Công văn 1988/BHXH-TST triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_________

Số: 1988/BHXH-TST
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COV1D-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 (Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
1.1. Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (đơn vị): Lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.
1.2. Cơ quan BHXH:
a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).
- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị:
+ Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị.
+ Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.
b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:
- Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trình Giám đốc ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.
- Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.
c) Thời hạn giải quyết: không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
2. Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
2.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Phụ lục I của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.
2.2. Cơ quan BHXH:
a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).
- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.
Trường hợp đơn vị đề nghị thì chuyển bản điện tử (Mẫu Phụ lục I) thành bản giấy gửi thêm đơn vị.
b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:
- Thực hiện đối chiếu các thông tin trên Phụ lục I với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trình Giám đốc xác nhận.
Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.
- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.
c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
3.1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm Quyết định, Phương án hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Phương án); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển ngay Phòng Chế độ BHXH.
3.2. Phòng Chế độ BHXH:
- Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Đối với quyết định hướng hỗ trợ đào tạo:
+ Cập nhật thông tin các Quyết định hỗ trợ đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 01 bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.
+ Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.
- Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.
3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tiếp nhận Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo mẫu số C93A-HD từ Phòng Chế độ BHXH để chi trả cho đơn vị bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo số tài khoản đã đăng ký (không chi bằng tiền mặt) ngay trong ngày nhận được mẫu C93A-HD hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.
- Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Phòng Chế độ BHXH chuyển, theo dõi, phối hợp đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
3.4. Biểu mẫu kèm theo:
- Mẫu số 93A-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (dùng chi trả theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).
- Mẫu số 27-HSB: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ DTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
- Mẫu số 28-HSB: Quản lý đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ ĐTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
4. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoàn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
4.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.
4.2. Cơ quan BHXH:
a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).
- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.
b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:
- Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình Giám đốc xác nhận.
Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tra đơn vị.
- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.
c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
5.1. Hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.
5.2. Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn này.
1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
1.1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định (Mẫu số 03/NQ68-TST).
1.2. Ban Thực hiện chính sách BHXH:
a) Phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán tổng hợp dự toán về số người, số đơn vị hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo.
b) Tổng hợp báo cáo các vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện, đề xuất, hướng dẫn xử lý kịp thời.
1.3. Vụ Tài chính - Kế toán:
a) Tổng hợp dự toán chi chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo quy định; tổng hợp báo cáo.
b) Trong khi BHXH các tỉnh, thành phố chưa gửi dự toán, để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí cho BHXH tỉnh chủ động chi trả cho đơn vị sử dụng lao động, chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH trình Lãnh đạo ngành phê duyệt tạm ứng kinh phí cho BHXH các tỉnh/thành phố trước ngày 20/7/2021.
c) Các tháng tiếp theo, căn cứ kết quả chi trả của tháng trước để trình Lãnh đạo ngành kế hoạch tạm ứng kinh phí cho tháng sau.
1.4. Trung tâm Công nghệ thông tin:
Kịp thời hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp và công tác quản lý, tổng hợp, thống kê, báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn này.
1.5. Trung tâm Truyền thông:
Thông tin kịp thời, đầy đủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp của cơ quan BHXH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
1.6. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:
Tiếp nhận và kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Định kỳ hàng tuần tổng hợp các vướng mắc gửi Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ để tổng hợp, báo cáo.
1.7. Vụ Tổ chức cán bộ:
Phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xem xét trách nhiệm, đề xuất kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai phạm trong tổ chức thực hiện.
2. BHXH tỉnh, thành phố
2.1. Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
2.2. Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (Phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý.
2.3. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo của 06 tháng cuối năm 2021 gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/7/2021.
2.4. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với người lao động thuộc đơn vị theo quy định.
2.5. Báo cáo BHXH Việt Nam:
a) Hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo theo Mẫu số 01/NQ68-TST, Mẫu số 02/NQ68-TST (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ).
b) Trước ngày 22 hàng tháng, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 27-HSB (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).
c) Bổ sung chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào Mẫu số 4-CBH (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.
Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC;
- UBND
các tỉnh, Tp (để chỉ đạo);
- Sở
LĐTBXH các tỉnh, TP (để phối hợp);
-
Ngân hàng chính sách hội;
- Ngân
hàng phát triển Việt Nam:
- Tổng Giám
đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu
: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..
_______________________

Mẫu số: C93A-HD

(Kèm theo Công văn số 1988 /BHXH-TST ngày 08/7/2021 của BHXH Việt Nam)
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG THANH TOÁN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Theo Quyết định số............./QĐ-LĐTBXH ngày…… )

Tên đơn vị: ..........................................................Mã số định danh:………………………

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Số hiệu tài khoản: ...............................................Mở tại: ........................................................

 1. Số được duyệt chi theo Quyết định

TT

Họ và tên

 

Mã số BHXH

Số tháng được hỗ trợ

Mức hỗ trợ đào tạo

Số tiền được hỗ trợ đào tạo

Ghi chú

1

2

3

4

5

6=4x5

7

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

 

x

- Tổng số người:…………………………người

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………đồng

II. Danh sách người hưởng được duyệt bổ sung

STT

Chỉ tiêu

Mã số BHXH

Số tiền đề nghị

Số tiền được thanh toán

Lý do điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

……

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

……

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

x

- Tổng số người:…………………………người

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………đồng

III. Tổng hợp số tiền được duyệt

1. Tổng số tiền được duyệt chi mới: ………………………………………. đồng

2. Số tiền được chi bổ sung:…………………..…………………………….đồng

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Trưởng phòng chế độ BHXH

(Ký, họ tên)

Ngày ...... tháng ..... năm ......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…..

Mẫu số: 27-HSB

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

ngày 08  tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐTKNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg

(Từ ngày  ….. đến ngày …..)
(Mẫu áp dụng tổng hợp cho BHXH tỉnh/thành phố và toàn quốc theo thời kỳ)
 

STT

Loại hình

Số LĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm hỗ trợ

Số LĐ được hỗ trợ đào tạo

Thời gian đào tạo

Mức hỗ trợ bình quân/người/tháng

Tổng tiền hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ phải thu hồi

Số đã thu hồi

Số chưa thu hồi

Ghi chú

I

Doanh nghiệp nhà nước

         

1

Doanh nghiệp A

         

2

Doanh nghiệp B

         
           

II

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

         

1

Doanh nghiệp E

         

2

Doanh nghiệp F

         
           

….

          
           
           
           
           
 

TỔNG SỐ

         
      

Ngày          tháng           năm 2021

 
 

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH

 

(Ký, họ và tên)

    

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)

   

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…..

Mẫu số: 28-HSB

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

ngày 08  tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐTKNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg

(Từ ngày  ….. đến ngày …..)

(Mẫu áp dụng tổng hợp cho BHXH tỉnh/thành phố và toàn quốc theo thời kỳ)

 

STT

Đối tượng

Loại hình đơn vị

Mã số BHXH

Thời gian đóng BHTN

Số Quyết định hỗ trợ

Ngày quyết định

Ngành, nghề đào tạo

Cơ sở đào tạo

Thời gian hỗ trợ

Mức hưởng/ tháng

Tổng tiền hỗ trợ

Số Quyết định thu hồi

Ngày quyết định

Số tiền hỗ trợ phải thu hồi

Số đã thu hồi

Số chưa thu hồi

Ghi chú

Số tháng đào tạo

Từ ngày

Đến ngày

I

Doanh nghiệp A

                  

1

Nguyễn Văn B

                  

2

Nguyễn Văn C

                  
                    

II

Doanh nghiệp E

                  

1

                   

2

                   
                    

III

                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

TỔNG SỐ

                  

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

ngày 08  tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

 

BHXH……………………….

BHXH……………………
_______________________

Số:       /QĐ-BHXH


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

…………….., ngày   tháng     năm 202….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội ………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số …/2021/QĐ-TTg ngày…../7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xét đề nghị của …………………………………[1] tại văn bản số .................. ngày ……. tháng …… năm 202….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với ……………1  Mã số ……………………….

1. Thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: ……. tháng, từ tháng ……./202….  đến tháng …../202…..

2. Hết thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng/hoặc Bộ phận/hoặc cán bộ quản lý thu, Trưởng phòng/ hoặc Bộ phận/hoặc cán bộ quản lý thu, Chánh Văn phòng/Bộ phân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ và ……………………………………………..1 chịu trách nhiệm thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- …….

- Lưu: VT, BHXH (QLT).

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

 

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

 

BHXH……………………….

BHXH……………………[2]
_______________________

Số:       /TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

…………….., ngày   tháng     năm 202….


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Kính gửi: …………………………………..….[3]; Mã số …………..

Địa chỉ ………………………………………………………………

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 Bảo hiểm xã hội…………………… ………………………..2 thông báo:

1. Điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị ……….

2. Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2021.

Bảo hiểm xã hội ………………2 thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …….

- Lưu: VT, BHXH (QLT).

 

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 

Phụ lục: DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

 

Số TT

Tên ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính

Ký hiệu

1

May mặc

MM

2

Giày da

GD

3

Chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp

NL

4

Chế biên thủy sản, hải sản

TH

5

Vận tải hàng không

HK

6

Vận tải đường bộ

ĐB

7

Vận tải đường thủy

ĐT

8

Khách sạn, dịch vụ lưu trú

KS

9

Nhà hàng

NH

10

Du lịch

DL

11

Giáo dục - Đào tạo

GT

12

Văn hóa, thể thao

VT

13

Lĩnh vực khác

ZZ

Ghí chú:

(1) Khi đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất thì cơ quan BHXH hướng dẫn đơn vị ghi bổ sung mã ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính sau Mã đơn vị cách nhau bằng dấu gạch nối (ví dụ: Công ty cổ phần May A có mã là TA0001A thì ghi là TA0001A-MM).

(2) Cơ quan BHXH cập nhật mã ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính nêu trên vào phần mềm quản lý.

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…
_______________________

Mẫu số 01/NQ68-TST

(Ban hành kèm theo Công văn 1988/BHXH-TST

ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

Ngày …. tháng …  năm ……..

1. Danh sách đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 

Số TT

Tên đơn vị

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại thời điểm ngày 30/4/2021

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc giảm kể từ ngày 30/4/2021 đến ngày đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc mới

Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng

Tháng, năm bắt đầu tạm dừng đóng

Thời gian tạm dừng đóng (Tháng)

Số tiền tạm dừng đóng  (đồng)

Chấm dứt HĐLĐ (trừ số lao động nghỉ việc hưởng lương hưu)

Tạm hoãn hợp đồng lao động

Nghỉ việc không hưởng  lương

Ngừng việc

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Số TT

Tháng

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền giảm trong tháng (đồng)

Lũy kế số tiền giảm từ tháng 7/2021

A

B

1

2

3

4

I

Năm 2021

 

 

 

 

1

Tháng 7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tháng 12

 

 

 

 

II

Năm 2022

 

 

 

 

1

Tháng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tháng 6

 

 

 

 

 

3. Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc

 

Số TT

Danh sách xác nhận

Trong ngày

Lũy kế

Số đơn vị

Số lao động

Số đơn vị

Số lao động

1

Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương (Mẫu số 05)

 

 

 

 

2

Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06)

 

 

 

 

3

Danh sách người lao động tham gia đào tạo (Phụ lục I)

 

 

 

 

4

Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu số 13a)

 

 

 

 

5

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b)

 

 

 

 

6

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c)

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng      năm 202…
Giám đốc

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…
_______________________

 

Mẫu số 02/NQ68-TST

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

Ngày …. tháng …  năm ……..

 

Số TT

Nội dung

Phát sinh trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

c

I

Kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo ngành nghề, lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản xuất công nghiệp (may mặc, giầy da, …)

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy, hải sản ,…

 

 

 

 

 

 

 

3

Dịch vụ vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy)

 

 

 

 

 

 

 

4

Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú

 

 

 

 

 

 

 

5

Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

6

Giáo dục, văn hóa, thể thao

 

 

 

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

 

 

 

II

Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo tháng)

 

 

 

 

 

 

 

III

Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương (Mẫu số 05)

 

 

 

 

 

 

 

2

Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06)

 

 

 

 

 

 

 

3

Danh sách người lao động tham gia đào tạo (Phụ lục I)

 

 

 

 

 

 

 

4

Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu số 13a)

 

 

 

 

 

 

 

5

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b)

 

 

 

 

 

 

 

6

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ THU-SỔ, THẺ

 

Mẫu số 03/NQ68-TST

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST

ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

Ngày …. tháng …  năm ……..

 

Số TT

Nội dung

Phát sinh trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

c

I

Kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo ngành nghề, lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản xuất công nghiệp (may mặc, giầy da, …)

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy, hải sản ,…

 

 

 

 

 

 

 

3

Dịch vụ vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy)

 

 

 

 

 

 

 

4

Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú

 

 

 

 

 

 

 

5

Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

6

Giáo dục, văn hóa, thể thao

 

 

 

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

 

 

 

II

Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo tháng)

 

 

 

 

 

 

 

III

Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương (Mẫu số 05)

 

 

 

 

 

 

 

2

Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06)

 

 

 

 

 

 

 

3

Danh sách người lao động tham gia đào tạo (Phụ lục I)

 

 

 

 

 

 

 

4

Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu số 13a)

 

 

 

 

 

 

 

5

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b)

 

 

 

 

 

 

 

6

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tên đơn vị được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

[2] Tên cơ quan BHXH nơi trực tiếp quản lý thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị

[3] Tên đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

thuộc tính Công văn 1988/BHXH-TST

Công văn 1988/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1988/BHXH-TSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:08/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_________

Số: 1988/BHXH-TST
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COV1D-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 (Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

1.1. Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (đơn vị): Lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

1.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị:

+ Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trình Giám đốc ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.

- Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Phụ lục I của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

2.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.

Trường hợp đơn vị đề nghị thì chuyển bản điện tử (Mẫu Phụ lục I) thành bản giấy gửi thêm đơn vị.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Thực hiện đối chiếu các thông tin trên Phụ lục I với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trình Giám đốc xác nhận.

Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

3.1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm Quyết định, Phương án hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Phương án); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ Sở Lao động - Thương binh và hội chuyển ngay Phòng Chế độ BHXH.

3.2. Phòng Chế độ BHXH:

- Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Đối với quyết định hướng hỗ trợ đào tạo:

+ Cập nhật thông tin các Quyết định hỗ trợ đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 01 bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tiếp nhận Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo mẫu số C93A-HD từ Phòng Chế độ BHXH để chi trả cho đơn vị bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo số tài khoản đã đăng ký (không chi bằng tiền mặt) ngay trong ngày nhận được mẫu C93A-HD hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh Xã hội do Phòng Chế độ BHXH chuyển, theo dõi, phối hợp đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

3.4. Biểu mẫu kèm theo:

- Mẫu số 93A-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (dùng chi trả theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

- Mẫu số 27-HSB: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ DTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Mẫu số 28-HSB: Quản lý đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ ĐTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

4. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoàn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

4.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

4.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình Giám đốc xác nhận.

Trường hợp không khớp đúng thì ghi lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tra đơn vị.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

5.1. Hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

5.2. Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn này.

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định (Mẫu số 03/NQ68-TST).

1.2. Ban Thực hiện chính sách BHXH:

a) Phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán tổng hợp dự toán về số người, số đơn vị hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo.

b) Tổng hợp báo cáo các vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện, đề xuất, hướng dẫn xử lý kịp thời.

1.3. Vụ Tài chính - Kế toán:

a) Tổng hợp dự toán chi chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo quy định; tổng hợp báo cáo.

b) Trong khi BHXH các tỉnh, thành phố chưa gửi dự toán, để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí cho BHXH tỉnh chủ động chi trả cho đơn vị sử dụng lao động, chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH trình Lãnh đạo ngành phê duyệt tạm ứng kinh phí cho BHXH các tỉnh/thành phố trước ngày 20/7/2021.

c) Các tháng tiếp theo, căn cứ kết quả chi trả của tháng trước để trình Lãnh đạo ngành kế hoạch tạm ứng kinh phí cho tháng sau.

1.4. Trung tâm Công nghệ thông tin:

Kịp thời hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp công tác quản lý, tổng hợp, thống , báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn này.

1.5. Trung tâm Truyền thông:

Thông tin kịp thời, đầy đủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động doanh nghiệp của cơ quan BHXH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

1.6. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:

Tiếp nhận và kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Định kỳ hàng tuần tổng hợp các vướng mắc gửi Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ để tổng hợp, báo cáo.

1.7. Vụ Tổ chức cán bộ:

Phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xem xét trách nhiệm, đề xuất kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai phạm trong tổ chức thực hiện.

2. BHXH tỉnh, thành phố

2.1. Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2.2. Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (Phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý.

2.3. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo của 06 tháng cuối năm 2021 gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/7/2021.

2.4. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với người lao động thuộc đơn vị theo quy định.

2.5. Báo cáo BHXH Việt Nam:

a) Hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo theo Mẫu số 01/NQ68-TST, Mẫu số 02/NQ68-TST (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ).

b) Trước ngày 22 hàng tháng, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 27-HSB (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).

c) Bổ sung ch tiêu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào Mẫu số 4-CBH (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC;
- UBND
các tỉnh, Tp (để chỉ đạo);
- Sở
LĐTBXH các tỉnh, TP (để phối hợp);
-
Ngân hàng chính sách hội;
- Ngân
hàng phát triển Việt Nam:
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi