Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập

U BAN DÂN TỘC

------------

Số: 1429/UBDT-CSDT
V/v
: Hướng dẫn xác định thôn, bản ĐBKK và
việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản
ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đ
i tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

 

Phúc đáp Công văn số 566/BDT-CSDT ngày 29/10/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên về đề nghị hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn xác định lại các thôn, bản đặc biệt khó khăn: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại Điều 6, Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ, tổ chức thẩm định gi Ủy ban Dân tộc tng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên: Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu: VT, CSDT (3bản).

TL. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lịch

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực