Công văn về việc chuẩn bị các văn bản pháp quy theo Nghị quyết TW 3, khoá IX

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 920/CP-ĐMDN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3, KHOÁ IX

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để khẩn trương triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong khi chờ Chính phủ thông qua chương trình, kế hoạch thực hiện Quyết định này và chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở quán triệt tinh thần của Nghị định, triển khai ngay một số công việc dưới đây:

I. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Thủ tướng Chính phủ được giao nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản pháp quy có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, hoàn thành đúng tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong quá trình chuẩn bị các văn bản cần chú ý:

Đối với các văn bản pháp quy hiện hành, tuỳ theo mức độ sửa đổi, bổ sung nội dung văn bản để có hình thức văn bản cho phù hợp, như: sửa đổi, bổ sung một số quy định hoặc thay thế văn bản cũ.

Đối với những chế độ, chính sách mới thì soạn thảo văn bản theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001;

- Dự thảo Nghị định về chuyển tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (mô hình mẫu và mẫu điều lệ về tổ chức và hoạt động), hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP, ngày 28 tháng 8 năm 1996 và Nghị định số 38/CP, ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2001;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/CP, ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2001.

2. Bộ Tài chính:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/1998/NĐ-CP, ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

- Dự thảo Nghị định về cơ chế xử lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/CP, ngày 03 tháng 10 năm 1996 và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP, ngày 20 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về quy chế tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định về quy định tiêu chí đánh giá hiệu quả và cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước kinh doanh, hoạt động công ích, tổng công ty nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định thành lập công ty đầu tư tài chính nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định thành lập công ty mua bán nợ và tài sản của doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Dự thảo Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2001.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP, ngày 28 tháng 3 năm 1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP, ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2002.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp độc lập quy mô lớn, hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2002.

4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ:

Dự thảo Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2001.

5. Thanh tra Nhà nước:

Sửa đổi khoản 2 Điều 13 Pháp lệnh chống tham nhũng về mức mua cổ phần của cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2001.

6. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Dự thảo Chỉ thị hướng dẫn phân loại doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

II. Về chỉ đạo thực hiện.

1. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty 91 sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2000 và 9 tháng đầu năm 2001, đánh giá thực trạng từng doanh nghiệp thuộc mình quản lý để chuẩn bị sắp xếp doanh nghiệp trong giai đoạn 2001- 2005.

2. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

- Chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước vào tháng 11 năm 2001 để quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3; phổ biến chương trình, kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3; phổ biến các cơ chế, chính sách mới; lấy ý kiến về các cơ chế, chính sách chuẩn bị ban hành; hướng dẫn về tiến trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thời kỳ 2001 - 2005.

- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty 91 thực hiện nhiệm vụ nêu trên và giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khoá IX.

Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty 91 căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên có kế hoạch triển khai cụ thể.

 

thuộc tính Công văn 920/CP-ĐMDN

Công văn về việc chuẩn bị các văn bản pháp quy theo Nghị quyết TW 3, khoá IX
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:920/CP-ĐMDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/10/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Công văn 920/CP-ĐMDN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi