Công văn 4358/UBND-KGVX Hà Nội 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________ 

Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án số 263/PA-UBND ngày 23/11/2021 về việc đáp ứng thu dung, điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phương án số 276/PA-UBND ngày 02/12/2021 về việc Cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã; thực hiện theo Hướng dẫn của Thành phố, Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19” và Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”, Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng, xử trí, cách ly, điều trị; thành lập “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên, giáo viên... (tuổi dưới 50, đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19) thực hiện nhiệm vụ: tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 tại nhà; Sở Y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các Trạm Y tế lưu động.
2. Rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn của Thành phố và theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.
3. Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người...); Báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch theo quy định.
4. Huy động nguồn lực tại địa phương, phối hợp với Sở Giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối, vận chuyển người bệnh COVID-19 nhẹ và không triệu chứng (tầng 1), vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người tiếp xúc gần (F1)... trên địa bàn đến các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị khi cần vận chuyển theo chỉ đạo tại Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trước Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:
Như trên;
Đồng chí Bí thư Thành ủy;
Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
Chủ tịch UBND Thành phố;
Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Các Quận/Huyện/Th ủy;
Sở Xây dựng;
Bộ Tư lệnh Thủ đô;
Công an Thành phố;
CVP; PCVP P.T.T.Huyền;
Lưu VT, KGVX(AN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Chử Xuân Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 4358/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4358/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

______

No. 4358/UBND-KGVX

On implementing COVID-19 pandemic prevention and control measures under the “four-on-the-spot” motto

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

_________________________

Hanoi, December 05, 2021

 

 

To:

- Department of Health;

- Department of Transport;

- People's Committees of districts and towns.

 

Facing the complicated development of the COVID-19 pandemic with the rapid rise in new confirmed cases in the community in recent days, the Hanoi People's Committee has issued the Plan No. 263/PA-UBND dated November 23, 2021 on response to reception and treatment for “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic” in Hanoi, Plan No. 276/PA-UBND dated December 02, 2021 on at-home quarantine, management, monitoring, medical examination and treatment applicable to people infected with COVID-19 in the City; Official Dispatch No. 4095/UBND-KGVX dated November 19, 2021 on guiding the implementation of at-home quarantine for close contacts (F1 cases). The City People's Committee requests People's Committees of districts and towns to direct functional forces in the localities to urgently implement a number of key tasks as follows:

1. Quickly deploy mobile health stations to receive, quarantine, manage, monitor and treat people infected with COVID-19 at home and at establishments receiving infected persons of districts and towns; implement the City's Guidance, the Decision No. 4042/QD-BYT dated August 21, 2021 of the Ministry of Health on “Interim Guidance on mobile health station model in the context of COVID-19 pandemic” and Decision No. 4038/QD-BYT dated August 21, 2021 of the Ministry of Health on promulgating the “Temporary guidance on home-based management of people infected with COVID-19”; Decision No. 5525/QD-BYT dated December 01, 2021 of the Ministry of Health on issuing the Guidance on risk classification of people infected with SARS-CoV-2 and orientation of handling, quarantine and treatment; establish “support teams monitoring people infected with COVID-19 at home” to support mobile health stations, including volunteer forces of women, Youth Union, students, teachers, etc. (who are aged under 50, have received full doses of COVID-19 vaccines) to perform the following tasks: receive the information from people infected with COVID-19 at home according to regulations, take samples for testing, guide measures to carry out at-home quarantine, record information received from people subject to at-home quarantine, and immediately notify the information to health staff of mobile health stations and other assigned tasks; they enjoy the pandemic prevention and control regimes as prescribed from the local budget according to the “four-on-the-spot” motto; health centers of districts and towns shall be responsible for training and guiding “support teams monitoring people infected with COVID-19 at home” to monitor the health of people infected with COVID-19 at home; the Department of Health shall assign hospitals in the locality to provide professional guidance for mobile health stations.

2. Review and continue to effectively implement at-home quarantine for close contacts of confirmed cases (F1 cases) according to the City’s guidance and the Official Dispatch No. 5599/BYT-MT dated July 14, 2021 of the Ministry of Health on shortening the quarantine period, piloting at-home quarantine of F1 cases, managing the provision of treatment for COVID-19 patients.

3. Pursuant to the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic” and the Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of the Ministry of Health, issuing the Interim Guidance for implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, assess the local pandemic risk levels on the scale of commune, ward, township with the smallest possible scale in order to promptly adjust and supplement appropriate administrative measures to ensure the work of pandemic prevention and control at each level, including the restriction/suspension of non-essential services in the localities depending on the pandemic risk levels (such as food and beverage service business establishments, crowded activities and events, etc.); Report on it to the City Steering Committee for Pandemic Prevention and Control according to regulations.

4. Mobilize resources at the localities, coordinate with the Department of Transport in proactively regulating and transporting mild and asymptomatic patients with confirmed COVID-19 (1st storey in COVID-19 treatment), transporting specimens and close contacts of confirmed cases (F1 cases), etc. in the localities to quarantine, receipt and treatment establishments when necessary in accordance with the directions in the Official Dispatch No. 26/CD-UBND dated December 02, 2021 of the City People's Committee.

The City People's Committee requests the Chairpersons of People's Committees of districts and towns to urgently direct the implementation of, and take full responsibility for, the pandemic prevention and control in the localities before the City People's Committee./.

 

 

FOR THE PEOPLE'S COMMITTEE

FOR THE CHAIRPERSON

DEPUTY CHAIRMAN

 

 

Chu Xuan Dung

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực