Chỉ thị 01/CT-UBND Hà Nội 2019 phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 01/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đã hoàn thành và vượt 17/20 chỉ tiêu kế hoạch năm, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của thành phố.

Năm 2019 là thời điểm tăng tốc thực hiện Nghquyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; đồng thời là năm thứ hai thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm phát huy kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của thành phố năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với khẩu hiệu “Tích cực - Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X”. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 - 2022; phong trào “Thanh niên thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022; phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 - 2020; phong trào người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước...đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể để gắn phong trào thi đua với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Thi đua quyết thắng”; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào theo chuyên đề của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua cao điểm đón chào năm mới năm 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) bằng các công trình, các phong trào thi đua, sáng kiến, giải pháp cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao góp phần tạo bước đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội trong năm 2019.

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể về tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, tập thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức giám sát trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

5. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, các cá nhân đin hình tiên tiến trong phong trào thi đua của thành phố.

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và các mô hình, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực; tham gia, giám sát, phản biện xã hội đối với công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của thành phố và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trên các chuyên trang, chuyên mục của báo chí, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

d) Cụm trưng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc thành phố xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2019 và tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua, công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thành viên thuộc cụm, khối, báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo quy định.

e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chthị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, (Sở Nội vụ))./.

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố;

- Văn phòng Thành y;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Đảng
y khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- VP HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố;
- Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Chánh Văn phòng Thành ủy;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VP
UB: CPVP; các Phòng CV;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (10 bản);
- Trung tâm Công báo, Trung tâm Tin học;

- Lưu: VT, (VX/NgT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:23/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi