Công văn 519/LĐTBXH-BĐG báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 519/LĐTBXH-BĐG
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Thực hiện Điều 25 Luật bình đẳng giới và Điều 13 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2019 thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) và gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: vubdg@molisa.gov.vn trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp, trình Chính phủ.

Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 098.999.5694 hoặc 024.3825.3875.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ Khoa giáo - Văn xã (VPCP);
- TT Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực