Công văn 4361/VPCP-KGVX đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 4361/VPCP-KGVX

V/v: Đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 72/BC-LĐTBXH ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nêu trên và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;

- Lưu: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực