Kế hoạch 1172/KH-UBDT 2018 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg biên soạn Sổ tay dành cho người có uy tín

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 1172/KH-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-TTG NGÀY 06/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018 VỀ VIỆC BIÊN SOẠN SỔ TAY DÀNH CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN VÀ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBDT ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban để thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về tình hình dân tộc, công tác dân tộc và tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tạo sự đồng thuận trong xã hội và các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát các nội dung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nội dung thực hiện: Xây dựng văn bản đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Biên soạn Sổ tay người có uy tín cấp cho địa phương vùng dân tộc thiểu số.

- Nội dung: Biên tập một số thông tin cơ bản về đời sống kinh tế-xã hội của các dân tộc thiểu số và nội dung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/22018 của Thủ tướng Chính phủ; số trang còn lại có dòng kẻ để người sử dụng Sổ tay ghi chép.

- Khuôn khổ: 16,5x23 cm, bìa da cao cấp in chữ nổi "Sổ tay công tác người có uy tín".

- Số trang: gồm 200 trang, trong đó: có 4 trang màu (phụ bìa, hình ảnh hoạt động của người có uy tín các dân tộc tiêu biểu, có yếu tố đại diện vùng miền, lịch các năm 2019- 2021) in giấy coucher định lượng 150 g/m2; các trang còn lại in giấy offset định lượng 80 g/m2.

- Đối tượng phát hành: Người có uy tín, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh; đại biểu dự tập huấn do Ủy ban Dân tộc tổ chức và lưu chiểu theo quy định.

- Số lượng in: 1.530 quyển.

- Phương thức thực hiện: Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban ký hợp đồng với đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, in ấn Sổ tay người có uy tín để cấp cho các đối tượng phát hành.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2018.

3. Tổ chức tập huấn

3.1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn gồm lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số, lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố nơi tổ chức tập huấn, Văn phòng và các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc.

3.2. Đối tượng tham dự tập huấn: Công chức Ban Dân tộc tỉnh; phòng Dân tộc huyện và một số ban, ngành liên quan; đại diện cán bộ xã, thôn, bản và người có uy tín của 12 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số của 04 vùng: Tây Bắc, Tây Nam bộ và miền Đông nam bộ.

3.3. Số lượng đại biểu mỗi lớp tập huấn từ 120 -140 người, trong đó khoảng 100 -120 đại biểu không hưởng lương (người có uy tín, cán bộ thôn, bản...) của các địa phương tham dự tập huấn.

- Địa điểm: Tổ chức 04 lớp tập huấn tại các khu vực:

+ Khu vực Tây Bắc (gồm các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ): dự kiến tổ chức tại tỉnh Yên Bái.

+ Khu vực Đông Bắc (gồm các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang): dự kiến tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

+ Khu vực Tây Nam bộ (gồm các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu): dự kiến tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

+ Khu vực Đông Nam bộ (gồm các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Đồng Nai): Dự kiến tổ chức tại tỉnh Bình Phước.

3.4. Nội dung tập huấn (Dự kiến 04 chuyên đề, trong đó 02 chuyên đề do địa phương thực hiện), Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố thống nhất nội dung tập huấn và phần thông tin của các địa phương, báo cáo nội dung cụ thể với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, chủ động mời giảng viên thực hiện:

- Giới thiệu tổng quan về người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về tình hình dân tộc, chính sách dân tộc và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và khu vực.

- Định hướng công tác vận động tuyên truyền cho đội ngũ người có uy tín trong tình hình mới.

- Một số kiến thức, kinh nghiệm mô hình về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở.

3.5. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2018 (dự kiến thực hiện xong trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018). Thời gian công tác tổ chức 01 lớp tập huấn dự kiến 04 ngày (01 ngày đi, 01 ngày về, 02 ngày tổ chức tập huấn).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch năm 2018 là 1.085 triệu đồng (một tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn) được giao Quyết định số 579/QĐ-UBDT ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung và dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng Ủy ban thẩm định dự toán kinh phí thực hiện trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.

Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ thời gian đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh, Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng Ủy ban tổng hợp kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB (để t/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

thuộc tính Kế hoạch 1172/KH-UBDT

Kế hoạch 1172/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 về việc biên soạn Sổ tay dành cho người có uy tín và tổ chức các Hội nghị tập huấn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1172/KH-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành:03/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Kế hoạch 1172/KH-UBDT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi