Công văn 129/TANDTC-TĐKT 2019 tổng kết phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

-------

Số: 129/TANDTC-TĐKT
V/v: Hướng dẫn tổng kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương
- Thủ trưởng ,các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp ca
o
- Chánh án các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Cụm trưởng các Cụm thi đua Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp

 

Căn cứ Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tống kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân lưu ý một số nội dung khi triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tiến hành tng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 theo nội dung Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; gắn với việc tôn vinh, biu dương, khen thưởng các tập th, cá nhân đin hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chung của Tòa án nhân dân.

2. Việc tng kết được tiến hành từ cơ sở. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự các cấp trực tiếp tiến hành tng kết và gửi báo cáo về các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Tòa án nhân dân đthống nhất tôn vinh, biểu dương, đề nghị khen thưởng các tập th, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cụm đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo quy định.

3. Nội dung tổng kết

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chđạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc tổ chức, phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; công tác sơ kết, tng kết phong trào thi đua định kỳ hằng năm.

- Đánh giá kết quả phong trào thi đua “Cnước chung sức xây dựng nông thôn mới” thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (nêu rõ các hoạt động, phong trào đã tổ chức, tham gia hoặc hưởng ứng, đóng góp ngày công, đóng góp ủng hộ về nhân lực, vật lực, giá trị đóng góp… bằng các số liệu cụ thể).

- Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong việc góp phần giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua của Tòa án nhân dân Phụng công, thủ pháp, ch công vô tư”, Kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, vì công lý” và cuộc vận động Nâng cao bản lĩnh chnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngữ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”, nhằm tạo động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân.

- Đánh giá mặt mạnh, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện bình xét, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

4. Thời gian tổng kết và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án quân sự hoàn thành việc tổng kết, gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng về các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Tòa án nhân dân trước ngày 31/7/2019.

- Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Tòa án nhân dân thống nhất tôn vinh, biểu dương, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cụm đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tiêu chí và chỉ tiêu đã phân bổ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/8/2019.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tiến hành xem xét, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước trong tháng 9/2019.

- Mốc thời gian lấy số liệu báo cáo tổng kết: từ 01/01/2011 đến 30/6/2019.

5. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng và chỉ tiêu phân bổ

a) Đối tượng khen thưởng: tập thể, cá nhân tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện và các Tòa án quân sự các cấp.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng

* Đối với tập thể:

- Đơn vị cơ sở (cấp Vụ và tương đương, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp) có nhiều hoạt động phong trào tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 với nội dung và hình thức phong phú, huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, ngừời lao động thuộc quyn quản lý.

- Tham gia chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới (có địa chỉ, số liệu cụ thể).

* Đối với cá nhân:

- Nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến trong việc tham gia xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Có nhiều đóng góp (công sức, vật chất...) trong xây dựng nông thôn mới.

c) Số lượng được phân bvà hình thức khen thưởng

- Khen thưởng cấp Nhà nước: được đề nghị từ 2 đến 3 đơn vị, từ 1 đến 2 cá nhân trong Tòa án nhân dân.

- Khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao: từ 4 đến 5 đơn vị, từ 3 đến 4 cá nhân trong Tòa án nhân dân.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp căn cứ Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (gửi kèm) và Công văn này tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Tòa án nhân dân chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên triển khai thực hiện, thống nhất danh sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW (để báo cáo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/hợp chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG
THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TAND
PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Kèm theo Công văn số 129/TANDTC-TĐKT ngày 10/5/2019 của Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới")

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA ĐÃ THỰC HIỆN

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Nêu những đặc điểm, tình hình liên quan có tác động đến việc triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (đặc điểm tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị).

2. Thuận lợi, khó khăn

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

a) Giai đoạn 1: từ năm 2011-2015

- Kết quả tổ chức quán triệt, xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình...) để thực hiện phong trào thi đua.

- Đánh giá việc tổ chức phát động, triển khai chỉ đạo phong trào thi đua; đăng ký và triển khai giúp đỡ các địa phương (xã, huyện...) xây dựng nông thôn mới, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Giai đoạn II: từ năm 2016-2020

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua.

- Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân dân hiểu rõ mục đích, nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

- Việc ký kết các chương trình phối hợp liên tịch (nếu có) để tuyên truyền về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nêu rõ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông đối với việc xây dựng nông thôn mới.

III. KT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua

- Đánh giá công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua;

- Đánh giá về nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua;

- Đánh giá tác động của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất chính sách xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương.

3. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

4. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua.

5. Công tác sơ kết, tổng kết hằng năm đối với phong trào thi đua.

6. Công tác khen thưởng, động viên đối với tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (số liệu khen thưởng tng hợp tỉnh từ năm 2011- tháng 6/2019, có so sánh số liệu khen thưởng giai đoạn 2011-2015 với giai đoạn 2016-2020).

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

a) Nguyên nhân chủ quan.

b) Nguyên nhân khách quan.

4. Bài học kinh nghiệm.

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẾN NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Nơi nhận:
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Hội đồng TĐKT TAND (để báo cáo);
- Cụm trưởng Cụm thi đua (để báo cáo);
- Vụ Thi đua-Khen thưởng TANDTC;
- Lưu: ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực