Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 về chính sách với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 335/UBDT-CSDT
V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

 

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 226/BDT-TTĐB ngày 28/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại Điều 6 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định việc bổ sung thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các tiêu chí, tiến hành tổ chức rà soát và gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước ngày 01 tháng 6 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định. Do vậy, đề nghị Ban dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ theo quy định để Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, việc áp dụng các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo danh sách thôn đặc biệt khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 cho đến khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- BT,CN UBDT (để b/cáo);
- TT, PCN Y Th
ông (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực