Công văn 1131/UBDT-CSDT cung cấp thông tin về nhu cầu ổn định dân cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

__________

Số: 1131/UBDT-CSDT

V/v Cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng DTTS&MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

 

 

                                                                 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 5751/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14, theo đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 120/2020/QH14.

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan xây dựng Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 2 (Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân tộc thiểu số còn du canh, du cư, dân di cư tự do những nơi cần thiết) của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Để có đủ cơ sở xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin, số liệu của từng địa phương về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, dân di cư tự do trên địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 09 tháng 9 năm 2020 để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi.

(Biểu 01, Biểu 02 và Danh sách xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 kèm theo)

Rất mong Quý Bộ quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;

- Cổng TTTĐ của UBDT;

- Lưu: VT, CSDT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

 

 

 

 

Biểu 01

NHU CẦU BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Công văn số 1131/UBDT-CSDT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Tỉnh/TP

Giai đoạn 2021-2030

Giai đoạn 2021-2025

Số hộ

Nhu cầu vốn (Triệu đồng)

Số hộ

Nhu cầu vốn (Triệu đồng)

Tổng số

NSTW

NSĐP

Vốn khác

Tổng số

NSTW

NSĐP

Vốn khác

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TỈNH A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí dân cư vùng ĐBKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí dân cư vùng biên giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí , sắp xếp ổn định dân di cư tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TỈNH B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí dân cư vùng ĐBKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí dân cư vùng biên giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bố trí , sắp xếp ổn định dân di cư tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biểu 02

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN MÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Công văn số 1131/UBDT-CSDT ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Tỉnh, TP/Tên danh mục dự án

Số dự án/phương án

Địa điểm (xã, huyện)

Quy mô

Tổng mức vốn (Tr.đ)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Vốn khác

Hộ

Khẩu

Tổng số

vốn đầu

Vốn sự nghiệp

Tổng số

vốn đầu

Vốn sự nghiệp

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bố trí dân cư vùng biên giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DỰ ÁN DỰ KIẾN MỞ MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bố trí dân cư vùng biên giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án/phương án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

thuộc tính Công văn 1131/UBDT-CSDT

Công văn 1131/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1131/UBDT-CSDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:07/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi