Công văn 506/UBDT-CSDT 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 506/UBDT-CSDT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

 

Phúc đáp Công văn số 218/BDT-CS ngày 23/4/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc đề nghị hướng dẫn xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản đ, Điểm 3, Điều 3 Quyết định 2085/QĐ-TTg quy định: “Đối với những hộ đã được hưởng chính sách theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu sgiai đoạn 2015-2020 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất và vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định này”. Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương các đối tượng thuộc cả 2 chính sách trên có thể lựa chọn một trong hai nội dung hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định 2085/QĐ-TTg hoặc nhận khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Bình Định để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT(b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3b)
.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân

 

 

                                                                 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực