Kế hoạch 155/KH-UBND Hà Nội 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 155/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

 

Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 08 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Phấn đấu 80% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 80% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 50% quận, huyện, thị xã xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025

- Phấn đấu ít nhất 95% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng:

- Trẻ em đến 08 tuổi.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn Thành phố

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, các kiến thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời nói riêng cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức: Tổ chức các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng, truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học, cộng đồng, sản xuất các sản phẩm truyền thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; giáo dục sớm, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em theo độ tuổi.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, chương trình và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các ngành, các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.

- Tổ chức tập huấn các kiến thức liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, đặc biệt là kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng cho đội ngũ cng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế ở cơ sở, nhân viên y tế trường học.

3. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi. Chú trọng, xây dựng chương trình, tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em.

4. Xây dựng và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo vệ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Đảm bảo trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực.

Xây dựng thí điểm các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình sau 03 năm triển khai; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.

5. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến bảo vệ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

6. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức trong công tác bảo vệ chăm sóc trem nói chung, chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời nói riêng; xây dựng mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

7. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

8. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

1. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

3. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em bao gồm: Triển khai chiến dịch truyền thông; tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; sản xuất các tài liệu truyền thông liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các đợt tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời nói riêng cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động Thương binh và Xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội;

- Thực hiện thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em theo hướng dẫn của Cục Trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; phối hợp xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và chỉ đạo triển khai Chương trình trên địa bàn.

- Theo di, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 08 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học. Đặc biệt, quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giáo viên, nhân viên y tế trường học, cha mẹ trẻ về giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, thân thiện và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xâm hại, bạo hành trẻ em.

- Triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế

- Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng theo từng độ tuổi trẻ đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, trẻ em bị bạo lực, xâm hại...

- Triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn quản lý và sử dụng hiệu quả các điểm vui chơi tại cộng đồng (có quy định ưu tiên thời gian, thời lượng sử dụng cho đối tượng trẻ em)

- Lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

- Tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí cho trẻ không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, các cơ sở kinh doanh đồ chơi, văn hóa phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh về tinh thần cho trẻ em.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, các kiến thức về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời nói riêng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các sở, ngành và địa phương.

7. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đi tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2020 theo quy định.

8. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động, hỗ trợ thiết thực cho các mục tiêu của chương trình chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; tham gia, phối hợp xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nói riêng.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; triển khai Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của địa phương.

- Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức các hoạt động triển khai Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan tại địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo HN mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng TTĐT TP;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(Ngc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 155/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực