Kế hoạch 128/KH-UBND 2021 về hội nhập quốc tế TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 128/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Thực hiện hiệu quả các chủ trương tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế tại Chương trình 02 CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

- Tiếp tục khai thác lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững ngang tầm với Thủ đô và Thành phố lớn của các nước phát triển trong khu vực, đẩy mạnh và nâng cao vị thế của Thủ đô.

- Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc trong hội nhập kinh tế quốc tế và trong quá trình đàm phán, thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế và cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; loại bỏ những văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp; ban hành các văn bản mới rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế và các cam kết quốc tế đặc biệt là những cam kết trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX).

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực cải cách theo hưởng hiện đại hóa trong quản lý, điều hành và phục vụ các cơ quan nhà nước, mở rộng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính.

- Chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình về hội nhập quốc tế để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh và đề xuất phương hướng giải quyết.

- Tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc đề xuất các chính sách về kinh tế và hội nhập quốc tế, đảm bảo được sự nhất quán, cân bằng được lợi ích tổng thể về kinh tế-chính trị, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu và cơ quan hoạch định, thực thi chính sách trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu và sử dụng các kết quả nghiên cứu, dự báo, đánh giá.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung các Nghị quyết về hội nhập quốc tế; các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hội nhập quốc tế trong từng ngành, lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về hội nhập quốc tế nói chung và phổ biến về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cán bộ, công chức và các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thông qua các phương tiện truyền thông của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các kênh trực tuyến như Facebook, Youtube,... nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định.

- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin thị trường; xây dựng, phát hành Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội hàng tháng nhằm đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước trên thế giới nói chung và các nước EU nói riêng.

- Tiếp tục phát hành bản tin “Hà Nội Hội nhập và phát triển” định kỳ hàng tháng, Đặc sản “Kinh tế - xã hội Thủ đô” định kỳ 02 tháng/01 số trong đó cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế.

Tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế thông qua việc xây dựng các tin, bài viết tuyên truyền có nội dung cập nhật, phong phú và đa dạng.

3. Hội nhập kinh tế quốc tế

a) Nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm

- Ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo, đánh giá đúng tình hình, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm duy trì và thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài về chiều sâu, xây dựng và triển khai các biện pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia vào đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.

- Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm của Thành phố.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác đẩy mạnh cơ hội hợp tác, xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, về đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu, về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; tập trung kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Có cơ chế, chính sách để khuyến khích thu hút các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển trên địa bàn Thủ đô.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các sản phẩm, ngành hàng cụ thể gắn kết với chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu có chiều sâu, hiệu quả và bền vững; hỗ trợ kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt về các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm của Hà Nội trong thương mại quốc tế.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới và hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

- Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển và lấp đầy các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; công nghiệp làng nghề, các ngành tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh (công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, thiết bị điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới, dược phẩm, mỹ phẩm cao cấp, chế biến nông, lâm, thủy sản...).

- Phát triển các loại hình phân phối hiện đại và triển khai áp dụng thương mại điện tử, từng bước thiết lập mạng lưới thanh toán không dùng tiền mặt. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, văn minh, coi trọng phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường.

b) Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường

- Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa. Thực hiện công bố thông tin, công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước nhằm công khai minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước; từng bước tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

- Phát triển thị trường tài chính - tiền tệ theo hướng bền vững, chất lượng, gắn với hội nhập; xây dựng và triển khai các cơ chế, hệ thống quản lý, các phương thức giao dịch hiện đại nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao tính pháp lý và giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch trên thị trường; tăng cường năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn gắn với xử lý nợ xấu, đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Phát triển thị trường lao động đồng bộ, thống nhất, hướng đến việc làm bền vững. Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Tích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện tốt phúc lợi xã hội.

- Tiếp tục bảo đảm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; rà soát, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Nghiên cứu tái cơ cấu thị trường bất động sản, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm bất động sản, nhất là nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời phù hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị của Thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý nhà nước về giá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về đăng ký giá và kê khai giá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động đấu tranh, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu.

- Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.

c) Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP.

- Đưa sản xuất chăn nuôi, thủy sản tập trung ra khỏi khu dân cư; phát triển các vùng chuyên canh tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn; hình thành và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái; mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; nâng cao năng lực dự báo thị trường; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, chuỗi tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu.

d) Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

- Phát triển du lịch bền vững, cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng du lịch, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để khai thác có hiệu quả các giá trị vật thể và phi vật thể nhằm phát triển du lịch Thủ đô thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Chú trọng thiết kế và khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, đẳng cấp mang đặc trưng Hà Nội, khẳng định năng lực cạnh tranh cao và thương hiệu du lịch Thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò trung tâm điều phối du lịch lớn nhất của khu vực phía Bắc, gắn kết chặt chẽ với các chuỗi sản phẩm du lịch trong vùng, cả nước và quốc tế.

- Kết hợp phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô và của dân tộc, với bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô theo hướng bền vững, xây dựng Hà Nội là điểm đến: “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

- Phát triển du lịch chất lượng cao, theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt coi trọng phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng phát triển các loại hình du lịch khác.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, các tầng lớp Nhân dân để phát triển du lịch trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

4. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh

- Chủ động khai thác những cơ hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi của môi trường quốc tế để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và phát triển. Bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định các mục tiêu đối ngoại trong từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại có tính thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô; Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của Việt Nam và Hà Nội trên trường quốc tế; xác định hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô.

- Tổ chức các hoạt động đối ngoại có chọn lọc và ưu tiên, phù hợp với thế mạnh của đối tác và tiềm năng, nhu cầu của Thành phố cũng như nguồn lực có hạn trong tình hình mới, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhằm duy trì một cách tích cực các cam kết quốc tế đã thiết lập, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng cường hiệu quả, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương và đa phương giữa thành phố Hà Nội với các thành phố/địa phương trên thế giới và các tổ chức quốc tế, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

- Phát huy uy tín và vị thế quốc tế để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, giữ vững độc lập, chủ quyền trong hội nhập; góp phần giữ vững thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các âm mưu và ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch.

- Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường...

- Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Chủ động đề xuất để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hội nhập kinh tế quốc tế, tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật và các cam kết quốc tế.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh đối với hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô; Chủ động phân tích, dự báo những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai, thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

- Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng bước đi, chính sách phát triển và trong từng dự án phát triển trên địa bàn Thủ đô.

5. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác

a) Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa

- Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước.

- Chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hóa, đồng thời nâng cao giá trị văn hóa và tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng, tiêu biểu gắn với phát triển kinh tế du lịch.

- Đẩy mạnh việc giao lưu và hợp tác về văn hóa. Lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa Thủ đô.

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội hoặc tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của Thủ đô tại nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô.

b) Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Thủ đô. Tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong giáo dục các cấp.

- Phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho giáo dục, đào tạo; quản lý tốt các chương trình liên kết đào tạo, chương trình tiên tiến.

- Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng chiến lược và có kế hoạch cụ thể để trọng dụng nhân tài; tuyển chọn đào tạo và gửi đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt và lâu dài của Thủ đô.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Tích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện tốt phúc lợi xã hội.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh hướng nghiệp phổ thông. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định; đẩy mạnh xuất khẩu lao động cùng với nâng cao chất lượng lao động. Nâng cao chất lượng công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển; nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề.

- Đẩy mạnh đào tạo và duy trì nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế, có trình độ, có kinh nghiệm và đảm bảo tính kế thừa; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo riêng cho các cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Khoa học và công nghệ

- Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô; xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội tiến tới là sàn giao dịch công nghệ quốc gia kết nối liên thông với các trung tâm công nghệ lớn của thế giới. Phát triển nhanh hệ thống các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao; Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học; nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ mới, tham gia các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị gia tăng cao... của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ khoa học, công nghệ.

- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất, chất lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các dự án sản xuất thử nghiệm do doanh nghiệp chủ trì thực hiện, ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần kinh phí.

- Thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ như các trung tâm ứng dụng, các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, chợ công nghệ (techmart)...; các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao...

d) Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác

- Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Thành phố, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ 3 của Thành phố cho giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Từng bước hình thành nền kinh tế xanh, ít phát thải, các bon thấp.

- Tăng cường triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các cam kết Quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà Thành phố đã ký kết; tích cực chủ động tìm hiểu và tham gia thí điểm vào thị trường trao đổi tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam trong thời gian tới để nhận được các nguồn tài chính khí hậu quốc tế và hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm sử dụng các công nghệ cao trong phân loại và tái chế rác thải. Xây dựng các khu xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện, liên huyện, nhà máy phân bón hữu cơ. Phối hợp với các tỉnh lân cận và bộ, ban, ngành Trung ương đầu tư xây dựng các khu liên hợp xử lý rác phục vụ liên tỉnh sử dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại và thân thiện với môi trường.

- Đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động; ứng dụng công nghệ hiện đại tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát và dự báo, xây dựng kịch bản phòng, chống, xử lý ô nhiễm môi trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí. Xây dựng quy trình khai thác và giám sát quá trình xử lý, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. Từng bước nâng chuẩn khí thải (có lộ trình và đạt ngang với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu vào năm 2030) đối với các loại phương tiện. Hoàn thành việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số trường đại học, cơ sở khám, chữa bệnh ra khỏi trung tâm Thành phố.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là ở các làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô: Triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo; thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách đối với người có công; chính sách với hộ nghèo; chính sách với các đối tượng bảo trợ xã hội; phát triển y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tạo việc làm bền vững, đảm bảo thu nhập tối thiểu; mở rộng vững chắc diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ hàng năm của Sở, ngành, đơn vị. Định kỳ trước ngày mùng 10 tháng 12 hàng năm, yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí, đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

3. Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các Sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo UBND Thành phố qua Sở Công Thương để UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia về HNQT;
- TT: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VP. KTNgân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Công tác xây dựng pháp luật, thể chế và cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

1

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế và đặc biệt là cam kết trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

Các Sở, ngành, đơn vị

Sở Tư pháp

2021-2025

2

Nghiên cứu để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số Luật, Nghị định, Quyết định có liên quan theo đúng với lộ trình đã quy định của các Hiệp định CPTPP, EVFTA.

Các Sở, ngành, đơn vị

 

2021-2025

3

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các quy chế, quy định của Thành phố trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, phân bổ ngân sách,...

Các Sở, ngành, đơn vị

 

2021-2025

4

Tham mưu ban hành và triển khai Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

5

Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

6

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế thị trường lao động, cụ thể hóa và vận dụng vào điều kiện Thủ đô.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

7

Tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Hoàn thành các Quy hoạch phân khu nội đô H1-1A, H1-1B, H1-1C, H1-2, H1-3, H1-4; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-4), sông Đuống (R6), quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh; Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Công bố công khai quy hoạch được duyệt để tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

8

Hoàn thiện, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Tăng cường công tác thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị.

Hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thành quy hoạch một số quy hoạch xây dựng vùng huyện quan trọng.

Xây dựng các quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

9

Tổ chức nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam đảm bảo đúng với lộ trình đã quy định của Hiệp định EVFTA.

Sở Xây dựng

 

2021-2025

10

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PARINDEX).

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

11

Tăng cường quản lý, điều hành, phục vụ công dân, tổ chức trên môi trường mạng. Nâng cao mức độ hài lòng của công dân, tổ chức khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND Thành phố, Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

12

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, lao động thương binh và xã hội.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

II

Công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế

 

 

 

1

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về các Hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA về các nội dung: Nội dung các cam kết của Hiệp định; đặc điểm thị trường các nước trong CPTPP, EVFTA; cơ hội và thách thức khi thực hiện Hiệp định; đầu tư, mua sắm chính phủ; phòng vệ thương mại; sở hữu trí tuệ; nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường,...

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2

Phổ biến các khóa tập huấn về các Hiệp định thương mại thế hệ mới do Bộ Công Thương tổ chức bằng hình thức trực tuyến (qua Facebook, Youtube,...) đến các Sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp có liên quan để đăng ký tham dự trực tuyến.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin thị trường; xây dựng, phát hành Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội hàng tháng nhằm đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước trên thế giới.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4

Tiếp tục hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

5

Tiếp tục phát hành bản tin “Hà Nội Hội nhập và phát triển” định kỳ hàng tháng, Đặc san “Kinh tế - xã hội Thủ đô” định kỳ 02 tháng 01 số trong đó cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế.

Viên nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

6

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động của hội nhập quốc tế với một số nội dung như: Giải pháp hỗ trợ phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp đối với một số ngành, sản phẩm công nghiệp ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội; đổi mới, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị và mức độ thông minh; giải pháp phát huy các nguồn lực văn hóa của Hà Nội trong phát triển thương hiệu Thành phố sáng tạo; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động của Thủ đô.

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

7

Xây dựng và tuyên truyền các chương trình, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng; lớp đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ cho cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ, người sản xuất và kinh doanh sản phẩm làng nghề và nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

8

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trong các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết, nghĩa vụ khi tham gia các Hiệp định CPTPP, EVFTA.

Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố về Hiệp định CPTPP, EVFTA.

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

9

Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, quảng bá, phổ biến các thông tin Hiệp định EVFTA (tập trung thông tin thị trường, ngành hàng, các rào cản phi thuế quan, rào cản kỹ thuật, yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường...) đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, sự kiện xúc tiến, kênh thông tin khác.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

10

Sản xuất, tái bản các ấn phẩm giấy, ấn phẩm điện tử, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước của Thành phố.

Tổ chức hội nghị hội thảo phổ biến kiến thức (Tập huấn Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp; tập huấn chính sách bảo hiểm cho người lao động tại doanh nghiệp FDI; hướng dẫn cách áp mã HS cho hàng hóa xuất nhập khẩu và quy tức phân tích, phân loại, xác định trước mã số HS; cập nhật chính sách thuế mới; phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học công nghệ; phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới CPTPP, EVFTA...).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

III

Hội nhập kinh tế quốc tế

 

 

 

1

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm

 

 

 

1.1

Thực hiện các chương trình tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế: Tổ chức giao ban, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội; tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch được khống chế.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.2

Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 nhằm khuyến khích phát triển CNHT, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu; kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.3

Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành công nghiệp; cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin cụm công nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp; tích cực phối hợp, tháo gỡ khó khăn hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao (Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, khu công nghiệp Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thường Tín, Khu công nghệ cao Hòa Lạc...).

Sở Công Thương; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.4

Triển khai có hiệu quả Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đổi mới hoạt động khuyến công theo hướng nắm sát, nắm rõ thực trạng các làng nghề để triển khai các nội dung, chương trình khuyến công phù hợp với đòi hỏi phát triển làng nghề, ngành nghề công nghiệp nông thôn tiêu biểu; đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn phát triển mẫu mã sản phẩm phù hợp nhu cầu thị hiếu của người nước ngoài để thúc đẩy xuất khẩu, nắm bắt thị trường nội địa để có sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.5

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển thương mại: Đề án quản lý, đầu tư, cải tạo phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại đến năm 2025; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; Đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics đến năm 2025; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”...

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.6

Phối hợp tổ chức, tham dự các đoàn khảo sát của Bộ ngành, Thành phố nhằm đánh giá tiềm năng, thị trường và xu hướng đối tác và các nội dung liên quan về đầu tư trong các lĩnh vực tập trung thu hút đầu tư, hướng tới các thị trường mới, các nước tham gia hiệp định thương mại tự do (CPTPP, RCEP, Việt Nam - Israel, khối EVFTA).

Tham gia Diễn đàn, Hội thảo, Hội nghị, Triển lãm, Tọa đàm, chương trình thường niên về đầu tư và xúc tiến đầu tư do các Bộ, ngành, thành phố và địa phương tổ chức (trong nước và quốc tế).

Tham dự/tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, kỹ năng liên quan đến đầu tư, xúc tiến đầu tư; Tham dự các đoàn trao đổi kinh nghiệm về đầu tư, xúc tiến đầu tư và các nội dung khác liên quan (trong nước và quốc tế) do Bộ, ngành, địa phương hoặc các tổ chức, hiệp hội, tổ chức quốc tế tổ chức.

Tổ chức các Tọa đàm Xúc tiến đầu tư theo chuyên đề, lĩnh vực (Nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; bất động sản; quản trị sản xuất và quản lý chất lượng trong doanh nghiệp; giải pháp thu hút và đón dòng vốn FDI dịch chuyển trong bối cảnh nền kinh tế hậu Covid 19; định hướng phục hồi kinh tế doanh nghiệp Hà Nội sau Covid 19; chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hà Nội, cơ hội, thách thức và giải pháp).

Tổ chức thường niên các Hội nghị Xúc tiến đầu tư; Đối thoại doanh nghiệp hàng năm; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Israel...tại Hà Nội.

Tiếp và làm việc, cung cấp các thông tin chung về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý, đối tác...Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát thực địa, khảo sát doanh nghiệp, chủ động liên hệ và hỗ trợ các doanh nghiệp FDI triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.7

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh cơ hội hợp tác, xuất khẩu: Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại các chương trình Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội tại các kênh phân phối lớn trên thế giới, Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế, tham gia các hội chợ, triển lãm định hướng xuất khẩu, các chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp...

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.8

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; xây dựng ấn phẩm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do...; Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp: kỹ năng xúc tiến thương mại; thiết kế phát triển sản phẩm, thương hiệu; giải pháp chuyển đổi số, mô hình kinh doanh; xúc tiến thương mại trực tuyến, thương mại điện tử...”

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.9

Triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan

2021-2025

1.10

Triển khai Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan

 

1.11

Xây dựng và triển khai Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan

 

1.12

Biên soạn các tài liệu, tờ rơi, cẩm nang hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đầu tư và các chính sách hỗ trợ khác

Hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để cung cấp thông tin, chính sách, văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp. Duy trì và tổ chức các hoạt động của mạng lưới liên kết các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.13

Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.14

Hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.15

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.16

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó chú trọng đến công tác đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp, đại lý thuế, các hội, hiệp hội trong tình hình mới... nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững; khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cục thuế thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.17

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới công dân, các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Đồng thời hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký và sử dụng các dịch vụ thuế điện tử nhằm giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới, giúp người nộp thuế tự động cập nhật khi có phiên bản mới nâng cấp qua Internet; tăng hiệu quả xử lý trên tờ khai khi tải hoặc kết xuất dữ liệu với số lượng dữ liệu lớn; hỗ trợ tra cứu và hiển thị hồ sơ khai thuế theo hiệu lực của mẫu biểu tương ứng với từng kỳ tính thuế.

Cục thuế thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.18

Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố”.

Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông nói chung và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông nói riêng, tránh gây tốn kém nguồn lực phát triển xã hội.

Dịch vụ viễn thông hướng tới các dịch vụ truyền thông bao trùm, kết nối toàn diện, tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2

Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường

 

 

 

2.1

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn nhằm góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng, trong đó tập trung vào hỗ trợ nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia; nâng cao mức độ sẵn sàng có và đầy đủ về dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế; cải thiện và minh bạch hệ thống thông tin tín dụng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bình đẳng, thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.2

Chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.3

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.4

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; chủ động theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.5

Tiếp tục bảo đảm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; rà soát, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Nghiên cứu tái cơ cấu thị trường bất động sản, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm bất động sản, nhất là nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời phù hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị của Thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.6

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa.

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.7

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Sở khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.8

Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố; đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng thiết yếu đưa ra những dự báo về tình hình giá cả các mặt hàng này; triển khai hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3

Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

3.1

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người khu vực nông thôn, tiệm cận với khu vực đô thị. Phấn đấu đến năm 2025 Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%; cơ bản không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.2

Hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông thôn mới gắn với định hướng đô thị hóa, cùng với tái cơ cấu và phát triển kinh tế ngoại thành. Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, phát huy lợi thế và nâng cao sức cạnh tranh của các làng nghề truyền thống gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa, du lịch và bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.3

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; chuyển đổi diện tích lúa không hiệu quả sang các loại cây, con có giá trị cao hơn; sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả cao, đặc trưng của Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.4

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.5

Phát triển các vùng chuyên canh tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn; hình thành và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái; nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả cao, đặc trưng của Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

 

 

4.1

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/11/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.2

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.3

Kết hợp phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô và của dân tộc, với bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô theo hướng bền vững, xây dựng Hà Nội là điểm đến: “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.4

Tập trung xây dựng điểm đến và nâng cao chất lượng điểm đến và quản lý chất lượng dịch vụ và các chương trình du lịch, cụ thể: Phối hợp thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án phát triển du lịch; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa là điểm đến du lịch; tiếp tục thực hiện chuẩn hóa các bài thuyết minh tại các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố tiến tới dịch ra nhiều ngôn ngữ; tiến hành số hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hà Nội phong phú và hiệu quả.

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.5

Chủ động thực hiện tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua các hoạt động đối ngoại của Thành phố và các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới (như tổ chức Seagame 31...).

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.6

Phối hợp với các hãng hàng không, truyền thông trong nước, quốc tế, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đón các đoàn Fam là các doanh nghiệp, phóng viên báo chí các thị trường khách quốc tế đến khảo sát và kết nối các sản phẩm du lịch của Hà Nội và các địa phương liên kết để quảng bá du lịch Hà Nội và thu hút các thị trường khách du lịch vào Hà Nội (Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc).

Sở Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.7

Tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch của Thành phố Hà Nội tham gia các hội chợ du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như hội chợ JATA Nhật Bản, KOTFA Hàn Quốc, hội chợ ITB Berlin, Hội chợ WTM London. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch Hà Nội tại các thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Hà Nội và Việt Nam. Thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội.

Áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm và tiềm năng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

IV

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh

 

 

 

1

Chủ động khai thác những cơ hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi của môi trường quốc tế để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và phát triển. Bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định các mục tiêu đối ngoại trong từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại có tính thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2

Tổ chức các hoạt động đối ngoại có chọn lọc và ưu tiên, phù hợp với thế mạnh của đối tác và tiềm năng, nhu cầu của Thành phố cũng như nguồn lực có hạn trong tình hình mới, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhằm duy trì một cách tích cực các cam kết quốc tế đã thiết lập, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng cường hiệu quả, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương và đa phương giữa thành phố Hà Nội với các thành phố/địa phương trên thế giới và các tổ chức quốc tế, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3

Nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, chương trình đối ngoại với các hình thức đa dạng, đổi mới, phù hợp với hoàn cảnh mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong tổ chức các hoạt động đối ngoại.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4

Nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương, duy trì và phát huy vai trò của thành phố Hà Nội tại các diễn đàn quốc bằng việc tham gia tích cực và có chọn lọc các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác về thành phố sáng tạo, thành phố thông minh, phát triển bền vững... nhằm tận dụng tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ trong giải quyết các thách thức, phục vụ thiết thực cho việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa, qua đó nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

5

Tập trung rà soát, phê duyệt triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô: các Hội nghị, Hội thảo, sự kiện Thể thao, Văn hóa diễn ra ở Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

6

Chủ động đề xuất để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Công an thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

7

Tổ chức nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm khác, tập trung những vấn đề trọng tâm: Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật ở các địa bàn hợp tác kinh tế với nước ngoài. Tập trung nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm; hoạt động xâm nhập, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong, những vấn đề nhạy cảm, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

Tập trung phát hiện những tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia…trên địa bàn Thủ đô

Công an thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

8

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó lực lượng công an làm tham mưu, nòng cốt; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nền tảng.

Công an thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

9

Chủ động đề xuất để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hội nhập kinh tế quốc tế tham mưu hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật và các cam kết quốc tế.

Công an thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

10

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai, thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Công an thành phố Hà Nội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

V

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác

 

 

 

1

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa

 

 

 

1.1

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; khai thác hiệu quả khía cạnh kinh tế của văn hóa, nâng cao giá trị văn hóa trong các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sắc của Thủ đô; tăng cường các cơ chế, biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các công trình, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Thủ đô. Xây dựng một số địa điểm hoạt động văn hóa biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giới thiệu sản phẩm làng nghề phục vụ khách du lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.2

Đẩy mạnh các chương trình hợp tác về văn hóa. Lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa Thủ đô. Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý nội dung sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài (đặc biệt là trên mạng Internet).

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.3

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tham gia tổ chức các ngày văn hóa Thủ đô Hà Nội tại địa bàn các nước trọng điểm khi dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực được kiểm soát và điều kiện cho phép; tiếp tục hỗ trợ các Đại sứ quán nước ngoài, đại diện, cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện quảng bá văn hóa du lịch tại Thủ đô Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

1.4

Tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, cùng các đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thông qua các kênh khác nhau tăng cường quảng bá, xúc tiến các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng như loại hình nghệ thuật chèo, ca trù, hát văn và trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt ra quốc tế.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2

Giáo dục - đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực

 

 

 

2.1

Tập trung phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, trường học thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học; thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mở rộng mô hình hợp tác quốc tế; duy trì tổ chức thường niên các cuộc thi học sinh giỏi cấp khu vực và quốc tế. Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.2

Tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong giáo dục các cấp; tiếp tục triển khai các dự án hợp tác về giáo dục với các nước trên thế giới; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, học tập, tham quan khảo sát các chương trình giáo dục tại nước ngoài với các đối tác theo kế hoạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.3

Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng chiến lược và có kế hoạch cụ thể để trọng dụng nhân tài; tuyển chọn đào tạo và gửi đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt và lâu dài của Thủ đô.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.4

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định; đẩy mạnh xuất khẩu lao động cùng với nâng cao chất lượng lao động; nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

2.5

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tham mưu và thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3

Khoa học và công nghệ

 

 

 

3.1

Đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ; hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền bảo hộ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.2

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.3

Phối hợp xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

3.4

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách giúp thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ.

Triển khai các Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4

Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng

 

 

 

4.1

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, nước và cát trên địa bàn Thành phố; có chính sách hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất; sử dụng các loại nguyên, nhiên, vật liệu mới thay thế các loại vật liệu truyền thống. Xây dựng, thực hiện các cơ chế quản lý, giám sát minh bạch việc sử dụng các loại tài nguyên; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.2

Xây dựng và thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án về bảo vệ môi trường các Khu Công nghiệp, Khu Đô thị, làng nghề, lưu vực sông, từng bước hạn chế và tiến tới ngăn chặn hoàn toàn mức độ gia tăng ô nhiễm trên địa bàn Thành phố, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi nội thành, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thực hiện các Đề án cải thiện chất lượng môi trường, các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.3

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm sử dụng các công nghệ cao trong phân loại và tái chế rác thải; Xây dựng các khu xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện, liên huyện, nhà máy phân bón hữu cơ; Phối hợp với các tỉnh lân cận và bộ, ban, ngành Trung ương đầu tư xây dựng các khu liên hợp xử lý rác phục vụ liên tỉnh sử dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại và thân thiện với môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.4

Đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động; ứng dụng công nghệ hiện đại tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát và dự báo, xây dựng kịch bản phòng, chống, xử lý ô nhiễm môi trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí. Xây dựng quy trình khai thác và giám sát quá trình xử lý, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. Từng bước nâng chuẩn khí thải (có lộ trình và đạt ngang với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu vào năm 2030) đối với các loại phương tiện. Hoàn thành việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số trường đại học, cơ sở khám, chữa bệnh ra khỏi trung tâm Thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.5

Xây dựng và triển khai Chương trình số 08 của Thành ủy khóa XVII về phát triển hệ thống an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân Thủ đô.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.6

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.7

Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát huy hiệu lực, hiệu quả cơ chế quản lý, bảo đảm hệ thống y tế công bằng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực hạ tầng y tế, chất lượng mạng lưới y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phấn đấu khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân Thành phố. Tăng cường khả năng dự báo, giám sát, phát hiện, năng lực ứng phó, khống chế các dịch bệnh, đặc biệt là năng lực ngăn chặn, giảm lây lan, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đối với những dịch bệnh lớn, đại dịch toàn cầu như Covid-19. Phát triển y tế phổ cập, bác sĩ gia đình, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Sở Y tế

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.8

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội, hướng tới phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách, chủ động bố trí nguồn lực và tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội, nhất là y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở...

Thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ thu nhập thấp, đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ kịp thời người dân gặp rủi ro.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

4.9

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2021-2025

 

 

thuộc tính Kế hoạch 128/KH-UBND

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:128/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:24/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi