Công văn 1085/VPCP-KGVX 2019 báo cáo kết quả 5 năm phong trào học tập suốt đời

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1085/VPCP-KGVX
V/v: Báo cáo kết qu5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Xét đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam tại văn bản số 361/CV-KHVN đề ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo của Hội Khuyến học Việt Nam về kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam.

3. Hội Khuyến học Việt Nam phi hp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc tổng kết Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam nghiên cứu, xem xét để lồng ghép danh hiệu "Gia đình học tập" trong tiêu chí công nhận các đơn vị đạt danh hiệu “Nông thôn mới”, Gia đình văn hóatheo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội Khuyến học Việt Nam, các Bộ: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịchỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, GDĐT, LĐTBXH;
- Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTTH, NN, QHĐP, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2). Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1085/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1085/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!