Công văn 10008/VPCP-NN 2019 tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW về an ninh lương thực

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 10008/VPCP-NN

V/v: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện KL số 53-KL/TW của Bộ CT và NQ số 63/NQ-CP của CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7311/TTr-BNN-KH ngày 02 tháng 10 năm 2019) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Đồ án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, Hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, rà soát báo cáo tham luận để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại hội nghị trong đó cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cho giai đoạn mới; đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần, đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo đê Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: TNMT, YT, CT;

- UBND các tỉnh, TP: An Giang, Long An, Cà Mau, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;

- Lưu: VT, NN (2) Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực