Công văn 4570/VPCP-NN báo cáo ảnh hưởng dịch COVID-19 đến sản xuất thủy sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 4570/VPCP-NN
V/v:
Báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,

- Bộ Công Thương,

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3269/BNN-TCTS ngày 15 tháng 5 năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nói trên, giải quyết theo quy định và theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xẻt, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- VPCP: BTCN,các PCN:

Vụ KTTH, TGD Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực