Chỉ thị 07/CT-UBND về thực hiện chương trình phát triển thanh niên Bình Định đến năm 2020

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 01/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
Số: 07/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN
TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh); trong thời gian qua, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành được những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã đề ra; đồng thời thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và phát triển quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp.
Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vai trò của công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số sở, ban, ngành và chính quyền các cấp còn thấp, chưa phân định được nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước với chức năng của tổ chức Đoàn Thanh niên; việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác phối hợp liên ngành về công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp, các ngành chưa tốt, còn thiếu chặt chẽ.
Để tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2020 đã đề ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ như sau:
1. Tập trung nghiên cứu, xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thanh niên và công tác thanh niên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013).
Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung theo mục tiêu, chỉ tiêu của Chính phủ và các bộ ngành, Trung ương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, địa phương đã đề ra; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.
3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại các cơ quan, địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên tịch với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt; lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; phối hợp với các sở, ngành đề xuất việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên của tỉnh.
5. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình; phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
 

 
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực