Hướng dẫn 49-HD/BTGTW 2022 đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 49-HD/BTGTW

Hướng dẫn 49-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:49-HD/BTGTWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành:20/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

tải Hướng dẫn 49-HD/BTGTW

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

_______________

Số: 49-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

       

HƯỚNG DẪN

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

-----

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư). Để góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động); khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động.

2. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức phù hợp tới các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân nhằm khuyến khích và ưu tiên mua các sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (Chỉ thị số 28/CT-TTg), Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

2. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, ngành, địa phương. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong nước khi thực hiện các dự án, công trình tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và bảo đảm chất lượng.

3. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai những nội dung nhiệm vụ tăng cường thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

4. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gắn với thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

5. Biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; đồng thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

6. Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương và trên Internet, mạng xã hội:

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình; Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội...

- Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đài phát thanh - truyền hình, các báo của đảng bộ địa phương.

- Lan tỏa trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...): tin bài ngắn gọn, video, clip, hình ảnh, inforgraphics…

2. Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp… với nội dung phù hợp, phong phú; có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể.

3. Tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu hóa tuyên truyền về Cuộc vận động.

4. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội truyền thông lưu động, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

5. Tọa đàm, hội thảo khoa học cung cấp thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp và tham vấn các ý kiến thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát hiện các vấn đề nảy sinh.

6. Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, nơi đông dân cư như khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ dân sinh...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Quốc hội

Chỉ đạo Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền kết quả nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ

Chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan Cuộc vận động; tuyên truyền kết quả rà soát, xây dựng văn bản, chính sách mới về thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp, đơn vị thường trực Cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phổ biến, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên; chỉ đạo công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền (tài liệu, hội nghị tập huấn, hội thảo); nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình thực hiện Cuộc vận động gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm liên quan các hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam.

- Hằng năm tổ chức điều tra dư luận xã hội và đánh giá sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thương hiệu Việt.

- Tổ chức khảo sát, kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác tuyên truyền về kết quả và quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chỉ đạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong Đảng và xã hội; chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động và kết quả triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ ban tuyên giáo các cấp theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động phối hợp với các ban, bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch, đồng thời tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất công tác phối hợp với ban tuyên giáo, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cán bộ, hội viên, đoàn viên; xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân về các vấn đề liên quan đến thị trường, chất lượng hàng hóa, kịp thời chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý; thường xuyên phát hiện, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

6. Ban cán sự đảng Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông phong phú, hấp dẫn về các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tại các làng nghề, các hộ nông dân, hợp tác xã… có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, xây dựng và triển khai các chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên môi trường trực tuyến (website: www.tuhaoviet.vn; www.tuhaohangviet.vn). Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất thuộc phạm vi, lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng; thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên báo chí, truyền thông.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tổ chức tốt các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao gắn với tuyên truyền quảng bá văn hóa, du lịch.

7. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, quản lý tốt thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, tổ chức các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương.

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động cho người Việt Nam ở nước ngoài.

- Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin cơ sở về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

8. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa các vùng miền với quảng bá văn hóa, du lịch; kết hợp tuyên truyền, giới thiệu hàng hóa Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai chương trình xúc tiến quảng bá du lịch.

- Hướng dẫn, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên truyền về Cuộc vận động, đề cao và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam trong tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động.

9. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động, coi đó là một nội dung giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên của các bậc học; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Cuộc vận động cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.

- Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào các chương trình giảng dạy chính khóa, qua hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục của các bậc phổ thông và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với các trường đại học, cao đẳng, sư phạm, với nội dung, thời lượng, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

10. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chú trọng các vùng đô thị, vùng đông dân cư, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về tình hình, các hoạt động, kết quả quá trình thực hiện Cuộc vận động.

- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy và các cơ quan liên quan.

11. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động, các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong toàn xã hội; chú trọng khai thác hình thức truyền tải mới sinh động, hấp dẫn; cập nhật thông tin dự báo diễn biến thị trường trong và ngoài nước; kịp thời đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng; chú trọng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết để làm tốt công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phan Xuân Thủy

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi