Công văn 303/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 303/VPCP-KGVX
V/v: Triển khai các nội dung do TTgCP giao tại kỳ họp thứ hai
Quốc hội khóa XIV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 
Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 22 tháng 4 năm 2017:
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách người có công; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ hiệu quả, thiết thực; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở và Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
- Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực phát triển vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30a về huyện nghèo, trình Chính phủ trong quý II năm 2017.
- Hoàn thiện và trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động.
- Xây dựng và triển khai giải pháp phát triển nhanh thị trường lao động, nâng cao chất lượng dạy nghề, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017.
- Xây dựng Đề án điều chỉnh chương trình đào tạo, dạy nghề theo khung trình độ quốc gia Việt Nam và nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.
- Tăng cường công tác cai nghiện ma túy; khẩn trương hoàn thiện Nghị định cai nghiện tự nguyện, trình Chính phủ trước tháng 3 năm 2017.
- Xây dựng Đề án truyền thông phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 6 năm 2017.
- Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, bình đẳng giới.
2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường y tế dự phòng, đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu.
- Khẩn trương hoàn thành một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư trong khám chữa bệnh.
- Đẩy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân gắn với hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo; khắc phục tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế.
- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm; xử lý ngay những vấn đề bức xúc, xử lý nghiêm các vi phạm.
- Đẩy mạnh truyền thông và thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Tiếp tục triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
- Xây dựng Đề án quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2017.
- Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.
- Đề xuất các giải pháp phù hợp khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao.
- Điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2017.
- Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính hợp lý, bảo đảm giáo dục phổ cập.
- Xây dựng Báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.
- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Xây dựng cơ chế khuyến khích mạnh mẽ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
- Xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
- Rà soát, sửa đổi Nghị định 80/2006/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ, trình Chính phủ trong quý III năm 2017.
- Xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2017.
- Thực hiện hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
- Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, sáng tạo.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ công lập.
- Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao.
5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc; tập trung ngăn chặn suy thoái đạo đức.
- Tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội.
- Chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.
- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và trong xây dựng nông thôn mới.
- Tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng cộng đồng văn minh làm du lịch; xây dựng những thương hiệu du lịch lớn ở các vùng; phát triển nhân lực du lịch đáp ứng với yêu cầu cần thiết trong điều kiện khách quốc tế ngày càng đa dạng.
- Tập trung đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển du lịch.
- Quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội.
- Phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phát triển xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- UBTW MTTQ VN;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục thuộc VPCP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) CĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Thuộc tính văn bản
Công văn 303/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 303/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!