Công văn 1666/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động năm 2017 và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1666/LĐTBXH-TCCB
V/v:Hướng dẫn hoạt động năm 2017 và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017
 
 
Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ.
 
 
Thực hiện Công văn số 501/LĐTBXH-BĐG ngày 16/2/2017 và Công văn số 917/LĐTBXH-BĐG ngày 14/3/2017 của Bộ hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và triển khai công tác bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ yêu cầu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị triển khai các hoạt động sau:
1. Triển khai hoạt động năm 2017
1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn về công tác Bình đẳng giới:
- Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; triển khai rà soát, đánh giá thực trạng nữ công chức, viên chức làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm đối với công chức, viên chức nữ.
- Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".
- Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
1.2. Chủ động tham mưu việc lồng ghép các mục tiêu, bình đẳng giới trong công tác chuyên môn của bình đẳng giới, duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới. Tăng cường các hoạt động, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị theo Quyết định số 704/QĐ-LĐTBXH ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 (Xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị trong đó cần tập trung nâng cao năng lực, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới).
2. Tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (mẫu đề cương hướng dẫn gửi kèm theo). Báo cáo tổng kết gửi về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/7/2017.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ
Trịnh Minh Chí
 
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
(Kèm Công văn số 1666/LĐTBXH-TCCB ngày 04 tháng 5 năm 2017)
 
PHẦN I.
ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới thuộc lĩnh vực giao phụ trách, trong đó tập trung đánh giá các nội dung sau:
1. Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong chuyên môn của đơn vị.
2. Công tác triển khai các hoạt động cụ thể.
3. Công tác thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.
 
PHẦN II.
ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
 
1. Đánh giá tóm tắt các kết quả đạt được
- Các kết quả về bình đẳng giới đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.
- Các tác động của thực hiện bình đẳng giới đối với lĩnh vực quản lý.
2. Những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định trong Luật Bình đng giới
Phân tích đánh giá những hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện các quy định của Luật Bình đẳng giới, tập trung vào các nội dung chính sau:
- Hạn chế, vướng mắc do quy định tại Luật (quy định chưa rõ ràng, cụ thể, chồng chéo với các luật khác....)
- Hạn chế, vướng mắc do việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật (đã có quy định nhưng việc tổ chức triển khai gặp vướng mắc)
- Những vấn đề tồn tại chưa được quy định tại Luật, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước
- Những vấn đề mới nảy sinh cần được điều chỉnh
3. Tính đồng bộ của Luật Bình đẳng gii với Hiến pháp 2013, các đạo luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
- Sự thống nhất, đồng bộ của Luật Bình đẳng giới với các đạo luật thuộc lĩnh vực quản lý
- Sự đồng bộ giữa Luật Bình đẳng giới với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thuộc lĩnh vực quản lý
 
PHẦN III.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế liên quan đến bình đẳng giới tại các đạo luật khác (Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội....) và văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Bình đẳng giới.
2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Bình đẳnggiới
- Về sự liên hệ giữa Luật Bình đẳng giới và các luật khác đảm bảo việc triển khai hiệu quả
- Về cơ chế phối hợp trong tổ chức triển khai Luật Bình đẳng giới và các quy định của Luật khác có liên quan đến bình đẳng giới.

thuộc tính Công văn 1666/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1666/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động năm 2017 và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1666/LĐTBXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành:04/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi