Kế hoạch 198/KH-UBND 2021 Hà Nội triển khai Chương trình Tăng cường sự tham của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Số: 198/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2282/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ Ở CÁC CẤP HOẠT ĐỊNH CHÍNH SÁCH, GIAI ĐOẠN 2021-2030”

 

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”, trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” (sau đây viết tắt là Chương trình). Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Chương trình.

2. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách góp phần từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo quyền con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

II. MỤC TIÊU

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và phản lý các cấp hoạch định chính sách nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Trên cơ sở các mục tiêu tại Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

2. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.

3. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030.

4. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác cán bộ nữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Rà soát, tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ.

2. Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hoạch định chính sách các cấp.

a. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ để phục vụ cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ.

b. Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý.

c. Tạo nguồn nữ cán bộ dân tộc thiểu số, hỗ trợ nâng cao năng lực để cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

d. Triển khai các mô hình vườn ươm lãnh đạo nữ trẻ cho cán bộ, công chức và sinh viên các cơ sở đào tạo để tạo nguồn lãnh đạo nữ.

đ. Xây dựng mạng lưới, nhóm phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ.

3. Truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới.

a. Tăng cường truyền thông về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ. Đối với nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác với các tổ chức để triển khai các hoạt động truyền thông liên quan đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

c. Tổ chức các hoạt động tôn vinh các tấm gương tốt, điển hình về lãnh đạo nữ thành công ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm tạo dư luận xã hội ủng hộ phụ nữ tham gia lãnh đạo.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế về sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm; huy động nguồn viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện Chương trình.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tại các ngành và địa phương đối với việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và các chính sách về công tác cán bộ nữ; thực hiện thống kê theo cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bố trí từ dự toán hàng năm cho các đơn vị thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã theo phân cấp ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác để thực hiện hoạt động và giải pháp của Chương trình theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chỉ tiêu thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” đối với các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động triển khai và tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Nội vụ hằng năm và giai đoạn.

- Phối hợp cùng với cơ quan có liên quan xây dựng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (Từ năm 2021 đến năm 2030).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

3. Sở Tư pháp:

- Thực hiện các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Thẩm định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)

- Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chính sách đối với phụ nữ và công tác cán bộ nữ trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách hàng năm theo phân cấp cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch (nếu có).

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

5. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố:

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong kế hoạch này, xây dựng kế hoạch lồng ghép các chỉ tiêu thực hiện công tác cán bộ nữ giai đoạn và hằng năm, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chương trình đến năm 2030.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Xây dựng kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện chương trình này phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể của địa phương.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo và lồng ghép các hoạt động trong các chương trình, kế hoạch của ngành để thực hiện Chương trình.

- Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát theo chuyên đề, giám sát văn bản trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hà Nội:

Thực hiện công tác vận động xã hội và các cấp, các ngành thực hiện bình đẳng giới và giám sát, phản biện xã hội một số mục tiêu cũng như việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới nói chung, cũng như tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ nói riêng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác cán bộ nữ.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trung ương.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- UBMTTQVN Thành phố và Hội LHPN Thành phố;
- CVP, các PCVP; các phòng: NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạt định chính sách, giai đoạn 2021-2030"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 198/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực