Chỉ thị 12/CT-UBND về biện pháp bảo tồn các loài động vật hoang dã địa bàn Khánh Hòa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------
Số: 12/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Khánh Hòa, ngày 17 tháng 05 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 
 
Những năm gần đây công tác quản lý, kim soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyn biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, vận chuyn, buôn bán, quảng cáo, sử dụng trái phép động vật hoang dã chưa được ngăn chặn triệt đ; vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, làm suy giảm nguồn lợi động vật trong thiên nhiên, phá hủy hệ sinh thái, môi trường, gây tác động tiêu cực đến nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chthị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kim soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh yêu cu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:
Phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình quản lý đ nghiêm túc chp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kim soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã với các nội dung: Không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tchức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc tới đường dây nóng miễn phí của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên: 1800 1522.
2. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn:
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tchức thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã tới các cộng đồng dân cư theo quy định.
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động kinh doanh, gây nuôi, vận chuyn trái phép động vật hoang dã và các sản phm, dẫn xuất của chúng. Đặc biệt tại các sân bay, cảng biển, đường bộ, đường mòn lối mqua các tỉnh lân cận; tập trung phát hiện, xử lý dứt điểm các tụ đim buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.
- Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký gây nuôi các loài động vật hoang dã. Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động gây nuôi theo quy định hiện hành.
- Xử lý nghiêm đối với những hành vi bẫy, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết thịt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật và các sản phẩm, dẫn xuất của chúng
- Tổ chức theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật hoang dã và thông báo, hưng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Định kỳ kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các trại gây nuôi.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường: Về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kim tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.
4. Sở Công Thương:
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phi hợp với các quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái pháp luật các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã.
5. Cục Hải quan Khánh Hòa:
Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn, xuất khu, nhập khẩu trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã tại các cảng bin và các cảng hàng không trên địa bàn tỉnh.
6. Công an tỉnh:
- Phối hp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương đđiều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật vquản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác kim tra, kim soát các trường hợp có dấu hiệu vận chuyn trái pháp luật các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã.
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tchức giám sát, điu tra, kim tra các tchức, cá nhân buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh và từ các tỉnh vận chuyn về Khánh Hòa.
7. Sở Tư pháp:
- Phối hp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã ti các cộng đồng dân cư.
- Kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã của các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh.
8. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Chủ động chỉ đạo đơn vị trực thuộc tchức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã như: Luật Đa dạng sinh học; Luật Bảo vệ & phát triển rừng; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường...;
- Chỉ đạo tăng cường kim tra, kim soát và xử lý nghiêm các trường hợp săn, bẫy, bắt, vận chuyn, nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh nếu đxảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý, kim soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý kiên quyết.
9. SThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Khánh Hòa:
Phối hp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã và Công ước về buôn bán quốc tế các động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES) trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; kịp thời đưa tin những tchức, cá nhân có thành tích xuất sắc, những gương điển hình về bảo tồn, kim soát buôn bán động vật hoang dã đnhân rộng; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.
10. Tổ chức thc hin:
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh đtheo dõi chỉ đạo. Kịp thời đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bsung các chỉ đạo về quản lý, kim soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan đến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phi hợp trin khai thực hiện.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Cục Hải quan Khánh Hòa;
- Báo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Tỉnh đoàn; Liên đoàn lao động tnh;
- Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- Công báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên
 
 
 

thuộc tính Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Đào Công Thiên
Ngày ban hành:17/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tài nguyên-Môi trường

tải Chỉ thị 12/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Chính sách , Đấu thầu-Cạnh tranh

Vui lòng đợi