Công văn 1278/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Thuộc tính văn bản
Công văn 1278/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1278/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1278/VPCP-NN
V/v:Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017
 
 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
 
Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (gọi tắt là Nghị quyết số 19- NQ/TW).
Để phục vụ cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, gửi văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐTCP; Các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3) Th.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục