Công văn 975/TTg-CN 2019 giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 975/TTg-CN
V/v: Nghiên cứu giải pháp khắc

phục khó khăn và hỗ trợ doanh

nghiệp vận tải biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07  tháng 8 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tư pháp;

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6079/BGTVT-VT ngày 28 tháng 6 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5189/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 7 năm 2019), Tài chính (Công văn số 7976/BTC-CST ngày 12 tháng 7 năm 2019), Công Thương (Công văn số 5212/BCT-XNK ngày 22 tháng 7 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 2635/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 7 năm 2019), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Công văn số 5435/NHNN-TD ngày 15 tháng 7 năm 2019) và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Công văn số 1036/UBQLV-CNHT ngày 31 tháng 7 năm 2019) về việc nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thực hiện:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động làm việc với các ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất, nhập khẩu lớn đ trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 118/VPCP-KTN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu; đôn đốc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để đa dạng hóa nguồn vốn, tăng hiệu quả đầu tư phát triển vận tải biển của Việt Nam.

2. Về lâu dài, căn cứ Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ban hành theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng), đồng thời căn cứ chính sách khuyến khích phát triển hàng hải (quy định tại Điều 7 của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015), Bộ Giao thông vận tải chủ động chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2020./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam, Chủ hàng Việt Nam
-
VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ:
KTTH, PL, NN, NC, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực