Công văn 2182/VPCP-KTTH tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 2182/VPCP-KTTH
V/v: Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:         

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tiếp theo văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước tác động của dịch Covid-19 (Hội nghị) vào cuối tháng 3 năm 2020 với các nội dung sau:

1. Hội nghị thảo luận về các nhóm giải pháp sau:

a) Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

b) Nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (không tổ chức hội nghị riêng v nội dung này mà ghép các nội dung theo chỉ đạo tại văn bản số 1977/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 3 năm 2020 vào Hội nghị này).

c) Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung tại tiết c điểm 1 nêu trên và điểm 5 văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư trước ngày 24 tháng 3 năm 2020.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung tại tiết a, tiết b điểm 1 nêu trên; tổng hp báo cáo, đề xuất của các Bộ, cơ quan theo chỉ đạo tại văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020 và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại điểm 2 nêu trên, hoàn thiện các nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan đề xuất thành phần Hội nghị; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; dự thảo bài phát biểu khai mạc và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các hội dung nêu trên trước ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, CN, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


 

 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực