Công văn 6496/VPCP-KGVX 2019 báo cáo bổ sung thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Thuộc tính văn bản
Công văn 6496/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6496/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6496/VPCP-KGVX
V/v: Báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về Báo cáo bổ sung của Chính phủ trình Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình (Công văn số 2933/LĐTBXH-BĐG ngày 19 tháng 7 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ về việc bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia bình đng giới năm 2018 và 6 tháng đu năm 2019, báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UB về các vấn đề xã hội của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan