Công văn 7194/VPCP-NN 2019 tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

Số: 7194/VPCP-NN

V/v: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10
năm Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới vùng Đồng
bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

 

                                                                                   

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5537/TTr-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 8 năm 2019) về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tại văn bản nêu trên. Thời gian hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm hội nghị tại tỉnh Hòa Bình, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, xây dựng chương trình, kịch bản điều hành, rà soát báo cáo tham luận chủ yếu của toàn lãnh đạo các tỉnh, trong đó cần tập trung tổng kết những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, thảo luận mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, đề xuất thể chế, chính sách và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn sau năm 2020 đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- PTTgCP Vương Đình Huệ;

- Các Bộ: TTTT, LĐTBXH;

- UBND tỉnh Nghệ An;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;

- Lưu: VT, NN (2) Hg. 5

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực