Công văn 1032/BNV-CTTN 2016 thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1032/BNV-CTTN

Công văn 1032/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1032/BNV-CTTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:10/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNỘI VỤ
-------
Số: 1032/BNV-CTTN
V/v:Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên quy định tại Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016. Cụ thể như sau:
1. Khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2016.
2. Triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
3. Triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.
4. Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt Điểm việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến qua các thời kỳ; tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong giai đoạn hiện nay theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức, chính sách đối với Thanh niên xung phong.
5. Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên theo tinh thần Thông báo số 327-TB/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị. Báo cáo kết quả đánh giá về Bộ Nội vụ trước ngày 30/6/2016 (có đề cương kèm theo).
6. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên theo phân cấp thẩm quyền quản lý.
8. Đối với những tỉnh thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện, các địa phương cần chủ động phương án bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.
Trên đây là một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, quyết định./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ III);
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: VT, CTTN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa
 
 
ĐỀ CƯƠNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN THEO THÔNG BÁO SỐ 327 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Kèm theo Công văn số: 1032/BNV-CTTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nội vụ)
 
 
I. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 04/2011/TT-BNV NGÀY 16/2/2011 CỦA BỘ NỘI VỤ (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG)
1. Thành lập phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác thanh niên, Phòng Nội vụ cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
2. Việc bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp tỉnh, cấp huyện
a) Sở Nội vụ (chuyên trách);
b) Các sở, ban, ngành liên quan (kiêm nhiệm);
c) Phòng Nội vụ cấp huyện (chuyên trách).
3. Phân công, giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cấp xã
a) Phân công giao nhiệm vụ;
b) Bố trí công chức phụ trách.
4. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
5. Đánh giá
a) Mặt được;
b) Tồn tại, hạn chế;
c) Nguyên nhân.
II. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 04/2011/TT-BNV NGÀY 16/2/2011 CỦA BỘ NỘI VỤ (ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG)
1. Việc phân cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
2. Việc bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên (chuyên trách, kiêm nhiệm).
3. Đánh giá
a) Mặt được;
b) Tồn tại, hạn chế;
c) Nguyên nhân.
III. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BNV NGÀY 31/10/2014 CỦA BỘ NỘI VỤ
1. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên thuộc Sở Nội vụ theo Thông tư số 15 (tên gọi hiện nay).
2. Số công chức được bố trí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay
a) Sở Nội vụ;
b) Sở, ngành khác;
c) Phòng Nội vụ cấp huyện.
2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
3. Đánh giá
a) Mặt được;
b) Tồn tại, hạn chế;
c) Nguyên nhân.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tổ chức ngang tầm với nhiệm vụ), tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được tổ chức như sau:
1. Cấp Trung ương
2. Cấp tỉnh
3. Cấp huyện
4. Cấp xã
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi