Công văn 9812/VPCP-QHĐP 2019 tham dự Phiên thảo luận về kinh tế-xã hội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 9812/VPCP-QHĐP

V/v Tham dự Phiên thảo luận tại

Hội trường về kinh tế - xã

hội, ngân sách nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi: Các đồng chí Thành viên Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Thành viên Chính phủ:

1. Tham dự đầy đủ các phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước tại Hội trường (từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019).

2. Chủ động đăng ký phát biểu và giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình được đại biểu Quốc hội nêu tại các phiên thảo luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Đồng chí biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP (để b/c);

- Tổng Thư ký QH;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ, Cục, cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, QHĐP (03)Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực