Công văn 5533/VPCP-NN 2020 kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tàu đóng mới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 5533/VPCP-NN
V/v: Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tàu đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công Thương.

 

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 6054/UBND-VP ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đi vi tàu đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương nghiên cứu những kiến nghị (nêu tại Công văn số 6054/UBND-VP nêu trên) thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình, chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực