VỤ CHỦ Y</span></b></a><b>ẾU</b></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">1. X&acirc;y dựng cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch, ho&agrave;n thiện hệ thống văn bản ph&aacute;p luật, đảm bảo khung ph&aacute;p l&yacute; đầy đủ phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo điều h&agrave;nh v&agrave; tổ chức thực hiện Kế hoạch h&agrave;nh động tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">2. N&acirc;ng cao nhận thức người d&acirc;n Thủ đ&ocirc; trong việc thực hiện c&aacute;c hoạt động kinh tế - x&atilde; hội gắn với ph&aacute;t triển bền vững. Đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền; ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực văn h&oacute;a - x&atilde; hội; khoa học c&ocirc;ng nghệ; chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">3. Bảo đảm an sinh, ph&uacute;c lợi x&atilde; hội; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống của người d&acirc;n. Tập trung giải quyết việc l&agrave;m, giảm ngh&egrave;o bền vững. Đ&agrave;o tạo ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực c&oacute; chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp đất nước theo c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển b</span>ề<span lang="VI">n vững ở mọi lĩnh vực, đặc biệt l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">4. Ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, x&acirc;y dựng hệ thống kết cấu hạ tầng Thủ đ&ocirc; văn minh, hiện đại, đ</span>ồ<span lang="VI">ng bộ; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; trật tự, ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị v&agrave; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đi liền v</span>ớ<span lang="VI">i bả</span>o <span lang="VI">vệ t&agrave;</span>i<span lang="VI"> nguy&ecirc;n v&agrave; cải thiện chất lượng m&ocirc;i trường.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">5. Giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, tăng cường củng c</span>ố <span lang="VI">quốc ph&ograve;ng - an ninh, bảo đảm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. Tiếp tục mở rộng, n&acirc;ng ca</span>o <span lang="VI">hiệu quả c&aacute;c hoạt động hợp t&aacute;c, đối ngoại, hội nhập quốc t</span>ế<span lang="VI">.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="VI">(Nội dung nhiệm vụ nhằm thực hiện mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững chi tiết tại Phụ lục k&egrave;m theo)</span></i></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><a name="muc_4"></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a name="muc_4"><b><span lang="VI">IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</span></b></a></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">1. Thủ trưởng c&aacute;c Sở, Ban, ng&agrave;nh, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị x&atilde; căn cứ tr&aacute;ch nhiệm được ph&acirc;n c&ocirc;ng tại Kế hoạch h&agrave;nh động n&agrave;y:</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Tập trung chỉ đạo, điều h&agrave;nh quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả c&aacute;c nhiệm vụ, mục ti&ecirc;u trong Kế hoạch đề ra.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh v&agrave; quận, huyện, thị x</span>&atilde;<span lang="VI">; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc v&agrave; đo&agrave;n th</span>ể <span lang="VI">c&aacute;c cấp để thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ n&ecirc;u trong Kế hoạch h&agrave;nh động.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">- Thường xuy&ecirc;n kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tiến độ v&agrave; kết quả thực hiện Kế hoạch h&agrave;nh động, tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o định kỳ h&agrave;ng năm, kết quả thực hiện v&agrave; kh&oacute; khăn vướng mắc cần th&aacute;o gỡ, đề xuất kiến nghị gửi UBND Th&agrave;nh phố trước <b>ng&agrave;y 01/12 h&agrave;ng năm</b> qua Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư để tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; gửi c&aacute;c Bộ, Ng&agrave;nh Trung ương theo y&ecirc;u cầu.</span></span></span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">2. Căn cứ mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch h&agrave;nh động n&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố theo ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố, chỉ đạo thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ, giải ph&aacute;p thuộc lĩnh vực được giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch h&agrave;nh động của th&agrave;nh phố H&agrave; Nội thực hiện Chương tr&igrave;nh Nghị sự 2030 V&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n truyền, vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc; đo&agrave;n kết, chung sức, đồng l&ograve;ng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại Kế hoạch h&agrave;nh động n&agrave;y./</span>.</span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left:9.9pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;mso-border-insideh:cell-none;mso-border-insidev: cell-none"> <tbody> <tr> <td style="width:211.5pt;border:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="282"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="VI">Nơi nhận:</span></i></b><br /> <span lang="VI">- Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ;<br /> - Đ/c B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy;<br /> - VPCP, Bộ KHĐT;<br /> - TTr: Th&agrave;nh ủy, HĐND Th&agrave;nh phố;<br /> - Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố;<br /> - C&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố;<br /> - C&aacute;c Ban TG TU, c&aacute;c Ban HĐND TP;<br /> - C&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh; Thường trực cấp ủy v&agrave; UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde;;<br /> - UBMTTQ, c&aacute;c Đo&agrave;n thể;<br /> - C&aacute;c b&aacute;o: HNM, KTĐT; Đ&agrave;i PT&amp;TH HN;<br /> - VPUB: CPVP, c&aacute;c ph&ograve;ng CV;<br /> - Lưu: VT, K.T<sub>Hương</sub></span>.</span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:247.5pt;border:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="330"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>TM. ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N<br /> CHỦ TỊCH</b><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <b>Nguyễn Đức Chung</b></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi