Công văn 6237/VPCP-QHĐP 2019 thực hiện Nghị quyết 76 về chương trình giám sát năm 2020

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6237/VPCP-QHĐP
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ ChMinh, ngày 13 tháng 07 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH14 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát nội dung nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký của Thủ tướng, các PTTg; Cổng TTĐT; các Vụ: TH, CN, NN.TKBT, KTTH, NC, QHQT, KGVX, TCCV, ĐMDN, V.I, VP BCSĐCPCP;
- Lưu: VT, QHĐP (03) TĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực